План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі». Цей план застосовують суб’єкти державного сектору.

1. Цей план рахунків застосовується суб'єктами державного сектору.

План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків включає розділ I "Балансові рахунки" (класи 1 - 8) та розділ II "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).

2. Суб'єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Розділ 1. Балансові рахунки

Клас 1. Нефінансові активи

10

Основні засоби

101

Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів

1010

Інвестиційна нерухомість

1011

Земельні ділянки

1012

Капітальні витрати на поліпшення земель

1013

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1014

Машини та обладнання

1015

Транспортні засоби

1016

Інструменти, прилади, інвентар

1017

Тварини та багаторічні насадження

1018

Інші основні засоби

102

Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів

1020

Інвестиційна нерухомість

1021

Земельні ділянки

1022

Капітальні витрати на поліпшення земель

1023

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

1024

Машини та обладнання

1025

Транспортні засоби

1026

Інструменти, прилади, інвентар

1027

Тварини та багаторічні насадження

1028

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

1111

Музейні фонди

1112

Бібліотечні фонди

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

1115

Інвентарна тара

1116

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

1117

Природні ресурси

1118

Інші необоротні матеріальні активи

112

Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів

1121

Музейні фонди

1122

Бібліотечні фонди

1123

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1124

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

1125

Інвентарна тара

1126

Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі

1127

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

121

Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

1211

Авторське та суміжні з ним права

1212

Права користування природними ресурсами

1213

Права на знаки для товарів і послуг

1214

Права користування майном

1215

Права на об'єкти промислової власності

1216

Інші нематеріальні активи

122

Нематеріальні активи державних цільових фондів

1221

Авторське та суміжні з ним права

1222

Права користування природними ресурсами

1223

Права на знаки для товарів і послуг

1224

Права користування майном

1225

Права на об'єкти промислової власності

1226

Інші нематеріальні активи

13

Капітальні інвестиції

131

Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів

1311

Капітальні інвестиції в основні засоби

1312

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

1313

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

1314

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

132

Капітальні інвестиції державних цільових фондів

1321

Капітальні інвестиції в основні засоби

1322

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

1323

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

1324

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

1325

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

14

Знос (амортизація) необоротних активів

141

Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів

1411

Знос основних засобів

1412

Знос інших необоротних матеріальних активів

1413

Накопичена амортизація нематеріальних активів

1414

Знос інвестиційної нерухомості

1415

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

142

Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів

1421

Знос основних засобів

1422

Знос інших необоротних матеріальних активів

1423

Накопичена амортизація нематеріальних активів

1424

Знос інвестиційної нерухомості

1425

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

15

Виробничі запаси

151

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

1511

Продукти харчування

1512

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1513

Будівельні матеріали

1514

Пально-мастильні матеріали

1515

Запасні частини

1516

Тара

1517

Сировина і матеріали

1518

Інші виробничі запаси

152

Виробничі запаси державних цільових фондів

1521

Продукти харчування

1522

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1523

Будівельні матеріали

1524

Пально-мастильні матеріали

1525

Запасні частини

1526

Тара

1527

Сировина і матеріали

1528

Інші виробничі запаси

16

Виробництво

161

Виробництво розпорядників бюджетних коштів

1611

Науково-дослідні роботи

1612

Виготовлення експериментальних приладів

1613

Інше виробництво

162

Виробництво державних цільових фондів

1621

Науково-дослідні роботи

1622

Виготовлення експериментальних приладів

1623

Інше виробництво

17

Біологічні активи

171

Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів

1711

Довгострокові біологічні активи рослинництва

1712

Довгострокові біологічні активи тваринництва

1713

Поточні біологічні активи рослинництва

1714

Поточні біологічні активи тваринництва

172

Біологічні активи державних цільових фондів

1721

Довгострокові біологічні активи рослинництва

1722

Довгострокові біологічні активи тваринництва

1723

Поточні біологічні активи рослинництва

1724

Поточні біологічні активи тваринництва

18

Інші нефінансові активи

181

Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів

1811

Готова продукція

1812

Малоцінні та швидкозношувані предмети

{Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015}

1814

Державні матеріальні резерви та запаси

1815

Активи для розподілу, передачі, продажу

1816

Інші нефінансові активи

182

Інші нефінансові активи державних цільових фондів

1821

Готова продукція

1822

Малоцінні та швидкозношувані предмети

{Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015}

1824

Державні матеріальні резерви та запаси

1825

Активи для розподілу, передачі, продажу

1826

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові активи

20

Довгострокова дебіторська заборгованість

201

Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

2011

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди

2012

Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів

2013

Інша довгострокова дебіторська заборгованість

202

Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів

2021

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди

2022

Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду

2023

Інша довгострокова дебіторська заборгованість

203

Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету

2031

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

2032

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

2033

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2034

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

2035

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2036

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2037

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2038

Інша заборгованістьза довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2039

Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету

204

Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

2041

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів

2042

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

2043

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2044

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

2045

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2046

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2047

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2048

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2049

Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

21

Поточна дебіторська заборгованість

211

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

2110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

2111

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

2112

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів

2113

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

2115

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

2117

Інша поточна дебіторська заборгованість

2118

Розрахунки із спільної діяльності

212

Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів

2120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

2121

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

2122

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами

2123

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

2124

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

2125

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

2126

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

2127

Дебіторська заборгованість за претензіями

2128

Інша поточна дебіторська заборгованість

2129

Розрахунки із спільної діяльності

213

Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету

2130

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

2131

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

2132

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2133

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

2134

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2135

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2136

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2137

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2138

Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету

214

Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

2140

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів

2141

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

2142

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2143

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

2144

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2145

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2146

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2147

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2148

Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

215

Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР

2150

Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

2151

Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

2152

Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

2153

Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

2154

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів

2155

Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів

2156

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам

2157

Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам

2158

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

2159

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

221

Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів

2211

Готівка у національній валюті

2212

Готівка в іноземній валюті

2213

Грошові документи у національній валюті

2214

Грошові документи в іноземній валюті

2215

Грошові кошти в дорозі у національній валюті

2216

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

222

Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів

2221

Готівка у національній валюті

2222

Готівка в іноземній валюті

2223

Грошові документи у національній валюті

2224

Грошові документи в іноземній валюті

2225

Грошові кошти в дорозі у національній валюті

2226

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

2227

Інші еквіваленти грошових коштів

23

Грошові кошти на рахунках

231

Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів

2311

Поточні рахунки в банку

2312

Інші поточні рахунки в банку

2313

Реєстраційні рахунки

2314

Інші рахунки в Казначействі

2315

Рахунки для обліку депозитних сум

232

Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів

2321

Поточні рахунки в банку

2322

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі

2323

Реєстраційні рахунки

2324

Інші рахунки в Казначействі

2325

Рахунки для обліку депозитних сум

233

Кошти на рахунках державного бюджету

2331

Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків

2332

Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків

2333

Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі

2334

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету

2335

Депозити державного бюджету

2336

Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в установах банків

234

Кошти на рахунках місцевих бюджетів

2341

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті

2342

Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків

2343

Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі

2344

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету

2345

Депозити місцевих бюджетів

2346

Кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків

2347

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

235

Інші кошти

2351

Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів

2352

Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам

2353

Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам

24

Єдиний казначейський рахунок

245

Єдиний казначейський рахунок

2451

Єдиний казначейський рахунок

2452

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

25

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

251

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

2511

Придбані акції

2512

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій

2513

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств

2514

Довгострокові векселі одержані

2515

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

252

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів

2521

Придбані акції

2522

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій

2523

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств

2524

Довгострокові векселі одержані

2525

Інші фінансові активи державних цільових фондів

253

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету

2531

Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету

2532

Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій

2533

Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету

254

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів

2541

Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету

2542

Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій

2543

Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів

26

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

261

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

2611

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери

2612

Короткострокові векселі одержані

2613

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

262

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів

2621

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери

2622

Короткострокові векселі одержані

2623

Інші фінансові активи державних цільових фондів

263

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету

2631

Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету

2632

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками

2633

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом

2634

Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету

264

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів

2641

Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів

2642

Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом

2643

Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів

2644

Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів

27

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

271

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

2711

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

272

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів

2721

Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів

2722

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

273

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету

2731

Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів

274

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів

2741

Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів

275

Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

2751

Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку

2752

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства

28

Розрахунки за надходженнями до бюджету

281

Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету

2811

Розрахунки за податковими надходженнями

2812

Розрахунки за неподатковими надходженнями

2813

Розрахунки за іншими надходженнями

2814

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

29

Витрати майбутніх періодів

291

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

2911

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

292

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

2921

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Надходження бюджету

313

Надходження державного бюджету

3130

Надходження до загального фонду державного бюджету

3131

Надходження до спеціального фонду державного бюджету

3132

Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

3133

Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету

3134

Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету

3135

Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету

314

Надходження місцевих бюджетів

3140

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

3141

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів

3142

Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

3143

Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів

3144

Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету

3145

Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету

32

Кошти бюджету

323

Кошти державного бюджету

3231

Кошти державного бюджету

324

Кошти місцевих бюджетів

3241

Кошти місцевих бюджетів

3242

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках

33

Кошти бюджету, які підлягають розподілу

333

Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу

3331

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

3332

Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами

3333

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу

3334

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

3335

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

334

Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

3341

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

3342

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу

3343

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів

335

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету

3351 Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету

34

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат

343

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету

3431

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету

3432

Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету

3433

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету

3434

Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету

3435

Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету

3436

Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті

3437

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті

3438

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків

344

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету

3440

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів

3441

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках

3442

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів

3443

Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів

3444

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів

3445

Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів

3446

Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів

3447

Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті

3448

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті

3449

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків

35

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

355

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

{Субрахунок 3550 субрахунку 355 рахунку 35 класу 3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

3551

Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

3552

Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

3553

Рахунки інших клієнтів Казначейства

3554

Рахунки державних цільових фондів

3555

Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна

3556

Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску

3557

Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету

3558

Рахунки для обліку фінансового резерву

{Субрахунок 3559 субрахунку 355 рахунку 35 класу 3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

36

Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки

365

Рахунки за нез’ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки

3651

Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства

3652

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування

37

Рахунки органів Казначейства

375

Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства

3751

Технічні рахунки органів Казначейства

3752

Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти

3753

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами

3754

Внутрішній транзитний рахунок платіжної системи Казначейства

3755

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів

3756

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства

3757

Інші рахунки органів Казначейства

3758

Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів

38

Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

385

Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

3851

Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість

3852

Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

3853

Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

3854

Рахунки для обліку коштів додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Клас 4. Розрахунки

41

Розрахунки за фінансовими операціями

413

Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету

4131

Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету

4132

Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету

414

Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету

4141

Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів

4142

Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів

42

Інші розрахунки

423

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

4231

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

4232

Інші розрахунки з виконання державного бюджету

4233

Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті

4234

Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті

4235

Інші внутрішньосистемні розрахунки

424

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів

4241

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів

4242

Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів

4243

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в національній валюті

4244

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті

425

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства

4251

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства

43

Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу

433

Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу

4331

Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу

434

Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу

4341

Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу

435

Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу

4351

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

44

Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки

443

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету

4431

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету

4432

Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)

444

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів

4441

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів

4442

Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)

45

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу

453

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу

4531

Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

4532

Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами

4533

Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу

4534

Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу

4535

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

454

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

4541

Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів

4542

Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

4543

Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

455

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

4551

Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

46

Технічні рахунки

465

Технічні рахунки

4651

Технічний рахунок

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

511

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

5111

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

512

Внесений капітал державним цільовим фондам

5121

Внесений капітал державним цільовим фондам

52

Капітал у підприємствах

521

Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів

5211

Капітал у підприємствах у формі акцій

5212

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі

5213

Капітал у частках (паях)

522

Капітал у підприємствах державних цільових фондів

5221

Капітал у підприємствах у формі акцій

5222

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі

5223

Капітал у частках (паях)

53

Капітал у дооцінках

531

Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів

5311

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

5312

Дооцінка (уцінка) інших активів

532

Капітал у дооцінках державних цільових фондів

5321

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

5322

Дооцінка (уцінка) інших активів

54

Цільове фінансування

541

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

542

Цільове фінансування державних цільових фондів

5421

Цільове фінансування державних цільових фондів

55

Фінансовий результат

551

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів

5511

Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду

5512

Накопичені фінансові результати виконання кошторису

552

Фінансовий результат державних цільових фондів

5521

Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду

5522

Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)

553

Фінансовий результат виконання державного бюджету

5531

Результат виконання державного бюджету звітного періоду

5532

Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету

554

Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів

5541

Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду

5542

Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів

56

Резервний капітал

562

Резервний капітал державних цільових фондів

5621

Резервний капітал державних цільових фондів

Клас 6. Зобов’язання

60

Довгострокові зобов’язання

601

Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

6011

Довгострокові кредити банків

6012

Відстрочені довгострокові кредити банків

6013

Інші довгострокові позики

6014

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами

6015

Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди

6016

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

602

Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів

6021

Довгострокові кредити банків

6022

Відстрочені довгострокові кредити банків

6023

Інші довгострокові позики

6024

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами

6025

Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди

6026

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

603

Довгострокові зобов’язання державного бюджету

6031

Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

6032

Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

6033

Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету

6034

Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету

6035

Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету

6036

Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету

604

Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів

6041

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів

6042

Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

6043

Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

6044

Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів

6045

Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів

61

Поточна заборгованість за кредитами та позиками

611

Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками

6111

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами

6112

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами

6113

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

6114

Короткострокові кредити банків

6115

Відстрочені короткострокові кредити банків

6116

Короткострокові позики

6117

Інші короткострокові фінансові зобов’язання

612

Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками

6121

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами

6122

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами

6123

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

6124

Короткострокові кредити банків

6125

Відстрочені короткострокові кредити банків

6126

Короткострокові позики

6127

Інші короткострокові фінансові зобов’язання

613

Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками

6130

Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

6131

Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

6132

Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету

6133

Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету

6134

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету

6135

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету

6136

Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету

6137

Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету

6138

Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету

6139

Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету

614

Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками

6141

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів

6142

Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів

6143

Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів

6144

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів

6145

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів

6146

Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

6147

Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

6148

Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів

6149

Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів

62

Розрахунки за товари, роботи, послуги

621

Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів

6211

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

6212

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

6213

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи

6214

Розрахунки за одержаними авансами

622

Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів

6221

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

6222

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

6223

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи

6224

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами

631

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів

6311

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами

6312

Інші розрахунки з бюджетом

6313

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

632

Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів

6321

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами

6322

Інші розрахунки з бюджетом

6323

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов’язання

641

Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

6411

Поточні зобов’язання за цінними паперами

6412

Розрахунки з депонентами

6413

Розрахунки за депозитними сумами

6414

Розрахунки за спеціальними видами платежів

6415

Розрахунки з іншими кредиторами

6416

Розрахунки за страхуванням

6417

Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності

642

Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів

6421

Поточні зобов’язання за цінними паперами

6422

Розрахунки з депонентами

6423

Розрахунки за депозитними сумами

6424

Розрахунки за спеціальними видами платежів

6425

Розрахунки з іншими кредиторами

6426

Розрахунки за страхуванням

6427

Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності

643

Інші поточні зобов’язання державного бюджету

6431

Депозити, отримані до державного бюджету

6432

Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету

6433

Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету

6434

Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету

6435

Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету

644

Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів

6441

Депозити, отримані до місцевих бюджетів

6442

Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів

6443

Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів

65

Розрахунки з оплати праці

651

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів

6511

Розрахунки із заробітної плати

6512

Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню

6513

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

6514

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

6515

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

6516

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

6517

Розрахунки з працівниками за позиками банків

6518

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

6519

Інші розрахунки за виконані роботи

652

Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів

6521

Розрахунки із заробітної плати

6522

Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню

6523

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

6524

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

6525

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

6526

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

6527

Розрахунки з працівниками за позиками банків

6528

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

6529

Інші розрахунки за виконані роботи

66

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками

661

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

6611

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

662

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів

6621

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів

6622

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками

663

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету

6631

Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками

664

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів

6641

Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками

6642

Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку

6643

Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку

665

Інші зобов’язання за внутрішніми розрахунками

6651

Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства

67

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

671

Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів

6711

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів

6712

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

672

Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів

6721

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів

6722

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

68

Зобов’язання за надходженнями до бюджету

681

Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння

6811

Зобов’язання за податковими надходженнями

6812

Зобов’язання за неподатковими надходженнями

6813

Зобов’язання за іншими надходженнями

6814

Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

69

Доходи майбутніх періодів

691

Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

6911

Доходи майбутніх періодів

692

Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів

6921

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

701

Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів

7011

Бюджетні асигнування

702

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

7021

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

711

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів

7111

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

7112

Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі

712

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів

7121

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

7122

Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі

713

Доходи державного бюджету від надання послуг

7131

Доходи державного бюджету від наданих послуг

714

Доходи місцевого бюджету від надання послуг

7141

Доходи місцевого бюджету від наданих послуг

72

Доходи від продажу активів

721

Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів

7211

Дохід від реалізації активів

722

Доходи від продажу державних цільових фондів

7221

Дохід від реалізації активів

723

Доходи державного бюджету від продажу

7231

Доходи державного бюджету від продажу майна

724

Доходи місцевого бюджету від продажу

7241

Доходи місцевого бюджету від продажу майна

73

Фінансові доходи

731

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

7311

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

732

Фінансові доходи державних цільових фондів

7321

Фінансові доходи державних цільових фондів

733

Фінансові доходи державного бюджету

7331

Фінансові доходи державного бюджету

734

Фінансові доходи місцевого бюджету

7341

Фінансові доходи місцевого бюджету

74

Інші доходи за обмінними операціями

741

Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

7411

Інші доходи за обмінними операціями

742

Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів

7421

Інші доходи за обмінними операціями

743

Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету

7431

Інші доходи за обмінними операціями

744

Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету

7441

Інші доходи за обмінними операціями

75

Доходи за необмінними операціями

751

Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

7511

Доходи за необмінними операціями

7512

Трансферти

752

Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів

7521

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

7522

Трансферти

7523

Інші надходження

753

Доходи за необмінними операціями державного бюджету

7531

Податкові надходження

7532

Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)

7533

Трансферти

7534

Інші доходи за необмінними операціями

7535

Власні надходження бюджетних установ

754

Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів

7541

Податкові надходження

7542

Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)

7543

Трансферти

7544

Інші доходи за необмінними операціями

7545

Власні надходження бюджетних установ

76

Умовні доходи

763

Умовні доходи державного бюджету

7631

Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів

7632

Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування

7633

Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках

764

Умовні доходи місцевих бюджетів

7641

Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів

7642

Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування

7643

Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках

80

Витрати на виконання бюджетних програм

801

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм

8011

Витрати на оплату праці

8012

Відрахування на соціальні заходи

8013

Матеріальні витрати

8014

Амортизація

802

Витрати на утримання державних цільових фондів

8021

Витрати на оплату праці

8022

Відрахування на соціальні заходи

8023

Матеріальні витрати

8024

Амортизація

803

Витрати державного бюджету

8031

Витрати на оплату праці

8032

Відрахування на соціальні заходи

8033

Матеріальні витрати

804

Витрати місцевого бюджету

8041

Витрати на оплату праці

8042

Відрахування на соціальні заходи

8043

Матеріальні витрати

81

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

811

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

8111

Витрати на оплату праці

8112

Відрахування на соціальні заходи

8113

Матеріальні витрати

8114

Амортизація

8115

Інші витрати

812

Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

8121

Витрати на оплату праці

8122

Відрахування на соціальні заходи

8123

Матеріальні витрати

8124

Амортизація

8125

Інші витрати

82

Витрати з продажу активів

821

Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів

8211

Собівартість проданих активів

8212

Витрати, пов’язані з реалізацією майна

822

Витрати державних цільових фондів з продажу активів

8221

Собівартість проданих активів

8222

Витрати, пов’язані з реалізацією майна

83

Фінансові витрати

831

Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів

8311

Фінансові витрати

832

Фінансові витрати державних цільових фондів

8321

Фінансові витрати

833

Фінансові витрати державного бюджету

8331

Фінансові витрати державного бюджету

834

Фінансові витрати місцевого бюджету

8341

Фінансові витрати місцевого бюджету

84

Інші витрати за обмінними операціями

841

Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

8411

Інші витрати за обмінними операціями

842

Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів

8421

Інші витрати за обмінними операціями

843

Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету

8431

Інші витрати за обмінними операціями

844

Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету

8441

Інші витрати за обмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

851

Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

8511

Витрати за необмінними операціями

852

Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів

8521

Витрати на утримання апарату фонду

8522

Витрати на державне соціальне страхування

8523

Трансферти

8524

Інші витрати за необмінними операціями

853

Витрати за необмінними операціями державного бюджету

8531

Трансферти

8532

Інші витрати за необмінними операціями

854

Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету

8541

Трансферти

8542

Інші витрати за необмінними операціями

86

Умовні витрати

863

Умовні витрати державного бюджету

8631

Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів

8632

Витрати державного бюджету за операціями з фінансування

8633

Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках

864

Умовні витрати місцевих бюджетів

8641

Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів

8642

Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування

8643

Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках

8644

Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

90

Пропозиції та відкриті асигнування

901

Відкриті асигнування

9011

Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету

9012

Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету

9013

Відкриті асигнування державного бюджету

902

Пропозиції про відкриття асигнувань

9021

Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету

903

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів

9031

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами

91

Асигнування

912

Асигнування державних цільових фондів

9121

Асигнування державних цільових фондів

913

Бюджетні асигнування державного бюджету

9130

Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету

9131

Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету

9132

Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету

9133

Поточні бюджетні асигнування державного бюджету

9134

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9135

Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9136

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9137

Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

9138

Зведення показників спеціального фонду

914

Бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9141

Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9142

Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9143

Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9144

Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9145

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9146

Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9147

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

9148

Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

915

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

9151

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

9152

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

916

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів

9161

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів

9162

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

92

Показники розпису

920

Показники розпису доходів державного бюджету

9201

Затверджений розпис доходів державного бюджету

9202

Поточний розпис доходів державного бюджету

9203

Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету

9204

Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету

921

Показники розпису фінансування державного бюджету

9211

Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9212

Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9213

Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

9214

Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання

922

Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету

9221

Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету

9222

Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету

9223

Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету

9224

Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету

9225

Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

9227

Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

923

Показники розпису асигнувань державного бюджету

9231

Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету

9232

Затверджений розпис асигнувань державного бюджету

9233

Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету

9234

Поточний розпис асигнувань державного бюджету

9235

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

9236

Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

9237

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

9238

Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету

924

Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету

9241

Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень

9242

Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету

925

Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників

9251

Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9252

Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9253

Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9254

Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

926

Показники розпису доходів місцевих бюджетів

9261

Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів

9262

Поточний розпис доходів місцевих бюджетів

9263

Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

9264

Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

927

Показники розпису фінансування місцевих бюджетів

9271

Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

9272

Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

9273

Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

9274

Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

928

Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів

9281

Затверджений зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9282

Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9283

Поточний зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9284

Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9285

Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

9287

Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

929

Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів

9291

Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів

9292

Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів

9293

Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів

9294

Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9295

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9296

Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9297

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

9298

Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

93

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені

933

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9331

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету

9332

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду

9333

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду

9334

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів

9335

Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету

934

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів

9341

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів

9342

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду

9343

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду

9344

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів

{Субрахунок 935 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

{Субрахунок 936 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

935

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені

9351

Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку

94

Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції

943

Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції

9431

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету

9432

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії

9433

Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою

9434

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

9435

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії

944

Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції

9441

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету

9442

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

9443

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

9444

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету

9445

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

945

Нараховані резерви

9451

Нараховані доходи фінансового резерву

95

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами

953

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету

9531

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

9532

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

9533

Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою

9534

Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу

9535

Нараховані відсотки за цінними паперами держави

9536

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів

9537

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів

9538

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів

954

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету

9541

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

9542

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

9543

Платежі з обслуговування місцевого боргу

96

Емітовані цінні папери

963

Емітовані цінні папери державного бюджету

9631

Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики

9632

Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики

9633

Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики

9634

Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету

9635

Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики

9636

Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики

9637

Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики

9638

Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету

964

Емітовані цінні папери місцевих бюджетів

9641

Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів

9642

Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів

9643

Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів

9644

Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів

965

Фінансові казначейські векселі

9651

Фінансові казначейські векселі

966

Державні деривативи

9661

Державні деривативи

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих

971

Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9711

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

9712

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

9713

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9714

Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету

972

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих

9721

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих

9722

Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень

9723

Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані

973

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9731

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

9732

Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету

974

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих

9741

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами

9742

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства

9743

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства

9744

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані

98

Рахунки для обліку коштів, переданих

981

Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

9811

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів

9812

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства

9813

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів

982

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих

9821

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих

9822

Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень

9823

Розрахунки за коштами державного бюджету, передані

983

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів

9831

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів

984

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих

9841

Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам

9842

Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

985

Рахунки для обліку інших коштів, переданих

9851

Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків

9852

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства

9853

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства

9854

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку

991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

992

Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

993

Контррахунки для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку

9931

Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

011

Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів

012

Орендовані основні засоби державних цільових фондів

013

Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

014

Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів

022

Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів

03

Бюджетні зобов'язання

031

Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів

032

Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів

04

Непередбачені активи

041

Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів

042

Непередбачені активи державних цільових фондів

043

Тимчасово передані активи

05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані

051

Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів

052

Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів

053

Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

054

Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів

06

Гарантії та забезпечення отримані

061

Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів

062

Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

072

Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів

073

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів

074

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів

08

Бланки документів суворої звітності

081

Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів

082

Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів

09

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

091

Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів

092

Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді