Рахунок 74 "Інші доходи"

Рахунок 74 "Інші доходи" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 74 "Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

(абзац перший рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного податку та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

(абзац другий рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:

740 "Дохід від зміни вартості фінансових інструментів"

(рахунок 74 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий

вважати відповідно абзацами п'ятим - чотирнадцятим)

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

742 "Дохід від відновлення корисності активів"

(субрахунок 742 рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

743 Субрахунок виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

746 "Інші доходи"

(абзац дев'ятий рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 740 "Дохід від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про доходи від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

(рахунок 74 доповнено новим абзацом десятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий

вважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим)

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від відновлення корисності активів" узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" доходи від відновлення корисності активів.

(абзац дванадцятий рахунку 74 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

Абзац шостий рахунку 74 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий

вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 "Інші доходи" узагальнюється інформація про інші доходи, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

(абзац п'ятнадцятий рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 74 "Інші доходи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

64

"Розрахунки за податками й
платежами"

10

"Основні засоби"

11

"Інші необоротні матеріальні

79

"Фінансові результати"

активи"

12

"Нематеріальні активи"

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

16

"Довгострокові біологічні активи"

17

"Відстрочені податкові активи"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

19

Виключено

20

"Виробничі запаси"

21

"Поточні біологічні активи"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

28

"Товари"

30

"Готівка"

31

"Рахунки в банках"

34

"Короткострокові векселі одержані"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

50

"Довгострокові позики"

51

"Довгострокові векселі видані"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

65

"Розрахунки за страхуванням"

67

"Розрахунки з учасниками"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

69

"Доходи майбутніх періодів"

(рахунок 74 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 14.10.2008 р. N 1238,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 08.02.2014 р. N 48)

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді