Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 - 67.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" має такі субрахунки:

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

(абзац другий рахунку 68 доповнено субрахунком 680 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

682 "Внутрішні розрахунки"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

На субрахунку 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

(рахунок 68 доповнено новим абзацом третім згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами.

На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки", а їх одержання - зворотною кореспонденцією цих рахунків.

На субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеться облік нарахованих відсотків за:

використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

іншими операціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10

"Основні засоби"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

14

"Довгострокові фінансові
інвестиції"

12

Виключено

14

"Довгострокові фінансові
інвестиції"

19

"Гудвіл"

30

"Готівка"

15

"Капітальні інвестиції"

19

"Гудвіл"

31

"Рахунки в банках"

20

"Виробничі запаси"

33

"Інші кошти"

21

"Поточні біологічні активи"

34

"Короткострокові векселі
одержані"

22

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети"

36

"Розрахунки з покупцями та
замовниками"

23

"Виробництво"

37

"Розрахунки з різними
дебіторами"

24

"Брак у виробництві"

28

"Товари"

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

41

Виключено

30

"Готівка"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

31

"Рахунки в банках"

33

"Інші кошти"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

37

"Розрахунки з різними
дебіторами"

48

"Цільове фінансування і цільові
надходження"

39

"Витрати майбутніх періодів"

42

"Додатковий капітал"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

50

"Довгострокові позики"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"

51

"Довгострокові векселі видані"

52

"Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"

50

"Довгострокові позики"

60

"Короткострокові позики"

55

"Інші довгострокові
зобов'язання"

63

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"

60

"Короткострокові позики"

64

"Розрахунки за податками й
платежами"

62

"Короткострокові векселі видані"

63

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"

65

"Розрахунки за страхуванням"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

70

"Доходи від реалізації"

64

"Розрахунки за податками й
платежами"

80

"Матеріальні витрати"

84

"Інші операційні витрати"

65

"Розрахунки за страхуванням"

85

"Інші затрати"

70

"Доходи від реалізації"

91

"Загальновиробничі витрати"

71

"Інший операційний дохід"

92

"Адміністративні витрати"

73

"Інші фінансові доходи"

93

"Витрати на збут"

74

"Інші доходи"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

95

"Фінансові витрати"

97

"Інші витрати"

99

Виключено

(рахунок 68 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 20.10.2005 р. N 717,
від 14.10.2008 р. N 1238,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді