Рахунок 70 "Доходи від реалізації"

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

(абзац перший рахунку 70 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р.
N 627)

Підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ведуть окремий облік доходів на окремих субрахунках за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню.

(рахунок 70 доповнено новим абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р.
N 1204,
у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
вважати відповідно абзацами третім - десятим)

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

704 "Вирахування з доходу"

705 "Перестрахування"

За кредитом субрахунків 701 - 703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного податку, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 "Перестрахування"); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

(абзац дев'ятий рахунку 70 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, зокрема, дохід від орендних платежів за оренду об'єктів інвестиційної нерухомості, про результати зміни резервів незароблених премій.

(абзац сьомий рахунку 70 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 705 "Перестрахування" підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом - частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Готівка"

36

"Розрахунки з покупцями та
замовниками"

14

Виключено

49

"Страхові резерви"

16

Виключено

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

64

"Розрахунки за податками й
платежами"

30

"Готівка"

65

"Розрахунки за страхуванням"

68

"Розрахунки за іншими
операціями"

31

"Рахунки в банках"

33

"Інші кошти"

70

"Доходи від реалізації"

34

"Короткострокові векселі
одержані"

76

"Страхові платежі"

79

"Фінансові результати"

36

"Розрахунки з покупцями та
замовниками"

97

Виключено

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

49

"Страхові резерви"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

67

"Розрахунки з учасниками"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

69

"Доходи майбутніх періодів"

70

"Доходи від реалізації"

76

"Страхові платежі"

79

"Фінансові результати"

97

Виключено

(рахунок 70 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 14.10.2008 р. N 1238,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді