Рахунок 23 "Виробництво"

Рахунок 23 "Виробництво" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

слова виключено

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

підприємств, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;

інших підприємств та організацій;

допоміжних (підсобних) виробництв.

слова виключено

(абзац другий рахунку 23 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. N 1204)

За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин, за кредитом - вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо).

Собівартість послуг з ремонту, проведеного ремонтним підрозділом підприємства, зменшується на вартість матеріалів (зокрема запасних частин), отриманих при його проведенні, які придатні до подальшого використання і оприбутковані у складі запасів (крім матеріалів, отриманих при ліквідації об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів).

(рахунок 23 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

11

"Інші необоротні матеріальні
активи"

20

"Виробничі запаси"

21

"Поточні біологічні активи"

15

"Капітальні інвестиції"

21

"Поточні біологічні активи"

22

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети"

20

"Виробничі запаси"

22

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети"

23

"Виробництво"

24

"Брак у виробництві"

23

"Виробництво"

25

"Напівфабрикати"

24

"Брак у виробництві"

26

"Готова продукція"

25

"Напівфабрикати"

27

"Продукція сільськогосподарського
виробництва"

26

"Готова продукція"

27

"Продукція сільськогосподарського
виробництва"

28

"Товари"

28

"Товари"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

39

"Витрати майбутніх періодів"

79

"Фінансові результати"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"

80

"Матеріальні витрати"

84

"Інші операційні витрати"

63

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"

85

"Інші затрати"

90

"Собівартість реалізації"

91

"Загальновиробничі витрати"

92

"Адміністративні витрати"

93

"Витрати на збут"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

97

"Інші витрати"

65

"Розрахунки за страхуванням"

99

Виключено

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

71

"Інший операційний дохід"

80

"Матеріальні витрати"

81

"Витрати на оплату праці"

82

"Відрахування на соціальні заходи"

83

"Амортизація"

84

"Інші операційні витрати"

91

"Загальновиробничі витрати"

95

"Фінансові витрати"

(рахунок 23 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 05.03.2008 р. N 353,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді