Консервація основних засобів, що залишилися у зоні бойових дій

Теми:
У статті — алгоритм консервації основних засобів, які залишились у зоні ризику або бойових дій. Скористайтесь підказками як задокументувати та обліковувати зберігання майна, що залишилось після евакуації бізнесу на Західну Україну.

Підприємство прийняло рішення про евакуацію бізнесу до західних областей України. Проте «вдома» залишилось майно, що чекатиме на перемогу та відновлення діяльності. Як задокументувати, обліковувати та оподатковувати законсервовані основні засоби у статті експерта

Як законсервувати основні засоби що залишились у зоні бойових дій

Рухоме майна та запаси евакуювали до нового місця діяльності підприємства? Але у зоні ризику або бойових дій залишилось нерухоме (будівлі, споруди) рухоме майно, що не підлягає демонтажу. Як діяти? Майно, що залишає евакуйоване підприємство «вдома» — законсервуйте.

Консервація основних засобів, що залишилися у зоні бойових дійКонсервація основних засобів (ОЗ) — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання ОЗ підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (п. 2 Положення № 11831).

Обов’язково консервацію ОЗ поводять підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності (п. 1 Положення № 1183). Для решти підприємств рішення про консервацію ОЗ – справа добровільна і норми Положення № 1183 мають рекомендаційний характер.

Підставою для консервації/розконсервації ОЗ є:

 • акт Кабміну — для державних підприємств;
 • наказ (рішення) керівника підприємства, погоджене з Міжвідомчою комісією з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (далі — міжвідомча комісія) — для стратегічно важливих підприємств, крім державних;
 • наказ (рішення) керівника — для решти підприємств (п. 7 Положення № 1183).


Документування консервації ОЗ

Розглянемо послідовність дій під час консервації ОЗ:

Крок 1. Створіть комісію та обґрунтуйте консервацію ОЗ

Наказом керівника створіть комісію, яка вирішить доцільність консервації ОЗ (п. 10 Положення № 1183). Комісію очолює керівник або голова виконавчого органу підприємства.

Державні підприємства погоджують питання консервації з органом, уповноваженим управляти їх майном, підприємства стратегічно важливих галузей економіки та безпеки, крім державних підприємств — з міжвідомчою комісією.

Щоб отримати згоду керівника або уповноваженого органу на консервацію підприємства подають техніко-економічне обґрунтування необхідності консервації ОЗ (далі — ТЕО).

До ТЕО включіть:

 • дані про ОЗ, що консервуєте (найменування та місцезнаходження підприємства, орган управління майном для державних підприємств/найменування власників для інших підприємств, балансова вартість);
 • погоджений проєкт консервації ОЗ (технологічна документація, перелік робіт з консервації і кошторис та пояснювальна записка);
 • акт технічного стану ОЗ на дату консервації;
 • дані про облік ОЗ з розподілом за групами, що підлягає консервації (п. 12 Положення № 1183).

Крок 2. Оформіть рішення про консервацію ОЗ

Видайте наказ керівника про консервацію ОЗ, в якому зробіть посилання на ТЕО та висновки комісії.

Рішення керівника оформіть актом про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію та підпишіть членами комісії (п. 10 Положення № 1183). Форму акта містить Додаток 1 до Положення № 1183.

Крок 3. Проведіть роботи з консервації те переведіть ОЗ на зберігання

Проведіть консерваційні роботи згідно технологічної документації. Переведіть ОЗ на зберігання згідно акта про прийняття основних фондів на консервацію. Акт підписує комісія та затверджує:

 • орган управління майном — для державних підприємств;
 • власник за погодженням з галузевим міністерством — для для стратегічно важливих підприємств. Підприємства, що працюють у сфері, що стосується кількох галузей економіки погоджують акт з Мінекономіки;
 • власник — для решти підприємств (п. 17 Положення № 1183).

Форма акта не затверджена, тому розробіть її самотужки. За основу візьміть форму акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів або скористайтесь запропонованою нами формою

Бухгалтерія на підставі вищенаведених документів зробить помітку про консервацію ОЗ у інвентарній картці обліку основних засобів і виділить документи аналітичного обліку у окрему групу, як того вимагає пункт 9 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561

Бухоблік консервації ОЗ

Для облікових потреб введіть рахунки аналітичного обліку для законсервованих ОЗ:

 • 10 «Основні засоби»/На консервації (за кожним субрахунком);
 • 131 «Знос основних засобів»/На консервації.

Записами з внутрішнього переміщення перенесіть на «консерваційні» субрахунки первісну (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію законсервованих ОЗ. Окремий облік законсервованих ОЗ дозволить виконати вимоги пп. 37.5 НП(С)БО 7 «Основні засоби» та заповнити значення рядка 263 розділу ІІ «Основні засоби» Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5).

На період консервації ОЗ припиніть розрахунок амортизації в бухобліку (п. 23 НП(С)БО 7). Поставте амортизацію на паузу ОЗ з місяця наступного за місцем переведення об’єкта ОЗ на консервацію і поновіть після розконсервації — починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (п. 29 НП(С)БО 7).

Консервація основних засобів, що залишилися у зоні бойових дійПідприємства, що застосовують виробничий метод амортизації припиняють розрахунок з дати, наступної за датою переведення ОЗ на консервацію, і відновлюють з дати, наступної за датою, коли ОЗ розконсервували

Законсервовані об’єкти не братимуть участь у госпдіяльності підприємства, тому витрати на консервацію включіть до витрат періоду. Витрати на технологічні операції з консервації ОЗ та утримання законсервованих об’єктів включіть до інших витрат та узагальніть за дебетом субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності» (лист Мінфіну від 24.04.2009 № 31-34000-20-10/11663). Якщо консервація передбачає витрати капітального характеру — дообладнання, добудову об’єктів або зведення нових задля збереження законсервованого майна, такі витрати капіталізуйте на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Консервація основних засобів, що залишилися у зоні бойових дійПриклад. Через воєнний стан та релокацію бізнесу прийнято рішення керівником про консервацію майна, що залишається у зоні ризику на строк один рік.

Консервації підлягають:

 • Виробниче обладнання, що не підлягає демонтажу:

- первісна вартість — 40 500 000 грн;

- накопичена амортизація — 25 000 000 грн

 • Будівлі та споруди:

- первісна вартість — 26 000 000 грн;

- накопичена амортизація — 11 500 000 грн

Витрати на консервацію виробничого обладнання сторонньою організацією — 240 000 грн в т.ч. ПДВ, будівель і споруд власними силами (зарплата та відрахування ЄСВ) — 120 000 грн, будматеріалів — 250 000 грн.

№ з/пЗміст господарської операціїБухгалтерськийоблікСума, грн
Д-тК-т
1

Перевели ОЗ на консервацію за первісною вартістю:

 • виробниче обладнання
 • будівлі і споруди

104/Консервація

103/Консервація

104

105

40 500 000

26 000 000

2

Перевели ОЗ на консервація на суму накопиченої амортизації:

 • виробниче обладнання
 • будівлі і споруди
131131/Консервація

25 000 000

11 500 000

3Нарахували витрати на консервацію виробничого обладнання сторонньою організацією977631200 000
4Нарахували податковий кредит з ПДВ64163140 000
5Сплатили сторонній організації за консервацію ОЗ631311240 000
6Нарахували зарплату та відрахування ЄСВ працівникам за консервацію будівель і споруд977661, 651120 000
7Використали будматеріали для консервації ОЗ977205250 000

Податок на прибуток та ПДВ

Зважаючи, що об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухобліку (для високодохідних платників податку — із врахуванням різниць), витрати, пов’язані з консервацією ОЗ та їх утриманням, впливатимуть без будь-яких обмежень і на розмір зазначеного податку (ст. 134 Податкового кодексу України; ПК). Податкових різниць щодо витрат на консервацію ОЗ ПК не містить.

Щодо амортизації законсервованих ОЗ, то основні засоби не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (невиробничі), а також ті, що знаходяться на консервації не підлягають податковій амортизації відповідно до підпункту 138.3.1 ПК. Основні засоби, до яких немає доступу через їх перебування на території проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та які відповідно не використовуються платником податку у господарській діяльності, не підлягають амортизації у податковому обліку» (ЗІР, категорія 102.05).

ПК не містить норм, які б зобов’язали платника ПДВ:

 • нараховувати компенсувальні податкові зобов’язання;

або

 • зменшувати податковий кредит у зв’язку з тимчасовим зупиненням експлуатації основних засобів

Призупинення експлуатації об’єктів основних засобів чи їх переведення на консервацію не можна прирівнювати до переведення виробничих об’єктів основних засобів до складу невиробничих. Такий об’єкт основних засобів не змінює свого статусу, тобто його і надалі вважають призначеним для використання в оподатковуваних ПДВ операціях у межах господарської діяльності платника податку. Тому норма пункту 198.5 ПК тут не діє, і підстав нараховувати зобов’язання з ПДВ немає.

Що стосується сум «вхідного» ПДВ за операціями, пов’язаними із забезпеченням процесу консервації, то включайте їх до складу податкового кредиту платника податку на підставі розрахункових (платіжне доручення, чек РРО тощо) або прибуткових (накладна, акт тощо) документів (п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК). Після завершення воєнного стану маєте зареєструвати в ЄРПН усі податкові накладні і розрахунки коригування до податкових накладних, реєстрацію яких відтермінували на час дії військового стану2.

Розконсервація ОЗ після припинення режиму воєнного стану

Визначення поняття «розконсервація» Положення № 1183 не містить. Проте, розконсервацією об’єкта ОЗ вважаємо комплекс робіт та заходів, спрямованих на відновлення функціонування раніше законсервованого об’єкта (п. 1.2 Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва, затверджене наказом Мінбуду від 21.10.2005 № 2). Рішення про розконсервацію ОЗ приймають особи, які погодили консервацію ОЗ. Розконсервувати ОЗ потрібно на підставі погодженого проєкту консервації (п. 6 Положення № 1183). Відновити експлуатацію ОЗ дозволить акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. Акт слугувати підставою для бухгалтера зробити помітку про розконсервацію об’єкта у інвентарній картці.

В бухобліку розконсервацію покажіть зворотними записами на рахунках аналітичного обліку первісної вартості та накопиченої амортизації законсервованих ОЗ. Витрати на розконсервацію на підставі первинки включіть до інших витрат. Відновіть нарахування амортизації починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (п. 29 НП(С)БО 7), тобто складання акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. Якщо застосовуєте виробничий метод — амортизувати ОЗ почніть з дати, наступної за датою розконсервації об’єктів.

В податково-прибутковому обліку витрати на розконсервацію ОЗ зменшать фінрезультат до оподаткування за правилами бухобліку. Після відновлення експлуатації ОЗ розпочинайте розрахунок податкової амортизації за загальними правилами. Для розрахунку амортизації візьміть вартість, яка амортизувалася на момент виведення такого об’єкта з експлуатації (переведення на консервацію). Високодохідні платники податку на прибуток після розконсервації ОЗ зможуть застосовувати амортизаційні різниці, які передбачені пунктами 138.1 та 138.2 ПК.

За операціями з розконсервації ОЗ «вхідний» ПДВ включіть до складу податкового кредиту (п. 198.3 ПК).

Любі читачі, команда Експертус Головбух продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку.

Нагадуємо, що зараз усі матеріали сайту доступні вам без обмежень. У разі, якщо вам потрібна консультація експерта чи детальніша інформаційна підтримка, ви можете передплатити наші електронні журнали
«Головбух: БЮДЖЕТ» та «Головбух: ПРАЦЯ та ЗАРПЛАТА».зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді