Рахунок 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.  

 

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:

121 "Права користування природними ресурсами"

122 "Права користування майном"

123 "Права на комерційні позначення"

124 "Права на об'єкти промислової власності"

125 "Авторське право та суміжні з ним права"

126 Позицію виключено 

127 "Інші нематеріальні активи"

На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.

На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунку 123 "Права на комерційні позначення" ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо).

На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).

На субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права" ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

Абзац одинадцятий виключено 

На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

 

 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

15 

"Капітальні інвестиції" 

16 

Виключено

 

 

41

"Капітал у дооцінках"

16 

Виключено

42 

"Додатковий капітал" 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

 

 

28

"Товари"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

84 

Виключено 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

41 

"Капітал у дооцінках" 

85 

"Інші затрати" 

42 

"Додатковий капітал" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

46 

"Неоплачений капітал" 

97 

"Інші витрати" 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

99 

Виключено

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

  

  

68 

Виключено 

  

  

71 

Виключено 

  

  

73 

Виключено 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

(рахунок 12 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 20.10.2005 р. N 717,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 05.03.2008 р. N 353,
 від 27.06.2013 р. N 627)

 

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді