Операції з власним капіталом

Операції з власним капіталом затверджені в межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).

Операції з власним капіталом містять визначення фінансового результату державних підприємств, установ та організацій бюджетної сфери за допомогою співвідношення доходів та витрат за поточний звітний період. Крім цього, вони передбачають облік впливу на фінансовий результат профіциту і дефіциту, формування додаткового капіталу від переоцінки активів та списання простроченої дебіторської і кредиторської заборгованостей зі строком позовної давності.

6. Операції з власним капіталом

6.1

Закриття рахунків доходів

7011 «Бюджетні асигнування»
(7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату»),
7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»,
7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»,
7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»
(7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»),
7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»,
7511 «Доходи за необмінними операціями»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

6.2

Закриття рахунків витрат

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

8011 (8021, 8111, 8121) «Витрати на оплату праці»,
8012 (8022, 8112, 8122) «Відрахування на соціальні заходи»,
8013 (8023, 8113, 8123) «Матеріальні витрати»,
8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація»,
8115 (8125) «Інші витрати»,
82 «Витрати з продажу активів»,
8311 (8321) «Фінансові витрати»,
8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»,
8511 «Витрати за необмінними операціями»,
8521 «Витрати на утримання апарату фонду»

6.3

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.4

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення строку позовної давності

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

6.5

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.6

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.7

Віднесення суми профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.8

Віднесення суми дефіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
(5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»
(5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

6.9

Коригування результату виконання кошторису на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, нематеріальних активів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

54 «Цільове фінансування»

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді