Облік операцій з грошовими коштами

Облік операцій з грошовими коштами затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).

Під обліком операцій з грошовими коштами розуміємо облік надходження бюджетних коштів шляхом отримання бюджетних асигнувань, виручки за реалізацію продукції (робіт, послуг), спонсорських чи благодійних внесків, а також облік витрачання бюджетних коштів, придбання і витрачання валюти та курсових різниць за валютними залишками, видачі під звіт.

5. Облік операцій з грошовими коштами

5.1

Отримання асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 54 «Цільове фінансування»

5.2

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 54 «Цільове фінансування»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.3

Надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7512 (7522) «Трансферти»

5.4

Вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості необоротних активів, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

7512 (7522) «Трансферти»

54 «Цільове фінансування»

5.5

Нарахування доходів від реалізації активів

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

5.6

Надходження на рахунки суб’єктів державного сектору коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), коштів від продажу

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги», 6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

5.7

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі)

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

5.8

Витрачання спонсорських та благодійних внесків

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.9

Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:

шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.10

Перерахування до бюджету податків і зборів відповідно до законодавства

63 «Розрахунки за податками і зборами»

23 «Грошові кошти на рахунках»

5.11

Оприбуткування грошових документів

2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

8013 (8023) «Матеріальні витрати», 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Для документів суворого обліку водночас проведення запису на позабалансовому рахунку 08

-

-

5.12

Видача під звіт грошових документів

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті»

5.13

Списання грошових документів на підставі акта

8013 (8023) «Матеріальні витрати», 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Для документів суворого обліку водночас проведення списання з позабалансового рахунку 08

-

-

5.14

Надходження в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2312 «Інші поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки», 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі», 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»

5.15

Видача готівки з каси

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням», 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати», 6512 (6522) «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню», 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами», 6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

5.16

Видано під звіт іноземну валюту

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

Прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу в іноземній валюті

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Відшкодовані перевитрати понад виданий аванс

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

5.17

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.18

Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти:

зарахована іноземна валюта

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

списана вартість послуги за придбання валюти

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

5.19

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахованих для придбання іноземної валюти

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

5.20

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

5.21

Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки на погашення нестач, завданих збитків тощо

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

5.22

Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2312 «Інші поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки», 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі», 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

5.23

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (у касі):

при збільшенні курсу

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

при зменшенні курсу

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

5.24

Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті:

при збільшенні курсу

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

при зменшенні курсу

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді