Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" має такі субрахунки:

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

182 "Довгострокові векселі одержані";

183 "Інша дебіторська заборгованість";

184 "Інші необоротні активи".

За дебетом рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

На субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, одержаних на забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 183 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", зокрема розрахунків з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 "Інші необоротні активи" ведеться облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10

"Основні засоби";

10

"Основні засоби";

11

"Інші необоротні матеріальні активи";

11

"Інші необоротні матеріальні активи";

12

"Нематеріальні активи";

12

"Нематеріальні активи";

31

"Рахунки в банках";

14

"Довгострокові фінансові інвестиції";

28

"Товари";

33

"Інші кошти";

30

"Готівка";

35

"Поточні фінансові інвестиції";

31

"Рахунки в банках";

37

"Розрахунки з різними дебіторами";

33

"Інші кошти";

69

"Доходи майбутніх періодів";

35

"Поточні фінансові інвестиції";

70

"Доходи від реалізації";

37

"Розрахунки з різними дебіторами";

73

"Інші фінансові доходи";

85

"Інші затрати";

74

"Інші доходи".

97

"Інші витрати".

99

Виключено

(рахунок 18 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді