Навчання в НАДУ та робота в ОМС: чи можливо поєднати

Автор
експерт, к.е.н., в.о. директора Навчально-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій
Дана стаття присвячена питанню законної можливості одночасного навчання в НАДУ та здійснення трудової діяльності в місцевому самоврядуванні. В статті розглянуто варіанти для навчання на денній, заочній, вечірній, дистанційній та дуальній формах навчання; для роботи на повну або неповну ставку штатної посади; для виконання робіт за договором цивільно-правового характеру.

Трудові відносини з органами місцевого самоврядування

Як спланувати бюджет територіальної громади: лайфхаки від експерта

Згідно із ст. 50 Кодексу законів про працю України № 322-08 від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП), нормативна тривалість робочого часу для державних службовців в органах місцевого самоврядування не повинна перебільшувати 40 годин на тиждень.

Для своїх працівників керівники місцевих органів установлюють п’ятиденний робочий тиждень який містить два вихідні дні. За допомогою правил внутрішнього трудового розпорядку, які в свою чергу погодженні з первинною профспілковою організацією, керівник місцевого органу визначає тривалість робочого дня і тижня для своїх працівників.

Керуючись п. 2 Постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» № 301 від 27.04.1993 р., державний службовець при прийомі на роботу до органів місцевого самоврядування повинні надати до відділу кадрів цього органу свою трудову книжку. Винятком для цієї ситуації є тільки ті особи, які влаштовуються на роботу перший раз.

В свою чергу місцеві органи зобов’язані зберігати отримані трудові книжки, вносити відомості про роботу, а у випадку звільнення повернути працівнику його трудову книжку.

Обов’язковою умовою формального закріплення трудових відносин місцевого самоврядування з працівником є оформлення його трудової книжки на місці основної роботи та виконання посадових обов’язків в обсязі, який передбачено штатним розписом.

Національній академії державного управління

З метою досягнення відповідності вимогам вступу на службу в місцевих органах або продовження кар’єрного росту, претенденти повинні володіти вищою освітою за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Для цього, службовці будучи на певних посадах в місцевих органах самостійно приймають рішення про подальше навчання у закладах вищої освіти.

Помітне місце серед закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку спеціалістів з публічного управління та адміністрування в Україні, займає Національна академія державного управління при Президентові України (далі - НАДУ). Тому питання навчання у закладі вищої освіти з одночасним продовження роботи в місцевому самоврядуванні є складним і потребує детального аналізу.

Денна форма навчання в НАДУ

У випадку коли службовець прийме рішення вступити до закладу вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням, то діючі норми трудового законодавства України вимагають від такого службовця наступних дій:

  1. на підставі абз. 1 ст. 38 КЗпП державний службовець має право розірвати трудовий договір, який укладений на невизначений строк, з місцевим органом. При цьому службовець зобов’язаний попередити такий орган письмово за два тижні. Написання службовцем заяви про звільнення з роботи за власним бажанням мотивується тим, що в нього відсутня можливість продовжувати виконання своїх посадових обов’язків у зв’язку з вступом до навчального закладу. Фізично такий службовець не може одночасно бути присутнім на робочому місці і в аудиторії закладу освіти на заняттях. Тобто, виникає ризик нереальності (фіктивності) підстав для витрат на оплату праці в місцевого самоврядування або ризик нереальності (фіктивності) підстав для виплати стипендії для закладу вищої освіти;
  2. трудові книжки осіб, які навчаються на денній формі за державним замовленням, повинні зберігатися у НАДУ.

Тому, особі для вступу на навчання до закладу вищої освіти на денну форму за державним замовленням необхідно звільнитися із займаної посади в місцевому самоврядуванні. На час навчання такого службовця (денна форма), його посаду може зайняти інша особа на умовах строкового трудового договору (що не є вакантною).

Слід зауважити, що особа яка навчається в НАДУ на денній формі навчання може претендувати на роботу в місцевому самоврядуванні на умовах неповного робочого часу. Статтею 56 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 р. передбачено, що за згодою між працівником і місцевим самоврядуванням може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу. Мінсоцполітики у своєму листі № 318/13/116-12 від 29.08.2012 р. зазначає, що для зміни режиму роботи, працівнику потрібно написати певну заяву (клопотання про бажаний час роботи), а керівнику органу місцевого самоврядування видати відповідний наказ (погодити такий час роботи). Отже, особа яка навчається в НАДУ на денній формі має право працювати в місцевому самоврядуванні на половині або чверті ставки штатної посади в місцевих органах, але тільки за попередньої згоди керівника такого органу.

На сучасному етапі розвитку відносин між вищими навчальними закладами та роботодавцями (місцевим самоврядуванням, державними установами, підприємствами та інше) все актуальнішим стає впровадження дуальної форма навчання. Суть дуальної освіти полягає в тому, що вона узгоджено поєднує в собі теоретичне навчання здобувача в закладі вищої освіти з його практичним навчанням на робочих місцях реальних підприємств, установ чи організацій. Впровадження елементів дуальної форми навчання для службовців місцевих органів потребує укладання договору про дуальну освіту між закладом вищої освіти та місцевим органом. Предметом цього договору повинно стати спільне зобов’язання закладу освіти та місцевого органу організувати професійно-практичну підготовку здобувача.

Головними особливостями договірних відноси з дуальної освіти є: індивідуальний графік навчального процесу (наприклад: здобувач три дні навчається а два дні працює); з такими здобувачами викладачі працюють в індивідуальних групах; навчальні плани закладу освіти узгоджуються з місцевим органом; організація робочого місця здобувача в місцевому органі (закріплення наставника, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, надання матеріально-технічного оснащення); кураторство від навчального закладу над здобувачем, що забезпечує організацію та контроль виконання навчальних планів і програм; одночасне отримання стипендії та заробітної плати; застосовування місцевим органом до здобувачів під час навчання матеріальне та моральне стимулювання за якісні показники навчання чи заходи дисциплінарного впливу при порушенні правил трудового розпорядку.

Скачати: Зразок повідомлення про прийняття працівника на роботу

Окремо потрібно зазначити про ризики використання місцевим самоврядуванням договорів цивільно-правового характеру для оформлення виконаних робіт або наданих послуг фізичними особами. За результатом укладання такого договору виконавець робіт зобов’язаний виконати конкретний разовий обсяг робіт за встановленою ціною, а місцевий орган зобов’язаний їх прийняти та оплатити.

Після належного виконання предмету договору цивільно-правового характеру - він припиняє свою дію. Якщо за договором цивільно-правого характеру тривалий час, з певною періодичністю або системністю виконується один і той же вид робіт, то такий факт господарської операції є свідченням прихованих трудових відносин між фізичною особою та органом місцевого самоврядування, - фактичний допуск працівника до роботи в місцевому самоврядуванні без оформлення трудового договору. В цьому випадку місцевий орган буде порушувати норми ст. 24 КЗпП, за що передбачена відповідальність ст. 265 КЗпП та ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р.

Чи може слухач НАДУ працювати в органі місцевого самоврядування
ІРИНА ЖИТКОВА,головний редактор Експертус Кадри
Тримайте напохваті розрахунок норм тривалості робочого часу на 2021 рік.

Заочна форма навчання в НАДУ

У випадку якщо службовець прийме рішення про своє навчання на заочній, вечірній чи дистанційній формі за державним замовленням, то він має право безперешкодно продовжити свою трудову діяльність в місцевих органах. Проходження навчання за вказаними формами з одночасним виконання власних посадових обов’язків на робочому місці в місцевих органах потребує певного узгодження з наступними нормами.

Згідно із п. 5 Постанови КМУ № 1262 від 14.07.1999 р., яка регламентує фінансування підготовки працівників місцевого самоврядування, заявки на включення до проекту державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами відповідних осіб у порядку, встановленому законодавством, до НАДС.

Видатки на компенсацію витрат, пов'язаних з відрядженням посадових осіб місцевого самоврядування для підготовки і підвищення кваліфікації, передбачаються в кошторисах місцевих органів в межах асигнувань, визначених місцевими бюджетами на заходи з післядипломної освіти.

Пошук по Класифікатору професій

Відповідно до п. 10 Порядку прийому на навчання за освітньою-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» № 789 від 29.07.2009 р., на навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти приймаються посадові особи місцевого самоврядування (5 - 7 категорії), які здобули ступінь бакалавра або магістра, працюють в місцевих органах, мають стаж служби не менш як один рік.

Здобувачі, які навчаються на вечірній чи заочній формі навчання за державним замовленням, перед кожною сесією подають в студентський відділ кадрів закладу вищої освіти довідку про дійсне перебування на службі в місцевому органі.

Статтею 15 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. вказано, що працівникам, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки і захисту дипломного проекту терміном два місяці.

Відповідно до вище викладеного, діючий працівник місцевих органів має право навчатися в НАДУ без відриву від своєї роботи тільки на заочній, вечірній чи дистанційній формі навчання. При цьому, за таким слухачем зберігається основне місце роботи з відповідною оплатою праці та державні гарантії з підготовки працівників місцевого самоврядування (відпустка, витрати на відрядження та інше).

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді