Стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі: коли який застосувати

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Бюджетні установи організовують бухгалтерський облік за 20 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. Коли який НП(С)БОДС застосовувати — у статті.

Умовно стандарти бухгалтерського обліку можна розділити за призначенням на дві групи:

 • для фінзвітності, її складання, формування;
 • для бухобліку, відображення в ньому господарських операцій установи.

Розглянемо їх детальніше.

Чи знаєте ви, як завершити ревізію на свою користь? ►►► Пройдіть тест✔️

НП(С)БОДС для складання фінзвітності

Використовуючи 4 Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні складають фінансову звітність (див. табл.). Деякі установи використовують одне Національне положення стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі, інші — кілька. Це залежить від того, чи має установа у своєму підпорядкуванні інші установи чи структурні підрозділи, які від неї територіально відокремлені. Їх ще називають звітні сегменти.

Положення (стандарти), за якими складають фінзвітність

Положення стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

(НП(С)БОДС)

Що регулює

Назва

101

Подання фінансової звітності

Склад фінзвітності, її форму

Правила, за якими формують фінзвітність

Принципи, за якими елементи фінзвітності визнають і розкривають

102

Консолідована фінансова звітність

Правила складання установою консолідованої фінзвітності

Принципи, за якими розкривають відомості щодо складання установою консолідованої фінзвітності. Інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року це питання не регулюють

103

Фінансова звітність за сегментами

Принципи, за якими формують відомості про активи і зобов’язання, витрати, доходи, фінансові результати звітних сегментів

Правила, за якими ці відомості у фінзвітності розкривають

105

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

Правила коригування при гіперінфляції фінзвітності, в т. ч. консолідованої

Принципи, за якими у примітках до фінзвітності розкривають відомості щодо коригування

Національні стандарти бухгалтерського обліку 102 і 103 визначають правила, за якими слід складати консолідовану фінзвітність. Окрім цього, НП(С)БОДС 103 визначає форму інформації за сегментами, яку розкривають у примітках до річної фінзвітності установи, яка складає консолідовану фінзвітність чи має структурні підрозділи, що від неї територіально відокремлені.

⚡️ УВАГА!!! Знижка на передплату «Головбух: Бюджет» до 40%!

НП(С)БОДС для обліку господарських операцій

Стандарти бухгалтерського обліку визначають методологію відображення в обліку тих чи інших господарських операцій, а також розкриття відомостей про них у фінзвітності. Таких стандартів усього 16 (див. табл.). Як правило, про те, які операції регулює НП(С)БОДС, говорить його найменування. Та на практиці ситуація дещо інша. Аби правильно підібрати НП(С)БОДС, розгляньте Таблицю.

Положення (стандарти), за якими відображають господарські операції в бухобліку

Положення стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

(НП(С)БОДС)

Господарські операції, на які стандарт:

Назва

поширюється

не поширюється

121

Основні засоби

Основні засоби й інші необоротні матеріальні активи (НМА)

Інвестиційна нерухомість (субрахунок 1010)

Незавершені капітальні інвестиції в НМА

Активи, обліковувані на субрахунках 1711, 1712 (довгострокові біологічні)

Основні засоби для продажу

Природні ресурси й корисні копалини, які невідтворювані

122

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи

Гудвіл

У складі субрахунка 1313 незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи

Нематеріальні активи, облік операцій з якими визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

123

Запаси

Запаси

Активи, які обліковують за рахунками 2 класу (фінансові)

Поточні біоактиви, оцінка яких справедлива

Незакінчені роботи, які виконують згідно з будівельними контрактами

Корисні копалини, оцінені за чистою вартістю продажу

124

Доходи

Доходи від операцій:

 • обмінних;
 • необмінних

Доходи, які визнають і оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, у т. ч. отримані від:

 • оренди;
 • продажу чи зміни вартості основних засобів й нематеріальних активів;
 • фінансових інвестицій (дивіденди) як участь в капіталі;
 • зміни справедливої ціни фінансових активів й фінансових зобов’язань чи їх ліквідації;
 • зміни ціни інших поточних активів;
 • зміни ціни біоактивів;
 • видобутку корисних копалин

125

Зміни облікових оцінок та виправлення помилок

Правила, за якими:

 • змінюють облікові оцінки, облікову політику;
 • виправляють суттєві помилки

-

126

Оренда

Орендні операції, у т. ч. оренда земельних ділянок

Активи, які оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ, зокрема:

 • об’єкти інвестиційної нерухомості;
 • біоактиви

Оренда, пов’язана з:

 • розвідкою та використанням природних й подібних невідтворюваних ресурсів;
 • використанням авторського і суміжних з ним прав

127

Зменшення корисності активів

Втрата користі від активу

Запаси

Активи, справедливо оцінені

Активи, які виникають від виплат працівникам

Інші активи, облікові вимоги щодо втрати їх корисності визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

128

Зобов’язання

Зобов’язання

Зобов’язання, непередбачувані зобов’язання і непередбачувані активи, які визнають і оцінюють інші стандарти

Зобов’язання бюджетів усіх рівнів із соціальних виплат і відшкодування пільг

129

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість (субрахунок 1010)

Питання, які врегульовують інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема:

 • дохід від оренди цієї нерухомості і його визнання;
 • класифікації оренди (операційна, фінансова);
 • оцінка установою-орендодавцем нерухомості для фінансової оренди;
 • облік операцій з продажу активів з їх подальшою орендою;
 • розкриття у фінзвітності відомостей щодо операційної оренди;
 • облік біоактивів, пов’язаних із с/г діяльністю;
 • облік прав на розвідування і видобуток корисних копалин й невідтворюваних ресурсів

130

Вплив змін валютних курсів

Операції в іноземній валюті

Відображення (перерахунок) показників статей фінзвітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті, яке регулюють інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

Операції хеджування статей з іноземної валюти

131

Будівельні контракти

Виконання будівельних контрактів

-

132

Виплати працівникам

Виплати працівникам

-

133

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції (рахунки 25, 26)

-

Операції зі спільної діяльності

134

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти, у т. ч.:

 • похідні інструменти у договорах оренди, страхових контрактах;
 • договори, за якими здійснюють виплати у разі зміни індексу цін, ставки НБУ, курсу валют, курсу цінних паперів, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є сталими

Питання, які врегульовують інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема:

 • фінансові інвестиції в підприємства;
 • права й зобов’язання щодо оренди, за договорами страхування;
 • договори, за якими здійснюють платежі у разі зміни навколишнього середовища через кліматичні, геологічні чи інші фізичні фактори;
 • договори про фінансові гарантії

135

Витрати

Витрати

Витрати, які визнають і оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема пов’язані з:

 • договорами оренди;
 • продажом чи зміною вартості основних засобів і нематеріальних активів;
 • зміною ціни інших поточних активів;
 • зміною вартості справедливо оцінених біоактивів;
 • будівельними контрактами

136

Біологічні активи

Біоактиви, пов’язані із с/г діяльністю

С/г продукція, яку зберігають після її первісного визнання

Додаткові біоактиви й с/г продукція, отримані в процесі біологічних перетворень

Нематеріальні активи, пов’язані із с/г діяльністю, особливості обліку яких визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

Землі с/г призначення

Продукти від переробки с/г продукції

Біоактиви, які використовують в процесі діяльності, не пов’язаної із с/г діяльністю

Плодоносні рослини, пов’язані із с/г діяльністю, які обліковують за НП(С)БОДС 121


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді