Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" має такі субрахунки:

481 "Кошти, вивільнені від оподаткування"

482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

483 "Благодійна допомога"

484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень"

(рахунок 48 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
абзац четвертий рахунку 48 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 481 "Кошти, вивільнені від оподаткування" ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства.

(рахунок 48 доповнено абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів" ведеться облік коштів, отриманих з бюджету та державних цільових фондів, та їх використання.

(рахунок 48 доповнено абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 483 "Благодійна допомога" ведеться облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

(рахунок 48 доповнено абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
абзац сьомий рахунку 48 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень" ведеться облік надходження та використання коштів, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

(рахунок 48 доповнено абзацом восьмим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дев'ятим)

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15

"Капітальні інвестиції"

10

"Основні засоби"

30

"Готівка"

11

"Інші необоротні матеріальні
активи"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними
дебіторами"

12

"Нематеріальні активи"

15

"Капітальні інвестиції"

16

"Довгострокові біологічні активи"

42

"Додатковий капітал"

20

"Виробничі запаси"

50

"Довгострокові позики"

60

"Короткострокові позики"

21

"Поточні біологічні активи"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

22

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети"

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

69

"Доходи майбутніх періодів"

30

"Готівка"

71

"Інший операційний дохід"

31

"Рахунки в банках"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

50

"Довгострокові позики"

74

"Інші доходи"

60

"Короткострокові позики"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

98

"Податок на прибуток"

(рахунок 48 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 31.05.2011 р. N 664,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді