Положення про облікову політику ОМС - зразок

Зміст та зразок Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку – у даній консультації.

У даному Положенні про організацію та облікову політику ОМС рекомендуємо звернути увагу на такі структурні елементи:

Головні структурні елементи*

Що бажано передбачити

Питання організації обліку

Форма бухгалтерського обліку

Так як бюджетники використовують виключно меморіально-ордерну форму обліку, то тут вибору немає. Однак можна вказати назву програм, які використовуються для автоматизації бухгалтерського обліку. Тут же можна вирішити питання щодо частоти друкування бухгалтерських регістрів на папері, якщо це здійснюється.

Перелік осіб, яким надано право підпису

Такий перелік осіб, як правило, включає керівника ОМС та головного бухгалтера, а також деяких з бухгалтерів, наприклад це заступник головного бухгалтера. Такі особи несуть відповідальність за достовірність таких документів та своєчасність їх складання й подання.

Порядок призначення матеріально відповідальних осіб

Можна або перерахувати посади таких осіб, або ж обмежитися формулюванням, що “матеріально-відповідальними особами є особи, з якими ОМС підписано договір про повну матеріальну відповідальність”. Як правило, це касири та комірники.

Організація бухгалтерського обліку

Слід передбачити:

 • робочий план рахунків. Це той набір рахунків з Плану рахунків ДС, які використовує ОМС на практиці. Більшість рахунків стандартного плану, по-перше, не потрібні. По-друге, ОМС має потребу у введенні додаткових аналітичних рахунків;
 • у робочому плані рахунків визначити додаткові, аналітичні рахунки, які вводить ОМС для обліку потрібних операцій. Як правило, така деталізація здійснюється по субрахункам обліку податків і запасів. Наприклад, субрахунок для обліку транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) для виробничих запасів у цілому (1510) або тільки харчових продуктів (1511.0), субрахунок для обліку ПДФО 6311.1, військового збору 6311.2 і подібні. Нумерацію аналітичних рахунків ОМС визначає собі сам, то ці номери наведено лише як приклад (перші 4 цифри – з Плану рахунків ДС);
 • графік документообігу. Хто складає кожний первинний документ, хто його підписує, коли й кому він має бути наданий, призначення документа тощо. Як правило, такий графік оформлюють у вигляді таблиці з відповідними назвами граф;
 • форми самостійно розроблених/удосконалених первинних документів. Наприклад, в ОМС це можуть бути форма подорожнього листа службового легкового автомобіля (вони зараз не мають офіційного затвердження), акт на списання пального, форма довіреності на отримання ТМЦ тощо. Реквізити всіх документів мають відповідати вимогам ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік

Усі ці елементи можна розмістити у додатках до Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку.

Готівкові операції

Слід визначити:

 • ліміт готівки в касі. Звичайно, якщо каса в ОМС створюється, так як є операції з готівкою. Якщо ліміт не визначити, то він вважається нульовим;
 • порядок оприбуткування готівки в касі (або створити як окремий документ)**.

Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ)

Визначити порядок списання пального, які норми та документи для цього використовуються. Рекомендуємо розробити власну форму подорожнього листа, а також вирішити питання з нормами списання ПММ по автомобілям, яких немає у “державних” нормах. Читайте про те Чи потрібно затверджувати наказом норми витрат палива на автомобіль?

Нарахування заробітної плати

Визначитися з розміром авансу (як правило, це 50% окладу) та строками його виплати. Також строк виплати зарплати за другу половину місяця. Тут же можна вирішити питання способу виплати зарплати, наприклад виключно безготівковий на платіжні картки. Тоді не треба каса.

Питання облікової політики ОМС як бюджетної установи

Межа ОЗ/МНМА

Насьогодні бюджетні установи можуть вказувати будь-яку межу розділення ОЗ і МНМА. Найчастіше це:

 • 6000 грн – колишня межа, яка була обов’язковою;
 • 20000 грн – нинішня межа розділення МНМА в Податковому кодексі.

Однак ОМС може обрати іншу, наприклад 10000 грн, якщо це доцільно. По МНМА облік, зокрема амортизація, простіший. Через це краще дану межу зробити більшою. Змінювати облік МНМА, які надійшли до підняття межі при цьому не потрібно.

Ліквідаційна вартість

Як правило, обирають рівною нулю й не визначають.

Строки амортизації

Типові строки корисного використання основних засобів суб'єктів державного сектору містяться у Додатку 1 Методрекомендацій № 11.

Нематеріальні активи

Типові строки корисного використання нематеріальних активів суб'єктів державного сектору містяться у Додатку 2 Методрекомендацій № 11. Однак спершу ознайомтесь з обліком нематеріальних активів у бюджетних установах, так як їх насправді може й не бути.

Метод списання запасів, у т.ч. списання ПММ

Обираємо з-поміж методів ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості або ФІФО (п. 4 розділу IV НП(С)БОДС 123 “Запаси”. Дані методи рівнозначні й обираємо той, який зручніший.

Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ)

Можливими є два варіанти (п. 10 розділу IV НП(С)БОДС 123 “Запаси”):

 • розподіл пропорційно витраченим запасам. У такому разі можливий залишок ТЗВ на кінець місяця;
 • повний розподіл між тими запасами, що вибули, та тими, які залишилися.

Порядок визначення інвентарних номерів для ОЗ

Це код, який ставиться на основний засіб та в його інвентарну картку. Як правило, він включає номер рахунку, номер підгрупи ОЗ та порядковий номер самого ОЗ у підгрупі. Однак порядок кодування може бути будь-який.

Перелік інших необоротних активів, по яким інвентарні номери не визначаються

Як правило, серед таких вказують МНМА, білизну, постільні речі та бібліотечні фонди. По таким об’єктам, як правило, є лише номенклатурний номер самої групи. Тобто номер є, але він не індивідуальний. Такі речі, як правило, не мають індивідуальних ознак.

Однак можна передбачити інвентаризаційні номери для окремих груп МНМА, наприклад комп’ютерної/офісної техніки у складі МНМА. У таку групу можна виділити комп’ютери, монітори, ноутбуки, принтери, сканери, службові мобільні телефони, якими користується ОМС. Причина – дані речі мають індивідуальні ознаки (у кожної є свій технічний номер).

Порядок інвентаризації

Визначитися:

 • зі складом інвентаризаційних комісій (краще по посадам, аніж по прізвищам конкретних виконавців);
 • частота проведення інвентаризацій тих чи інших об’єктів обліку.

Порядок обліку подарунків

Можна врегулювати питання:

 • документального оформлення. Акт довільної форми або акт розробленої форми й наведений у додатку;
 • рахунок для обліку подарунків. Наприклад, субрахунок 1518 “Інші виробничі запаси” – для подарункової продукції; 1312 “Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи” або 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби” – якщо клас подарунку відповідає необоротним активам;
 • кореспонденція рахунків для списання подарунків. Наприклад, це може бути Дт 8013 Кт 1518 – для подарункової продукції; Дт 5111 Кт 1311/1312 – для необоротних активів. Подібного роду проведення бажано прописувати обліковою політикою, так як вони відсутні у типовій кореспонденції Мінфіну.

Інші питання

Якщо в обліку ОМС виникають інші операції, то їх також слід передбачити. Наприклад калькулювання собівартості наданих послуг, якщо такі є.

*пункти, частини, підрозділи тощо;

** вимога обов’язково його визначити є у п. 12 Розділу І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, постанова правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Не потрібно, якщо ОМС вирішило не створювати касу й користуватися виключно безготівковими способами розрахунку.

Бухгалтерський облік ОМС

Як шаблон наводимо типове Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ОМС - ЗРАЗОК.

Положення про облікову політику ОМС

СКАЧАТИзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді