КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30 серпня 2002 року № 1298
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Останні зміни внесено: постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2024 № 545 

Установлено, що для визначення граничних розмірів посадових окладів, затверджених відповідно до цієї постанови, генеральному директору, виконавчому директору, їх заступникам, іншим працівникам державної установи «Український інститут», керівникам, іншим працівникам її закордонних філій застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 5 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 471
Установлено, що для визначення граничних розмірів посадових окладів працівників Національного агентства кваліфікацій, умови оплати праці яких визначено цією постановою, застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів, зазначені у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 697
Установлено, що визначені згідно з додатком 2 до цієї постанови посадові оклади директорів центрів олімпійської підготовки, заступників директорів з основної діяльності, тренерів за особливі умови праці підвищуються на 15 відсотків, посадові оклади тренерів за кваліфікацію підвищуються до 20 відсотків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 809

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1;

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 3;

схему тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій, згідно з додатком 4;

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 5.

2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5—15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10—30 відсотків, помічників керівників — на 30—40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

Установити, що з 20 серпня 2021 р. для визначення граничних розмірів посадових окладів працівників Центру спеціальних проектів державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», визначених відповідно до цієї постанови, застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів у граничному розмірі 2,5.

3. Установити:

1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти, науки, культури, які мають статус національних може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до набрання чинності цією постановою;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» — у розмірі 40 відсотків, «заслужений» — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 відсотків, «майстер спорту міжнародного класу» — 15 відсотків, «майстер спорту» — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора — у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук, доктора філософії — у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу — 10 відсотків, водіям I класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією постановою, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, а також галузевим академіям наук у місячний термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект постанови щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

8. Пункт 8 виключено

Прем’єр-міністр України
А. Кінах

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

I етап
з 1 вересня 2005 р.

II етап

III етап

1

1

1

1

2

1,03

1,06

1,09

3

1,06

1,12

1,18

4

1,09

1,18

1,27

5

1,12

1,24

1,36

6

1,15

1,3

1,45

7

1,18

1,37

1,54

8

1,22

1,47

1,64

9

1,31

1,57

1,73

10

1,4

1,66

1,82

11

1,5

1,78

1,97

12

1,61

1,92

2,12

13

1,72

2,07

2,27

14

1,84

2,21

2,42

15

1,97

2,35

2,58

16

2,11

2,5

2,79

17

2,26

2,66

3

18

2,37

2,83

3,21

19

2,49

3,01

3,42

20

2,61

3,25

3,64

21

2,74

3,41

3,85

22

2,88

3,5

4,06

23

3,02

3,71

4,27

24

3,17

3,8

4,36

25

3,35

3,93

4,51

Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.
Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 852 гривні, з 1 вересня 2015 р. — 1012 гривень, з 1 грудня 2015 р. — 1113 гривень, з 1 травня 2016 р. — 1185 гривень, з 1 грудня 2016 р. — 1335 гривень.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 2670 гривень, з 1 грудня 2021 р. — 2893 гривні.
Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3195 гривень.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Схема тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

I. Освіта

1. Вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації

Керівні та науково-педагогічні працівники

Керівник закладу

22—24

Директор філіалу

19—20

Учений секретар

16

Керівники планово-фінансових, планово-економічних підрозділів

11—13

Керівники основних підрозділів, посади яких віднесено до педагогічних посад

12—14

Керівники основних підрозділів, посади яких не віднесено до педагогічних посад; головний інженер

10—12

Керівники інших підрозділів

8—12

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до педагогічних посад

17—23

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15—21

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

22

Декан; завідувач кафедри; професор; доцент

18—22

Викладачі

15—18

2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, училищ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій

14—18

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

15—18

Позицію виключено

Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру, завідувач філії інклюзивно-ресурсного центру

16

Директор центру професійного розвитку педагогічних працівників

15

Консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників

14

Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

14

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

12—16

Керівник фізичного виховання

10—13

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

11—13

Завідувач лабораторії училищ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11—13

авідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики училищ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11—14

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки

9—10

Вчителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

10—14

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

10—12

Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру

15

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

9—12

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету

9—12

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий

9—12

Перекладач-дактилолог

10

Методист університету, академії, інституту, методист із складання кінопрограм

9—12

3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти

Помічник вихователя

5—6

Старший лаборант вищого навчального закладу

5—6

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу, перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя), секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант

4—5

II. Наука

1. Підрозділ 1 розділу II виключено

2. Наукові установи і організації, підпорядковані галузевим академіям наук, органам державної влади, та інші наукові установи і організації

Керівники науково-дослідних установ, організацій та їх філіалів:

галузевих академій наук

22—23

галузевих

16—22

Керівники основних науково-дослідних підрозділів, учений секретар інституту (філіалу):

галузевих академій наук

16—21

галузевих

14—20

Керівники інших підрозділів

8—12

Керівні працівники інших наукових установ і організацій

Директор (начальник, завідувач), головний інженер установи, організації, головний лісничий

16—20

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту

15—18

Керівники основних структурних підрозділів

14—18

Керівники інших підрозділів

8—11

Наукові співробітники

Головний, провідний, старший науковий співробітник, радник при дирекції науково-дослідної установи, організації (їх філіалів):

галузевих академій наук

14—21

галузевих

12—20

Наукові та молодші наукові співробітники наукових установ і організацій:

галузевих академій наук

11—19

галузевих

10—17

3. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Головні фахівці

15—18

Провідні професіонали та фахівці

9—14

Професіонали та фахівці

8—13

Технік, лаборант з вищою освітою

7—10

III. Охорона здоров’я

Керівні працівники

Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів охорони здоров'я, баз та складів спеціального медичного постачання

12–18

Позицію виключено

Директор (начальник) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію

9–13

Завідувач аптечного закладу

10–13

Позицію виключено

Позицію виключено

Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра (головний медичний брат)

9—12

Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних закладів

8–12

Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці закладів охорони здоров’я, аптечних установ

8—12

Начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувач аптечного пункту (кіоску))

7—11

Професіонали та фахівці

Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює оперативне втручання; лікар-анестезіолог, лікар загальної практики-сімейний лікар

10—14

Лікарі інших спеціальностей, фармацевт, лікар-інтерн, фармацевт-інтерн, лікар-стажист, професіонали у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, професіонали з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я 

9—13

Позицію виключено

Професіонали та фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами

6—11

Позицію виключено

Фахівці з числа працівників сфери охорони здоров’я з освітнім (освітньо-професійним) ступенем фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, зокрема з немедичною освітою, магістри з медсестринства

6—10

Інші працівники

Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів, продавець оптики, дезінфектор, екстрений медичний технік, інструктор з надання першої допомоги, оператор оперативнодиспетчерської служби (медицина) 

3—4

Позицію виключено

Територіальні органи Держсанепідслужби
(щодо працівників, які не є державними службовцями)

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

9—13

Лікарі та інші професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності

9—13

Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою

6—9

Територіальні органи Держпраці
(щодо працівників, які не є державними службовцями)

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

9—13

Лікарі та інші професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності

9—13

Молодший інспектор праці

6—9

IV. Театри, національні і державні циркові організації, музичні і танцювальні колективи, концертні організації

Найменування посади

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

з 1 січня 2008 р.

з дня набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»

Керівні працівники

Генеральний директор — художній керівник театру, директор — художній керівник театру, генеральний директор*, директор*; головний інженер

національні заклади

16—18

20—22

академічні заклади

15—17

19—21

інші заклади

14—16

16—18

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності, головний адміністратор

національні заклади

13—15

17—19

академічні заклади

12—14

16—18

інші заклади

11—13

15—17

Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, дільниць, змін, майстерень

національні заклади

12—14

16—18

академічні заклади

11—13

15—17

інші заклади

10—12

13—14

Художній персонал

Керівник художній; головні: режисер, балетмейстер, хормейстер, диригент, художник; режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник, диригент

національні заклади

13—17

17—21

академічні заклади

12—16

16—20

інші заклади

11—15

13—17

Керівник літературно-драматургічної частини, завідувачі художньо-постановочної та музичної частини, трупи; помічник художнього керівника, концертмейстер, репетитор, фахівці за фахом, асистент, суфлер, шапітмейстер

національні заклади

12—16

16—19

академічні заклади

10—14

13—18

інші заклади

9—13

12—16

Артистичний персонал

Артист-вокаліст (соліст), артисти балету, артист драми театру; артисти симфонічних, естрадно-симфонічних, камерних оркестрів та оркестрів народних інструментів, духових інструментів; артисти ансамблів пісні і танцю, музичних, хорових і танцювальних колективів; артисти-вокалісти (оперні та камерні), артист балету (соліст); артист-соліст-інструменталіст концертної організації

національні заклади

10—16

13—20

академічні заклади

9—15

10—19

інші заклади

8—14

9—17

Артисти цирку всіх жанрів; артисти театру всіх жанрів; артисти музичних і танцювальних колективів концертних організацій; артисти допоміжного складу

національні заклади

9—15

12—19

академічні заклади

8—14

10-18

інші заклади

7—13

9—16

Артист-дресирувальник хижих звірів

національні заклади

14—16

18—20

інші заклади

12—14

16—18

Працівники театрально-концертних і спортивно-видовищних кас

Директор

9—11

9—11

Начальники відділів

7—10

7—10

* У театрах до закінчення дії контракту.

Примітка. Під час визначення максимальних розмірів посадових окладів працівників національних і державних циркових організацій застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, максимальний розмір якого не перевищує 2, для таких працівників:
керівних працівників, артистичного і художнього персоналу національних і державних циркових організацій;
усіх працівників державних підприємств «Державна циркова компанія України» та «Цирковий творчий колектив «Зірки України».

V. Культурно-просвітницькі центри, культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, панорами, виставки, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади)

Керівні працівники

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, хормейстер, балетмейстер, режисер, диригент; завідувач філіалу, вчений секретар

національні заклади

13—17

16—20

інші заклади

10—15

12—16

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектору, інших служб); головні бібліотечні, архівні та інші головні фахівці основної діяльності

національні заклади

10—15

14—18

інші заклади

8—13

9—14

Керівники гуртків, музичної частини дискотеки, любительського об’єднання, клубу за інтересами

7—10

7—10

Наукові працівники, фахівці

Науковий співробітник, фахівець

національні заклади

9—14

12-17

інші заклади

8—13

8—13

Художник-реставратор, реставратор

національні заклади

9—13

12-16

інші заклади

8—12

8—12

Директор

21

Заступник директора
Начальник відділу — головний бухгалтер
Начальник відділу 16
Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 13
Фахівець з публічних закупівель 12
Провідний інженер; провідний бухгалтер 11
Провідний фахівець, провідний юрисконсульт, інспектор з кадрів; адміністратор системний 10

 

VI. Фізична культура і спорт

Керівні працівники

                                         

Державний тренер

17—20

Головний тренер

15—18

Начальник команди

12—16

Голова спортивного клубу

9—12

Директор фізкультурно-спортивної споруди, спортивної бази, спортивного клубу та клубу службового собаківництва; головний інженер

8—11

Директор закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

12—17

Директор центру олімпійської підготовки

13—17

Директори спортивних шкіл усіх типів

13—16

Начальники структурних підрозділів, головні фахівці

10—12

Фахівці

Тренер-викладач, тренер, інструктор-методист, фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці

10—14

Спортсмен-інструктор

11—16

Тренер штатної команди

11—15

Провідний, старший тренер штатної команди національних збірних команд України, тренер центру олімпійської підготовки

12—16

VII. Територіальні органи Держпродспоживслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями) і державні установи та організації, що належать до сфери її управління

1. Територіальні органи Держпродспоживслужби

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

9—13

Провідні та інші професіонали і фахівці

6—9

Лікарі та інші професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності

9—13

Фахівці з першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти

9—9

2. Державні установи та організації, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби

Директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; Центральної фітосанітарної лабораторії

14—18

Директор республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим

«

Начальник (директор): зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів; міжобласної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини по хворобах птиці, обласної фітосанітарної лабораторії

12—17

Начальник (директор): регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини; обласної державної лікарні ветеринарної медицини; Київської, Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві; Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини

11—16

Начальник: районної державної лікарні ветеринарної медицини; районної державної лікарні ветеринарної медицини в м. Києві

- « -

Завідувач (начальник) відділу: Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим; об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві; Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини; Центральної фітосанітарної лабораторії; обласної фітосанітарної лабораторії; завідувач: контрольно-токсикологічної лабораторії; лабораторії по біологічному методу боротьби з шкідниками, хворобами рослин та бур’янами

12—15

Завідувач відділу: зональної та міжобласної спеціалізованої, регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини; Київської, Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; обласної державної лікарні ветеринарної медицини; регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

9—15

Начальник: державної лабораторії ветеринарної медицини з дослідження шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті; станції боротьби із сказом; районної лікарні в місті; дільничної лікарні; завідувач загону з боротьби з лейкозом, туберкульозом

Начальник сектору регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Головний фахівець: установи та організації Держпродспоживслужби

Начальник (директор): районної, міжрайонної, міської (крім мм. Києва і Севастополя) державної лабораторії ветеринарної медицини; міської (крім м. Севастополя та об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві) державної лікарні ветеринарної медицини; завідувач відділу: міжрайонної, міської державної лабораторії ветеринарної медицини, районної, міської державної лікарні ветеринарної медицини

10—15

Завідувач: дільниці, пункту, клініки ветеринарної медицини; державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

10—13

Завідувач: аптеки ветеринарної медицини (аптечного пункту, аптечного кіоску)

- « -

Провідний лікар ветеринарної медицини, лікарі ветеринарної медицини всіх категорій, провідний агроном, агрономи всіх категорій, провідний фахівець, фахівці всіх категорій

9—13

Фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою, хімічною апаратурою, обладнанням, приладами, препаратами

8—11

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, лаборанти та техніки всіх категорій

7—10

Начальники регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

18—-23

VIII. Служби стандартизації та сертифікації, ведення лісового господарства та інші служби, що обслуговують сільське та лісове господарство

Начальник (директор) інспекції якості продукції

9—13

Завідувач (начальник): лабораторії, відділу, експедиції, інспекції, станції, загону, пункту та інших служб; головні фахівці

7—11

Провідні та інші професіонали і фахівці

6—10

Державні інспектори та інспектори всіх служб

6—9

IX. Розділ виключено

X. Установи і організації рибного господарства

1. Головне (басейнове) управління відтворення, охорони рибних ресурсів і регулювання рибальства

Головне управління

Начальник Головного управління

12—13

Начальники основних відділів, начальник флоту, Капітан флоту, головні фахівці, завідувач лабораторії

9—11

Начальники інших відділів

7—10

Старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор, державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор

8—11

Провідний та інші фахівці

6—10

Басейнове управління

Начальник басейнового управління

9—12

Начальники основних відділів, начальник флоту, Капітан флоту, головний фахівець, завідувач лабораторії

8—10

Начальники інших відділів

7—-9

Старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор, державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор

7—11

Провідний та інші фахівці

6—10

2. Державні інспекції рибоохорони

Старший державний інспектор-начальник регіональної державної інспекції

8—12

Старший державний інспектор — начальник державної інспекції, старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор

6—11

Державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор, районний державний інспектор

6—10

Дільничний державний інспектор, молодший державний інспектор

6—9

Начальник експедиції з водовпорядкування нерестовищ, проектно-розвідувальної та іхтіологічної груп, начальники станцій (пунктів): рибоводно-меліоративної, контрольно-спостережної

7—10

Провідний та інші фахівці

6—9

3. Рибоводні підприємства

Директор рибоводного заводу, виробничо-кліматизаційної станції

8—12

Головний спеціаліст: рибовод, іхтіолог, іхтіопатолог та інші

7—10

Провідний та інші фахівці

6—10

4. Плаваючий склад суден морського та річкового флоту

Екіпаж судна морського флоту

7—10

Екіпажі суден річкового флоту, земснарядів, плаваючих насосних станцій

6—10

5. Навчальні судна морського флоту

Палубний склад

Капітан

8—12

Старший помічник капітана, помічник капітана

7—11

Старший боцман, боцман

6—7

Старший матрос, матрос

5—6

Машинний склад

Старший механік

8—11

Механік, електромеханік, електронавігатор

6—10

Старший моторист, моторист, електрик

5—6

Загальносудновий склад

Начальник радіостанції

7—10

Радіооператори

5—6

Обслуговуючий персонал

Кухар, буфетник, машиніст з прання білизни, матрос, офіціант

5—6

XI. Централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах та організаціях

1. Міністерства та республіканські комітети Автономної Республіки Крим

Головний бухгалтер

8—11

Керівник групи обліку

7—10

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

а) області поза групою, м. Київ

Головний бухгалтер

8—12

Керівник групи обліку

8—10

б) області першої та другої групи, м. Севастополь

Головний бухгалтер

8—11

Керівник групи обліку

7—10

3. Виконавчі органи міських рад

а) міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

Головний бухгалтер

8—11

Керівник групи обліку

7—10

б) міста поза групою

Головний бухгалтер

7—10

Керівник групи

6—9

в) міста першої групи

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

г) міста другої групи

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

ґ) міста третьої групи

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—7

4. Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

5. Виконавчі органи міської (міста, не віднесені до груп з оплатою праці працівників), селищної і сільської ради

Головний бухгалтер

6—10

Керівник групи обліку

6—8

6. Архівні заклади та заклади культури і соціального захисту населення

Головний бухгалтер

7—12

Керівник групи обліку

6—9

XII. Лабораторії державної експертизи умов праці

Завідувач державної, обласної лабораторії

9—12

Завідувачі лабораторій: контролю фізичних факторів; хімічних і біологічних факторів; психофізіологічних факторів

8—11

XIII. Держсільгоспінспекція, її територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями) та установи і організації, що належать до сфери її управління

1. Держсільгоспінспекція

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

8—11

Державний інспектор сільського господарства

8—11

Провідні та інші професіонали і фахівці

6—10

2. Територіальні органи Держсільгоспінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києва та Севастополі, районах

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

8—11

Державний інспектор сільського господарства

8—11

Провідні та інші професіонали і фахівці

6—9

3. Установи та організації, що належать до сфери управління Держсільгоспінспекції

Директор (начальник, завідувач)

9—13

Начальник (завідувач) відділу

8—11

Провідні та інші професіонали і фахівці

6—9

4. Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції

Директор (начальник, завідувач)

9—13

Начальник (завідувач) відділу

8—11

Провідні та інші професіонали і фахівці

6—9

XIII. Державна установа «Український інститут розвитку освіти»

Керівник (директор)

21

Начальник відділу

16

Начальник сектору

15

Фахівець:

провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Методист

14

Адміністратор системний

14

XIV. Установи і організації гідрометеорологічної служби

Начальник (директор) державного центру, центральної обсерваторії, гідрометеорологічного центру, головного центру, Кримського республіканського, регіонального, обласного центру гідрометеорології

12—15

Начальник (директор) центру, гідрометеорологічної обсерваторії, бюро, авіаметеорологічної станції, комплексної партії, партії, відділу (лабораторії, сектору), зміни, служби, дільниці, вузла (апаратної) зв’язку

8—12

Начальник спеціальної гідрометеорологічної станції, метеорологічної станції

9—11

Професіонали і фахівці всіх категорій

5—11

Спостерігач мережі спостережень

2—5

XV. Державні установи і організації з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства

1. Регіональні гідрографічні управління

Начальник державного регіонального управління

10—13

Начальники основних відділів, капітан-наставник, головні фахівці

8—12

Керівники інших відділів, служб

8—10

2. Державні гідрографічні підприємства

Директор підприємства

9—12

Керівники основних структурних підрозділів

8—11

Головні фахівці: інженер, гідрограф, механік, електрик та інші

7-11

Керівники інших підрозділів

7—10

3. Плаваючий склад гідрографічних суден морського та річкового флоту

Капітан гідрографічного судна морського флоту

8—12

Головний (старший) механік

7—11

Начальник радіостанції

7—10

Капітан гідрографічного судна річкового флоту, плаваючої понтонної переправи

7—10

4. Працівники маяків і груп засобів навігаційного устаткування

Начальник маяка I-III класу

7—10

XVI. Регіональні пошуково-видавничі відділення, редакційно-видавничі групи, створені в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для проведення пошукової роботи та підготовки рукописів томів серій «Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті України», «Книга Скорботи України», «Звід пам’яток історії та культури України»

Керівник пошуково-видавничого відділення, редакційно-видавничої групи, головний редактор

13—14

Завідуючий редакцією

11—13

Редактор науковий (старший, молодший)

6—11

XVII. Контрольно-ревізійні відділи, управління (відділи, групи) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інші підрозділи, створені при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах, виконавчих органах рад

1. Автономна Республіка Крим, області поза групою, м. Київ

Керівник управління

14

Керівник відділу

10—13

Керівник групи

8—11

Головний фахівець

7—10

2. Області першої та другої групи, м. Севастополь

Керівник відділу

10—11

Керівник групи

9—10

Головний фахівець

7—9

3. Міста, райони, райони в містах, де створено такі підрозділи

Керівник відділу

9—10

Керівник групи

6—8

XVIII. Регіональний центр Страхового фонду документації України

Керівник

15—17

Керівники основних структурних підрозділів

12—13

Керівники інших структурних підрозділів

9—11

Фахівці основних підрозділів

6—10

XIX. Відділи з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення, центри соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Керівник відділу, центру

14—16

XX. Регіональні пункти тимчасового розміщення біженців, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, центри соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ДМС

Керівник (директор)

12—13

Начальники відділу, служби

10—12

Головні фахівці

9—11

Професіонали та фахівці

6—10

XXI. Військові частини, з’єднання, установи та організації Збройних Сил, підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації, підрозділи та допоміжні служби МВС, Національної поліції, ДСНС, СБУ, Державної кримінально-виконавчої служби, Держприкордонслужби, інших військових формувань та Держспецтрансслужби

1. Керівні працівники та професіонали

Керівники установ, організацій

12—17

Старший військовий священик (капелан)

14—15

Військовий священик (капелан)

12—14

Начальники (завідувачі): відділів, відділень; друкарні, лазне-прального комбінату, комбінату побутового обслуговування, холодильника, станції технічного обслуговування, району електричних мереж, електростанції (підстанції), котельні, управління будинками, готелю, гуртожитку, їдальні, хлібопекарні та інших служб (частин, цехів, дільниць, станцій, установок, пунктів тощо); головні фахівці

7—14

Керівні працівники воєнізованої, сторожової, пожежної (професійно-пожежної) охорони

8—12

Начальник рятувальної служби

8—12

Начальник рятувальної станції

8—11

2. Екіпажі морських (рейдових) суден забезпечення, берегові організації допоміжного флоту, гідрографічна та пошуково-рятувальна служби

Командний склад морських (рейдових) суден забезпечення

8—14

Інші члени екіпажів суден

1—7

Керівні працівники берегових організацій допоміжного флоту гідрографічної та пошуково-рятувальної служб

8—12

Фахівці берегових організацій допоміжного флоту, гідрографічної та пошуково-рятувальної служб

5—9

3. Льотний, інженерно-технічний склад авіації та авіаційні рятувальники

Керівні працівники льотно-підйомного складу

14—17

Професіонали та фахівці льотно-підйомного складу

6—14

Інші працівники льотно-підйомного складу

3—7

Керівні працівники інженерно-технічних служб

12—15

Професіонали та фахівці інженерно-технічних служб

5—12

Керівні працівники авіаційно-рятувальних служб

12—14

Фахівці авіаційно-рятувальних служб

6—9

4. Працівники з розмінування Центру розмінування Держспецтрансслужби

Сапер

4—8

___________
Примітка: Під час визначення граничних розмірів посадових окладів саперів застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 2,26. 

XXII. Державні організації та установи системи державного матеріального резерву

Директор

4—17

Головний інженер

13—16

Начальник дільниці зберігання, головний фахівець

11—14

Начальник лабораторії

10—13

Начальник (майстер): команди відомчої воєнізованої охорони, дільниці

8—12

XXIII. Держводагентство, його територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями), установи та організації, що належать до сфери його управління

1. Держводагентство

Професіонали та фахівці всіх категорій

7—12

2. Територіальні органи Держводагентства

Начальник (завідувач) відділу (сектору)

11—14

Професіонали та фахівці всіх категорій

7—12

3. Басейнові управління водних ресурсів, регіональні (міжрегіональні) офіси водних ресурсів

Начальник

16—19

Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, інженер, механік, енергетик, геодезист, гідрогеолог, гідролог, гідротехнік, метролог, ревізор, юрисконсульт, фахівець з програмного забезпечення; завідувач лабораторії; майстер

11—14

Професіонали та фахівці всіх категорій

7—12

4. Управління каналів

Начальник

14—17

Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, інженер, механік, енергетик, геодезист, гідрогеолог, гідролог, гідротехнік, метролог, ревізор, юрисконсульт, фахівець з програмного забезпечення; завідувач лабораторії; майстер

8—12

Професіонали та фахівці всіх категорій

6—11

5. Інші водогосподарські організації

Начальник

11—15

Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, інженер, механік, енергетик, геодезист, гідрогеолог, гідролог, гідротехнік, метролог, ревізор, юрисконсульт, фахівець з програмного забезпечення; завідувач лабораторії; майстер

8—12

Професіонали та фахівці всіх категорій

6—11

XXIV. Фізкультурно-спортивні товариства, фізкультурно-спортивні установи (організації)

1. Центральні ради, центри, управління, комітети

Керівник

17—19

Начальник управління, самостійного відділу

12—14

Начальник відділу у складі управління

11—12

Головний фахівець

10—11

Професіонали та фахівці

6—10

2. Ради, центри, організації, управління Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

Керівник

13—15

Начальник управління, самостійного відділу

10—13

Головний фахівець

9—10

Професіонали та фахівці

5—9

3. Ради, центри, організації у містах, районах, районах у мм. Києві і Севастополі, районах у містах

Керівник

11—14

Начальник відділу

10—11

Головний фахівець

9—10

Професіонали та фахівці

5—9

4. Сільські і селищні фізкультурно-оздоровчі та спортивні клуби фізкультурно-спортивних товариств

Керівник

9

Фахівець

5—7

XXV. Лабораторії державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками в областях та м. Києві

Завідувач лабораторії

15—16

Провідні фахівці

12—13

Фахівці

9—11

XXVI. Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Генеральний директор

19

Начальник відділу

12—15

Головні фахівці

10—11

Професіонали та фахівці

6—10

Регіональні відділення

Директор

12—14

Головні фахівці

9—10

Професіонали та фахівці

6—9

XXVII. Аграрний фонд

Генеральний директор

23

Начальник відділу

14—17

Головні фахівці

13—16

Професіонали та фахівці

10—14

Регіональні відділення

Директор

16—17

Головні фахівці

11—12

Професіонали та фахівці

6—10

XXVIII. Розділ виключено

XXIX. Навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)

1. Навчальні, навчально-виробничі морські судна

Командний склад суден

10—21

Інші члени екіпажів суден

2—10

2. Навчальні, навчально-виробничі річкові судна

Командний склад суден

9—15

Інші члени екіпажів суден

2—9

3. Навчальні літаки (вертольоти)

Командно-льотний склад

11—22

Інженерно-технічний склад забезпечення польотів

6—21

XXX. Укртрансбезпека, її територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями)

1. Укртрансбезпека

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

8—11

Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на наземному транспорті

8—11

Старший державний інспектор, державний інспектор

8—11

Провідні та інші професіонали та фахівці

6—10

2. Територіальні органи Укртрансбезпеки

Начальник відділу

Завідувач сектору

8—11

Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на наземному транспорті

8—11

Старший державний інспектор, державний інспектор

8—11

Провідні та інші професіонали та фахівці

6—9

XXXI. Розділ виключено

XXXI. Морська адміністрація, її територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями)

1. Морська адміністрація

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

8—11

Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на морському, річковому транспорті

8—11

Старший державний інспектор, державний інспектор

8—11

Провідні та інші професіонали та фахівці

6—10

2. Територіальні органи Морської адміністрації

Начальник відділу

9—13

Завідувач сектору

8—11

Старший державний інспектор (державний інспектор) з безпеки на морському, річковому транспорті

8—11

Старший державний інспектор, державний інспектор

8—11

Капітан порту (річкового), капітан-координатор

7—10

Провідні та інші професіонали та фахівці

6—9

XXXII. Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, інші державні телерадіоорганізації (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)

1. Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, Парламентський телеканал «Рада»

Керівні працівники

Віце-президент, заступник генерального директора

20—22

Директор технічний, директор комерційний, директор з виробництва, директор об’єднання з міжнародних відносин, директор фінансовий, директор виконавчий, начальник управління

20—22

Головні: інженер, технолог; продюсер

20—22

Керівники (начальники, завідувачі) самостійних, основних підрозділів: комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер

17—19

Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів у складі дирекції, управління: комплексу, відділу, цеху

16—18

Керівники (начальники, завідувачі) інших підрозділів: дільниці, зміни, сектору, майстерні, лабораторії, режиму, охорони пожежної, виробництва; керівник групи та інші

16—18

Завідувачі: бібліотеки, сховища, відеотеки, фільмотеки, фонотеки, архіву, експедиції, центрального складу, складу

14-18

Інші керівні працівники

13—15

Художньо-виробничий персонал

Головні: режисер, телеоператор, кінооператор, художник та інші

17—21

Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші

16—17

Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

16

Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, перекладач, перекладач-дактилолог, стильмейкер; художники: постановник, гример та інші

13—15

Художники: дизайнер, графік телебачення, декоратор телебачення та інші; лялькар

9—12

Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора

7—10

Старший адміністратор телевізійних передач, адміністратор телевізійних передач та інші

7—10

Професіонали, фахівці, технічні службовці, окремі професії робітників

Провідні: інженер, інженер-технолог, юрисконсульт, економіст, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), експерт, бухгалтер; помічник, радник президента компанії, радник генерального директора, фахівець, інженер-програміст та інші

10—17

Професіонали та фахівці I категорії: інженер, інженер-програміст, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, експерт; старші: інспектор, організатор діловодства та інші

9—16

Професіонали та фахівці II категорії: інженер, інженер-програміст, фахівець, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, експерт та інші

8—15

Професіонали та фахівці: інженер, інженер-програміст, фахівець, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, механік, експерт та інші

6—13

Бібліотекар, бібліограф

12—13

Звукооператор, технік

5—10

Старші: адміністратор, електромеханік, диспетчер, контрольний майстер, майстер, референт та інші

5—11

Адміністратор, контрольний майстер, майстер, друкар субтитрування, електромеханік, оператор відеозапису, фонотекар, освітлювач, реквізитор, перукар, установник декорацій, диспетчер, оператор пульта керування

5—10

Об’єднання художніх колективів «Музика» Національної радіокомпанії Україна

Керівні працівники

Директор

20—21

Головний адміністратор

17—19

Художній персонал

Керівник художній, головний диригент

20—21

Керівник музичний

18—19

Диригенти всіх категорій

17—19

Хормейстер

18—19

Помічник керівника художнього

17—18

Концертмейстер з класу вокалу

18—19

Асистенти диригента

16—17

Артистичний персонал

Артисти-вокалісти (солісти оперні, камерні, солісти-бандуристи):

провідні майстри сцени

18—20

вищої категорії

17—19

I категорії

16—18

II категорії

15—17

Артисти симфонічного (камерного) оркестру:

вищої категорії

17—19

I категорії

16—18

II категорії

15—17

Артисти хорового колективу (академічного):

вищої категорії

17—19

I категорії

16—18

II категорії

15—17

Артисти оркестру (ансамблю) народних інструментів:

вищої категорії

16—18

I категорії

15—17

II категорії

14—16

Акомпаніатор, концертмейстер:

вищої категорії

16—18

I категорії

15—17

II категорії

14—16

Окремі професії робітників

Настроювач-регулювальник музичних інструментів

3—8

Нотографік

3—7

2. Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»

Керівні працівники

Директор, начальник управління

20—21

Головні: інженер, технолог

16—18

Начальники (завідувачі) основних підрозділів: комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер

15—17

Начальники функціональних структурних підрозділів апарату управління

13—14

Керівники (начальники, завідувачі) інших підрозділів: цеху, відділу, дільниці, зміни, сектору, друкарні, майстерні, режиму, охорони пожежної, виробництва; керівник групи та інші

13—14

Завідувачі: бібліотеки, сховища, фонотеки, архіву, експедиції

9—14

Інші керівні працівники

7—10

Художньо-виробничий персонал

Головні: режисер, телеоператор та інші

13—17

Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші

12—13

Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

11—12

Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

9—10

Художники: гример, дизайнер, постановник, декоратор телебачення та інші; лялькар

8—10

Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора та інші

7—10

3. Державна телерадіокомпанія «Крим», Київська та Севастопольська державні регіональні, обласні державні телерадіокомпанії, державна телерадіокомпанія «Культура» та інші державні телерадіокомпанії

Керівні працівники

Головні: інженер, економіст, бухгалтер; продюсер

16—18

Головні: енергетик, метролог

15—17

Керівники (начальники, завідувачі) основних підрозділів: відділу, цеху

15—17

Начальники функціональних структурних підрозділів апарату управління

13—14

Завідувачі: бібліотеки, відеотеки, фільмотеки, фонотеки

9—14

Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів: цеху, дільниці; зміни, лабораторії, групи гаража; охорони (пожежної, сторожової)

13—14

Інші керівні працівники

7—10

Художньо-виробничий персонал

Головні: режисер, телеоператор, звукорежисер, кінооператор, художник та інші

13—17

Провідний художник-графік телебачення та інші

12—13

Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші

12

Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

10—11

Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

9—10

Художники: графік телебачення, гример, дизайнер, постановник, декоратор телебачення, друкар субтитрування

8—10

Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора

7—10

XXXIII. Національний центр обліку викидів парникових газів

Керівник (директор)

14—17

Керівники управлінь, самостійних відділів

10—13

Завідуючі самостійними секторами та відділами у складі управлінь

8—12

Фахівці

6—11

ХХХIV. Розділ виключено

XXXV. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Голова

25

Керівник секретаріату

22

Заступник керівника секретаріату

21

Директор департаменту секретаріату

19—20

Керівник відділу

15—19

Завідувач сектору

13—14

Фахівець

провідний

12

І категорії

11

ІІ категорії

10

без категорії

9

XXXVI. Центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Керівник (директор)

18—19

Керівники відділів

13—15

Завідувачі секторів

11—12

Фахівці:

провідні

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

XXXVII. Освітній омбудсмен та Служба освітнього омбудсмена

Освітній омбудсмен

25

Керівник служби

22

Начальник відділу

15—18

Завідувач сектору

13—14

Фахівець:

провідний

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9

XXXVIII. Молодіжні центри державної та комунальної форми власності

1. Державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр»

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

19

Керівник (начальник) відділу

15—16

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці усіх категорій

9—12

2. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські молодіжні центри

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

16—18

Керівник (начальник) відділу

14—15

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці усіх категорій

8—12

3. Районні, міські, районні в місті, селищні, сільські молодіжні центри

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

14—15

Керівник (начальник) відділу

13—14

Професіонали та фахівці

Фахівець

8—12

XXXIX. Заклад післядипломної освіти, що належить до сфери управління МЗС

Керівник (директор)

24

Керівник (завідувач) центру

20—21

Начальник відділу

12—16

Професіонали та фахівці всіх категорій

7—12

XL. Музеї та заповідники

Керівні працівники

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, завідувач філіалу, учений секретар

національні

16—20

інші заклади

15—18

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектору, інших служб); головні фахівці основної діяльності

національні

14—18

інші заклади

12—16

Наукові працівники, фахівці

Науковий співробітник, фахівець

національні

12—17

інші заклади

10—16

Художник-реставратор, реставратор

національні

12—16

інші заклади

9—15

XLI. Національне агентство кваліфікацій

Голова

25

Заступник Голови

24

Член Національного агентства

23

Керівник секретаріату

22

Керівник управління секретаріату

19—20

Керівник відділу секретаріату

15—18

Завідувач сектору секретаріату

13—14

Фахівець секретаріату:

провідний

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9

  XLIII. Соціальні та реабілітаційні послуги

 Керівні працівники

Керівник надавача послуг*

 12—18

Соціальний менеджер

12—17 

Керівник структурного підрозділу з основної діяльності надавача послуг

11—15 

Керівник іншого підрозділу надавача послуг

8—12 

  Професіонали та фахівці

Фахівець із соціальної роботи; фахівець із соціальної допомоги вдома; соціальний працівник; ергономіст; інструктор з праці

 9—12

Фахівець з фізичної реабілітації

 10—14

Соціальний працівник (допоміжний персонал); інструктор з трудової адаптації

8—10 

Аудіодискриптор (тифлокоментатор); інші професіонали та фахівці

6—10 

  Інші

Соціальний робітник; перекладач жестової мови (сурдоперекладач); супроводжувач осіб з обмеженими можливостями

____________
* Під надавачем послуг розуміються надавач соціальних послуг у значенні, наведеному в Законі України «Про соціальні послуги», — установа/заклад надання соціальних послуг (стаціонарна, реабілітаційна, тимчасового перебування), інша установа/заклад соціальної підтримки (обслуговування), а також реабілітаційна установа у значенні, наведеному в Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

XLIV. Бюджетні установи та організації, що належать до сфери управління Агентства відновлення 

Бюджетна установа «Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства»

Генеральний директор

22

Перший заступник директора

19

Заступник директора

19

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

13

Начальник відділу — головний бухгалтер

18

Начальник відділу

14

Заступник начальника відділу

14

Начальник сектору

13

Інженер:

провідний

11

І категорії

10

ІІ категорії

9

без категорії

8

Фахівець:

І категорії

10

ІІ категорії

9

без категорії

8

Інспектор з кадрів

10

Провідний юрисконсульт

10

Системний адміністратор

10

Фахівець з публічних закупівель

10

Фахівець з охорони праці

10

Діловод

8

_____________
Примітка. Під час визначення граничних розмірів посадових окладів працівників бюджетної установи «Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства» застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 2.

XLV. Бюджетна установа «Український ветеранський фонд»

Виконавчий директор

21

Начальник відділу

16

Завідувач сектору

14

Фахівець:

провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Адміністратор системний

14

_____________
Примітка. Під час визначення граничних розмірів посадових окладів працівників бюджетної установи «Український ветеранський фонд» застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 2 для керівних працівників; 1,8 — для інших працівників.

XLV. Установи, що належать до сфери управління Мінветеранів

1. Бюджетна установа «Український ветеранський фонд»

Виконавчий директор

21

Начальник відділу

16

Завідувач сектору

14

Фахівець:

 

провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Адміністратор системний

14

____________
Примітка: Під час визначення граничних розмірів посадових окладів працівників бюджетної установи «Український ветеранський фонд» застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 2 для керівних працівників; 1,8 — для інших працівників.

2. Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище»

Директор

21

Заступник директора

19

Начальник відділу — головний бухгалтер

18

Начальник відділу

16

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

13

Фахівець з публічних закупівель

12

Провідний інженер; провідний бухгалтер

11

Провідний фахівець, провідний юрисконсульт, інспектор з кадрів; адміністратор системний

10

____________
Примітка: Під час визначення граничних розмірів посадових окладів працівників державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 3 для керівних працівників; 2,5 — для інших працівників.

3. Інші бюджетні установи та організації

Керівник установи, організації

14—16

XLVI. Бюджетна установа «Український молодіжний фонд»

Директор

21

Начальник відділу

16

Завідувач сектору

14

Фахівець:

 

Провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Адміністратор системний

14

____________
Примітка:  Під час визначення граничних розмірів посадових окладів працівників бюджетної установи «Український молодіжний фонд» застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів 2 для керівних працівників; 1,8 — для інших працівників.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Схема тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій

Посада (професія)

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Провідні професіонали: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші

7—10

Професіонали та фахівці: конструктор, інженер-технолог, технолог, інженер, інженер-електронік, механік, енергетик, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

6—9

Техніки всіх спеціальностей

5—7

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства, інших підрозділів

5—8

Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер та інші; стенографістка I категорії

4—6

Інші фахівці та технічні службовці: товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир (касир квитковий), інспектор, агент з постачання, діловод, архіваріус, табельник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх категорій), секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, паспортист, калькулятор та інші

4—5

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Схема тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи:

гардеробник, кастелянка, кур’єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, натирач підлоги, робітник з благоустрою, сторож, склопротиральник, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території; швейцар та інші

1—2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:

апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер; водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів; єгер, копіювальник, евакуатор, контролер та інші

1—3

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:

слюсар, столяр, електрик, електромеханік, налагоджувальник, електромонтер, дозиметрист; оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, робітник-рибовод; будівельник, лісник, водій автомобіля (автобуса) та інші

2—5

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи:

з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків, водолази станцій рятувально-водолазних служб, робітники з виготовлення очних протезів, медичний оптик лабораторії контактної корекції зору

3—8

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298

Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять

Контингент

Ставки погодинної оплати, у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, бакалавра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

5,04

3,99

3,4

2,85

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації

9,35

7,39

5,7

4,55

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста, магістра.

10,78

8,53

6,82

5,7

Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров’я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються для професора, доктора наук в розмірі 10,91 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або у складній позі — 2,85 відсотка, за позування в одязі — 1,72 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків.