Рахунок 97 "Інші витрати"

Рахунок 97 "Інші витрати" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку

На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг.

(абзац перший рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За дебетом субрахунків 971 - 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:

970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів".

(рахунок 97 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий
вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим)

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

972 "Втрати від зменшення корисності активів"

(субрахунки 972 і 973 рахунку 97 замінено субрахунком 972
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

976 "Списання необоротних активів"

977 "Інші витрати діяльності"

978 Позицію виключено

979 Позицію виключено

(абзац третій рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

(рахунок 94 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий
вважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим)

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 "Втрати від зменшення корисності активів" відображаються втрати від зменшення корисності активів.

(абзац тринадцятий рахунку 97 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".

(абзац чотирнадцятий рахунку 97 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати діяльності" відображаються інші витрати діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".

(абзац вісімнадцятий рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац одинадцятий виключено

Абзац дванадцятий виключено

Абзац тринадцятий виключено

Абзац чотирнадцятий виключено

Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10

"Основні засоби"

30

Виключено

11

"Інші необоротні матеріальні
активи"

31

Виключено

70

Виключено

12

"Нематеріальні активи"

79

"Фінансові результати"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

16

"Довгострокові біологічні активи"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

19

"Гудвіл"

23

"Виробництво"

30

"Готівка"

31

"Рахунки в банках"

34

"Короткострокові векселі одержані"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

65

"Розрахунки за страхуванням"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

70

Виключено

76

Виключено

(рахунок 97 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді