Звіт про власний капітал за 2023 рік

UA RU
Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) – один із звітів, які подають у складі річної фінансової звітності. Докладно розглянемо, яку інформацію слід розкривати у цьому звіті.

 

Звіт про власний капітал – бланк

Бланк звіту про власний капітал за формою № 4-дс визначає додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі  – НП(с)БОДС 101).

Актуальна форма звіту завжди наявна у автоматизованій системі подання електронної звітності клієнтами Казначейства  – АС «Є-Звітність», через яку звіт про власний капітал подаємо до органу Казначейства.

Нагадаємо, звіт про власний капітал за формою № 4-дс подаємо до органу Казначейства  – один раз на рік, за проміжні періоди (перший квартал, півріччя, дев’ять місяців) його не подаємо (абз. 15 п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 № 419).

Розглянемо детальніше як складати звіт та які відомості у яких рядках звіту зазначати.

Активуйте демодоступ до е-журналу «Головбух Бюджет» і користуйтеся всіма перевагами постійного передплатника!

Доступ діє добу – починайте вже зараз!

АКТИВУВАТИ ДЕМОДОСТУП

Як правильно заповнити звіт про власний капітал

Складаючи звіт про власний капітал бухгалтеру слід врахувати вимоги:

 • розділу VIII НП(с)БОДС 101;

 • розділу І та пункту 4 розділу ІІ Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі  – Порядок № 307);

 • Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170.

У звіті про власний капітал (форма № 4-дс) дані наводьте в дужках або зі знаком мінус, якщо показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу. У звіті можливий лише один варіант відображення від’ємних значень. Не можна в одній графі зазначати суму в дужках, а в іншій зі знаком мінус.

Рядок 4000

У статті «Залишок на початок року» відображайте не скоригований залишок власного капіталу на початок року. Підстава  – показники статей за рядками 1400–1495 графи 3 розділу І Пасиву Балансу ф. № 1-дс (див. табл.).

Які статті Пасиву Балансу відповідають елементам капіталу, що містить Звіт про власний капітал (форма 4-дс)

Код рядка Балансу

Елемент капіталу

Код графи Звіту про власний капітал

1400

Внесений капітал

3

1410

Капітал у дооцінках

4

1420

Фінансовий результат

5

1430

Капітал у підприємствах

6

1440

Резерви

7

1450

Цільове фінансування

8

1495

Усього за розділом І/Разом

9

Графу 6 «Капітал у підприємствах» Звіту про власний капітал заповнюють органи управління, до складу яких входять державні/комунальні підприємства. У цій графі відображають суми внесків до статних фондів, придбання акцій та цінних паперів підприємств.

Графу 7 «Резерви» заповнюють виключно державні цільові фонди і відображають в ній суми резервного капіталу. Установи цю графу не заповнюють за усіма статтями звіту.

Водночас рядок 4000 звіту про власний капітал за 2023 рік має відповідати рядку 4310 звіту про власний капітал за 2022 рік у розрізі граф 3–9.

Рядки 4010–4030

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші зміни» звіт про власний капітал за 2023 рік має містити суми коригувань. А саме – результати коригування, передбачені НП(с)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629. Підставою для наведення означеної інформації є суми оборотів із книги «Журнал-Головна». Наводьте у графі:

 • 3 «Внесений капітал» – дані про коригування залишку субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» на початок року через:

  • зміну облікової політики. Зокрема, інформацію про доведення суми внесеного капіталу до первісної вартості необоротних активів за рахунок коригування фінансового результату, крім тих, які отримали безоплатно (див. зразок заповнення, сума  – 8 299 471 грн);
  • виправлення помилкового визнання придбаних матеріальних цінностей, скажімо, необоротними матеріальними активами спеціального призначення чи одягом, за К-т відповідних субрахунків (див. зразок заповнення, сума  – 9760 грн).
 • 4 «Капітал у дооцінках» – дані про коригування сум залишків на початок року субрахунків:

  • 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»;
  • 5312 «Дооцінка (уцінка) інших активів».

Зокрема, суми за рахунок коригування фінансового результату, якщо суми дооцінки (зі знаком «−» або суму у дужках) чи уцінки (зі знаком «+» або суму без дужок) цих активів віднесли на нього у попередніх звітних періодах;

 • 5 «Фінансовий результат» – дані про коригування залишку субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» на початок року. Тут потрібно відобразити інформацію про суми, на які коригували залишки на початок року внесеного капіталу та капіталу у дооцінках;

 • 6 «Капітал у підприємствах» дані про коригування сум залишків на початок року субрахунків:

  • 5211 «Капітал у підприємствах у формі акцій»;
  • 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;
  • 5213 «Капітал в частках (паях)»;
 • 8 «Цільове фінансування» дані про коригування суми залишку субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» на початок року, якщо таке коригування проводили;

 • 9 «Разом»  – підсумок показників граф 3–8.

Рядок 4090

У статті «Скоригований залишок на початок року» звіту про власний капітал відображайте залишок власного капіталу на початок звітного року після того, як внесете відповідні коригування.

Іншими словами рядок 4090 за кожною графою дорівнює сумі значень, що наведені у попередніх рядках (4000 + 4010 + 4020 + 4030).

Якщо ж у звітному періоді (2023 рік) не встановлено помилок за минулі роки (2022 рік чи раніше), рядок 4090 відповідатиме рядку 4000 звіту про власний капітал за 2023 рік в розрізі граф 3–9 і, відповідно, рядкам 1400–1495 графи 3 розділу І Пасиву Балансу ф. № 1-дс станом 31.12.2023.

Рядки 4100-4130

Звіт про власний капітал у статтях «Дооцінка (уцінка) основних засобів», «Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій», «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», «Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів» має відображати суми дооцінок/уцінок, які проведені у 2023 році.

Інформацію про дооцінки наводьте за рядками 4100–4130 у графі 4 «Капітал у дооцінках» – сума без дужок, тобто зі знаком «+» – за даними К-т субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» про дооцінку:

 • основних фондів для цілей бухгалтерського обліку за:

  • статтею 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III;
  • НП(с)БОДС 121 та Методрекомендаціями з бухгалтерського обліку, які затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі  – Методрекомендації № 11);
 • об’єктів житлового фонду (див. зразок заповнення, сума  – 3 205 485 грн) за:

  • постановою КМУ «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду» від 31.08.1996 № 1024 та Методикою визначення балансової вартості об’єктів житлового фонду, затвердженою постановою КМУ від 09.03.1995 № 163;
  • НП(с)БОДС 121 та Методрекомендаціями № 11;
 • нематеріальних активів за НП(с)БОДСом 122 та Методрекомендаціями № 11.

Інформацію про уцінки відображайте у рядках 4100–4130 у графі 4 «Капітал у дооцінках» зі знаком «−» або в дужках за даними Д-т субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» про переоцінку.

Рядок 4200

Суму профіциту/дефіциту переносимо з рядка 2390 графи 3 розділу І Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс) за січень–грудень 2023 року до рядка 4200 за статтею «Профіцит/дефіцит за звітний період» у графи 5 «Фінансовий результат» та графу 9 «Разом» Звіту про власний капітал за 2023 рік. Так, за рядком 4200 заповнюємо лише графи 5 і 9.

Рядок 4210

У статті «Збільшення капіталу в підприємствах» графи 6 «Капітал у підприємствах» звіту про власний капітал наводьте дані про збільшення капіталу внаслідок операцій із:

 • отримання до сфери органу управління підприємств державного, комунального сектору економіки;
 • збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери органу управління;
 • придбання фінансових інвестицій.

Тут, зокрема, наведіть суму поповнення власного капіталу підприємств, якщо видатки ви провели за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». Підстава  – збільшення залишку на субрахунку 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» на кінець року.

За рядком 4210 заповнюємо лише графи 6 і 9.

Рядок 4220

У статті «Зменшення капіталу в підприємствах» вкажіть дані про зменшення капіталу в підприємствах внаслідок:

 • вилучення зі сфери органу управління підприємств державного, комунального секторів економіки;
 • зменшення розміру власного капіталу у підприємствах, які належать до сфери органу управління;
 • вибуття фінансових інвестицій.

Тут, зокрема, наведіть вартість нерухомого майна, яке підприємства повернули за рішенням органу центральної влади або органу місцевого самоврядування. Підстава  – зменшення залишку на субрахунку 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» на кінець року.

За рядком 4220 заповнюємо лише графи 6 і 9.

Рядок 4290

У статті «Інші зміни в капіталі» звіт про власний капітал відображає зміни у складі власного капіталу, не вказані у статтях 4010-4030. За цим рядком у кожній графі зазначайте інформацію про суму, яка елемент власного капіталу:

 • збільшує  – зі знаком «+» або суму без дужок;
 • зменшує  – зі знаком «−» або суму в дужках.

Далі поговоримо про те, які саме зміни в капіталі наводити в кожній графі цього рядка.

Графа 3 «Внесений капітал»

Інформацію про збільшення внесеного капіталу вказуйте без дужок (див. зразок заповнення, сума  – 29 100 грн) за К-т субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів», якщо такий капітал збільшився через зменшення суми:

а) цільового фінансування за Д-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» як підсумок первісних вартостей введених в експлуатацію об’єктів капітальних інвестицій:

 • в основні засоби;
 • інші необоротні матеріальні активи;
 • нематеріальні активи;

б) доходів поточного періоду за Д-т субрахунків:

 • 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» та 7211 «Доходи від реалізації активів» щодо основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, які отримали в натуральній формі та оприбуткували:
  • в результаті інвентаризації»;
  • внаслідок демонтажу»;
  • в результаті списання майна;
 • 7511 «Доходи за необмінними операціями» щодо основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів у зв’язку з їх безоплатним отриманням.

Інформацію про зменшення суми внесеного капіталу відображайте за даними Д-т субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» (див. зразок заповнення, сума  – 27 366 грн) зі знаком «−» або суму в дужках за рахунок збільшення суми:

 • фінансового результату через вибуття необоротних активів за даними К-т субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»;
 • доходів поточного періоду через нарахування амортизації за даними К-т субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» на безоплатно отримані необоротні активи.

Графа 4 «Капітал у дооцінках» 

У рядку 4290 вкажіть інформацію про зменшення суми капіталу в дооцінках, наводьте її за даними Д-т субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» за рахунок збільшення суми фінансового результату за К-т субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» у зв’язку з:

 • вибуттям об’єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів зі знаком «−» (див. зразок заповнення, сума  – 2378 грн);
 • пропорційним віднесенням на результат суми нарахованої амортизації зі знаком «−».

Графа 5 «Фінансовий результат» 

У рядку 4290 відображайте інформацію про зменшення суми фінансового результату. Наводьте її за даними Д-т субрахунку 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», за яким відобразили спрямування залишку коштів, що склався на початок року за власними надходженнями на рахунку 3522 (3542), на придбання, створення чи розробку необоротних активів (див. зразок заповнення, сума  – 492 000 грн).

Водночас інформацію про це спрямування наводьте у графі 8 «Цільове фінансування» за даними К-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» зі знаком «+» (див. зразок заповнення, сума  – 492 000).

Тут зазначайте суми списаної дебіторської та кредиторської заборгованості.

У графі 9 «Разом» рядка 4290 звіту про власний капітал підсумуйте показники граф 3–8 окремо зі знаком «+» та «−» (див. зразок заповнення, суми: 548 466 грн; –550 844 грн).

Калькулятор штрафів

Рядок 4300

У статті «Разом змін у капіталі» звіт про власний капітал відображає підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період. Визначайте його як суму всіх змін, відображених за рядками 4100–4290 (див. зразок заповнення, сума  – 3 207 687 грн).

Рядок 4310

Стаття «Залишок на кінець року» звіту про власний капітал (див. зразок заповнення) визначайте, виходячи із скоригованого залишку капіталу на початок року (рядок 4090) і підсумків змін у капіталі (рядок 4300), тобто за кожною графою значення у рядку 4310 відповідають сумі значень у рядках 4090 і 4300 (4310 = 4090 +4300).

Дані цього рядка за кожним елементом власного капіталу, наведеним у графах 3–8, повинні бути тотожними з показниками відповідних статей за рядками 1400–1450 графи 4 розділу І Пасиву Балансу ф. № 1-дс станом на 31.12.2023 (див. табл.).

Які показники звіту про власний капітал відповідають показникам інших звітів

Порівнювати показник статті «Залишок на кінець року» звіту про власний капітал ф. 4-дс та показник статті «Основні засоби: первісна вартість» (р. 1001 гр. 4) Балансу ф. 1-дс не вимагає жодний нормативний акт із бухобліку. Але бухгалтер має перевірити правильність показників звіту про власний капітал та Балансу. Тож коли порівнюєте підсумкові показники, врахуйте поради експерта.

Зразок заповнення звіту про власний капітал

Як правильно заповнити звіт за формою № 4-дс – дивіться на прикладі.

звіт про власний капітал 4дс

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

 

РЕЗЮМУЄМО:

Звіт про власний капітал бюджетних установ – документ, у якому розшифровують інформацію про зміни у капіталі установи, які сталися через коригування залишку на початок року.

Також у цьому звіті розкривають інформацію про збільшення та зменшення капіталу в підприємствах, вплив дооцінок та уцінок на його стан, введення в експлуатацію завершених об’єктів капітальних інвестицій, вибуття об’єктів необоротних активів та нарахування амортизації на необоротні активи, які отримали безоплатно і відобразили як такі, що надійшли у натуральній формі.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді