Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

12

"Нематеріальні активи"

16

Виключено

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

19

"Гудвіл"

28

"Товари"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

30

"Готівка"

19

"Гудвіл"

31

"Рахунки в банках"

30

"Готівка"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

41

"Капітал у дооцінках"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

42

"Додатковий капітал"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

60

"Короткострокові позики"

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

41

"Капітал у дооцінках"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

42

"Додатковий капітал"

85

"Інші затрати"

46

"Неоплачений капітал"

96

"Втрати від участі в капіталі"

50

"Довгострокові позики"

97

"Інші витрати"

60

"Короткострокові позики"

99

Виключено

64

"Розрахунки за податками й платежами"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

70

Виключено

71

Виключено

72

"Дохід від участі в капіталі"

73

"Інші фінансові доходи"

74

"Інші доходи"

(рахунок 14 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 05.03.2008 р. N 353,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді