Примітки до фінансової звітності бюджетної установи – Форма 5-дс

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Завершальним фінансовим звітом є примітки до фінансової звітності. Для бюджетних установ – це форма 5-дс. У консультації – форма 5-дс бланк та повна інструкція, як скласти примітки до річної фінансової звітності бюджетної установи, на що звернути увагу під час заповнення приміток до фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності – бланк та інструкція

Для складання приміток передбачена типова форма 5-дс, затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2017 р. № 977. Останні зміни до неї вносилися наказом Мінфіну від 09.12.2021 р. № 654 і вони діють ще з 01 січня 2022 року. Дана форма бланку використовує Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад «КАТОТТГ», а не колишня «КОАТУУ».

З того часу змін не було. Отже, у 2024 році річну примітки за формою 5-дс складаються за звичною формою та за тими ж правилами, що й минулого року.

Яку інформацію має містити форма 5-дс?

Призначення річних приміток до фінансової звітності бюджетної установи – це, в першу чергу, розкриття інформації, яка відсутня у інших формах фінансової звітності, але вимагається НП(С)БОДС (такі вимоги наводяться у кінці кожного стандарту). Прикладом такої інформації є дані по позабалансовим рахункам, що до Балансу (форми 1-дс), як відомо, не входять. Також у примітках до фінансової звітності розкривається інформація про (п. 7 і п. 8 розд. XI НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності»):

 • результати додаткового аналізу статей звітності, аби вони були більш зрозумілі та доречні;
 • зміст події, що відбулася після дати балансу та оцінку їхнього впливу на фінансовий результат або обґрунтування його відсутності чи неможливості такої оцінки. Також наводиться інформація про події після дати балансу, які не потребують коригування фінансової звітності;
 • виконання бюджету (кошторису), зокрема щодо різниці між показниками плану на звітний період і відповідними фактичними сумами виконання (касовими видатками). При цьому розкриваються причини виникнення таких відхилень, причини коригувань уже затверджених показників кошторису впродовж звітного періоду;
 • виконання бюджету щодо наданих кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету.

Також у примітках до фінансової звітності наводиться інформація про операції пов’язаних сторін, якщо такі є. Це інформація про:

 • види та обсяги операцій пов’язаних сторін (їхню частку), характер відносин між такими пов’язаними сторонами;
 • про суми дебіторської/кредиторської заборгованості за такими операціями.

Хто такі пов’язані сторони у державному секторі – див. розділ IX НП(С)БОДС 101.

Форма 5-дс – інструкція до змін

Стандартна форма приміток 5-дс не дає можливості навести всю наведену вище інформацію, тому потрібні пояснення, додатковий аналіз може бути здійснений і у довільній формі як додаток до будь-якого з 4-х основних фінансових звітів. Крім того, на відміну від інших форм річної фінансової звітності у примітки дозволяється вводити додаткові рядки (п. 6 розділ І Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, який затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307). Зверніть увагу, що ніде не заборонені й окремі текстові пояснення. Без них не обійтися, якщо виконувати кожну з вимог п. 7 і п. 8 розд. XI НП(С)БОДС 101.

Увага: до форми річних приміток 5-дс можна вводити нові рядки, тому форма 5-дс може за необхідності доповнюватися потрібною для дотримання вимог НП(С)БОДС інформацією.

Коли подаються примітки за формою 5-дс?

Уже з самої назви форми зрозуміло, що складається вона лише раз на рік – «Примітки до річної фінансової звітності». Вона доповнює цю звітність й подається у комплекті на дату, яку вимагає Казначейство.

Також звіт подається до Держстату – бажано до кінця лютого 2023 р. Взагалі ж крайні дати подачі фінансової звітності – див. п. 5 Порядку подання фінансової звітності, який затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419.

Форма 5 дс – інструкція

На відміну від інших форм фінансової звітності для річних приміток за формою 5-дс не передбачено окремих пояснень щодо заповнення. Керуватися потрібно більше загальною логікою подання перших чотирьох фінансових звітів та прикінцевими положеннями окремих НП(С)БОДС, наприклад:

 • розд. VII «Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності» НП(С)БОДС 121 «Основині засоби»;
 • розд. VII «Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів» НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні активи»;
 • розд. V «Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності» НП(С)БОДС 123 «Запаси»;
 • розд. IV «Розкриття інформації про доходи від обмінних та необмінних операцій» НП(С)БОДС 124 «Доходи»;
 • розд. V «Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності» НП(С)БОДС 135 «Витрати».

Єдине, що слід звертати увагу ще на:

Після заповнення форма 5-дс, як і інші форми фінансової звітності підписується керівником установи і головним бухгалтером. На форми фінансової звітності в АС «Є-Звітність» накладають кваліфікований електронний підпис.

Недоліки й помилки у формі 5-дс

Перед заповненням зверніть увагу на таке:

 • у розділі І «Основні засоби» дещо збита нумерація додаткових рядків – двічі ряд. 193;
 • максимальний строк амортизації основних засобів і нематеріальних активів взагалі-то ніде не визначений. У наказах про облікову політику визначаються лише строки корисного використання, які потрібні для нарахування зносу (амортизації);
 • існують «Доходи майбутніх періодів» (ряд. 620), але відсутні «Витрати майбутніх періодів»;
 • більшість комірок у таблицях форми 5-дс залишаться порожніми, адже фінансові інвестиції, біологічні активи є далеко не в кожного бюджетника;
 • витрати на дослідження і розробки – вони не мають ніякого відношення до капітальних інвестицій, але наведені у цьому розділі. За НП(С)БОДС 122 такі витрати не капіталізуються та завжди є витратами періоду.

Алгоритм заповнення форми приміток до фінансової звітності 5-дс

Також наводимо таблицю, у якій

У таблиці нижче показано, як заповнюється кожний з рядків приміток до фінансової звітності установ державного сектору (5-дс). У даній таблиці розкрито заповнення не всіх, а лише тих рядків і граф, які найчастіше зустрічаються у переважній більшості бюджетних установ. Більшість рядків мають пряму прив’язку до однойменних рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, який затверджений наказом Мінфіну від 30.12.2013 р. № 1203, тому заповнення інших, не наведених тут рядків, не повинно викликати проблем, так як воно подібне. У таблиці враховані також згадувані раніше Роз’яснення ДКСУ.

АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ФОРМА 5-ДС)

Найменування графи або рядка

№ рядка (або графи, – гр.)

Порядок заповнення

Розділ І Основні засоби

Залишок на початок року

Первісна (переоцінена) вартість

гр. 3

Дані щодо залишку за однойменними рахунками основних засобів (Дт 1010 –Дт 1018) та інших необоротних матеріальних активів (Дт 1111 – Дт 1118)

Знос

гр.4

Дані можна взяти відомість з нарахування амортизації за 2023 рік. Загальна сума зносу має співпасти з залишками за рахунками Кт 1411 + Кт 1412 + Кт 1414.

Зносу ніколи немає і ставимо прочерк за такими об’єктами: земельні ділянки, музейні цінності, природні ресурси, так як вони за н НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» взагалі не амортизуються

Пояснення щодо інших граф

Переоцінка

гр. 5-6

Переоцінка проводиться у бюджетників досить рідко, так як потребує залучення експерта-оцінювача. У даних графах показуємо суму збільшення «+» (зменшення «–») первісної вартості (гр. 5) та накопиченого зносу (гр. 6). Зверніть увагу, що малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) переоцінці не підлягають

Вибуття

гр.7-8

Первісну вартість об’єктів, які надійшли (вибули) показуємо у гр. 7 (9), а їхній знос у гр. 8 (10).

Якщо установа отримала ОЗ за операціями з внутрівідомчої передачі, то суму нарахованої амортизації відображає у гр. 10 «Надійшло за рік, знос», а установа яка передала у гр. 8 «Вибуло» (Роз’яснення ДКСУ*). Додатково інформація розкривається у ряд. 193-194 цього розділу

Надійшло

гр. 9-10

Зменшення корисності

гр. 11-12

Більшість установ тестування на зменшення корисності не проводять, хоча й є правила щодо нього у НП(С)БОДС 127 «Зменшення корисності активів». Якщо його проводили, то показаємо збільшення або відновлення первісної вартості (гр. 11) та зносу (гр. 12). Провести зменшення корисності можна, наприклад при зменшенні ринкової вартості активу. На відміну від переоцінки воно не потребує залучення експерта-оцінювача й може бути здійснена на основі розрахунків самого бухгалтера

Інші зміни за рік

гр. 13-14

Це зміни первісної вартості (гр. 13) та зносу (гр. 14), наприклад внаслідок проведення поліпшення, модернізації, реконструкції основних засобів, переведення операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості, може бути також певні виправлення внаслідок уточнення первісної вартості об’єкта тощо.

Тут же відображається ліквідаційна вартість, яка визначена у звітному році, відображається (гр. 13) (Роз’яснення ДКСУ*)

Залишок на кінець року

гр. 15-16

Усе аналогічно залишку на початок (див. вище)

Діапазон корисного використання

від

гр. 17

Вказуємо мінімальні строки корисного використання за кожною з груп активів. Рекомендуємо взяти з наказу про облікову політику ті строки, які використовуються для амортизації. (Роз’яснення ДКСУ*). Щодо МНМА, то за ними строки використання, як правило, не визначаються. У сумі за ряд. 180 слід навести мінімальну цифру за всією цією колонкою.

Діапазон корисного використання визначається в роках. (Роз’яснення ДКСУ*). Типові строки корисного використання основних засобів суб'єктів державного сектору наведені у Додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики субʼєкта державного сектору, які затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

До

гр. 18

Вказуємо максимальний строк використання за кожною з груп активів. Такі строки, як правило, ніхто не визначає. Якщо вони відсутні у документах на введення в експлуатацію, то можна поставити прочерки. Ставити ж їх навмання немає ніякого сенсу. У сумі за ряд. 180 слід навести максимальну цифру за всією цією колонкою

Усього

ряд.

180

Суми мають бути за:

 • первісною вартістю у гр. 3 (гр. 15) – співпадати з ряд. 1001 + 1010 гр. 3 (гр. 4) форми № 1-дс
 • зносом у гр. 4 (гр. 16) – співпадати з ряд. 1002 + 1012 гр. 3 (гр. 4) форми № 1-дс

Додаткові рядки

Вартість ОЗ, які вибули (безплатна передача, продаж, крадіжка, нестача, списання як непридатних)

181-185

Заповнюємо на основі оборотних відомостей або й первинних документів, якщо основні засоби вибувати з вказаних причин

збільшення вартості ОЗ внаслідок придбання, реконструкції (добудови, дообладнання), безплатного отримання, отримання благодійних грантів, дарунків

186-189

Заповнюємо на основі оборотних відомостей або й первинних документів, якщо основні засоби надходили з вказаних причин

вартість ОЗ, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

190

Заповнюємо лише тоді, коли в установи є документи, на підставі яких такі обмежувальні заходи були впроваджені. Так як іншого не вказано, то використовуємо первісну вартість. Також за цими об’єктами вказуємо знос у ряд. 196

залишкова вартість ОЗ, що тимчасово не використовуються

191

Вказуємо залишкову вартість ОЗ, які перебувають на реконструкції, консервації. Їх слід взяти з тих документів (наказів, актів), якими оформлялось виведення ОЗ з експлуатації

вартість повністю амортизованих ОЗ які продовжують використовуватись

192

Слід вказати вартість (первісну) тих об’єктів, у яких залишкова вартість стала нульовою або ж дорівнює раніше визначеній ліквідаційній вартості з причини повної амортизації.

Зверніть увагу, що відповідно до НП(С)БОДС 121, якщо залишкова вартість стала нульовою, то слід обов'язково визначити ліквідаційну вартість. Збільшення первісної вартості на суму ліквідаційної відображається за Дт 10 «Основні засоби» Кт 51 «Внесений капітал» (Роз’яснення ДКСУ*)

вартість ОЗ, які утримуються для продажу, передачі без оплати

193

Вказуємо первісну вартість тих ОЗ, які планується продати. Підстава – накази по установі. Можна не вказувати й нічого, так як продаж буває раптовим

вартість безоплатно отриманих основних засобів

194 -195

Вказуємо первісну вартість тих об’єктів ОЗ, які були одержані внаслідок благодійної допомоги, безоплатних передач, як подарунок

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

196

Див. пояснення до ряд. 190

Розділ ІІ Нематеріальні активи

Авторське та суміжні з ним права

200

Заповнення усіх граф у цілому аналогічне розділу І «Основні засоби» (див. вище).

Щодо діапазону корисного використання (гр. 17-18), то беремо дані з наказу про облікову політику та наказів про введення конкретних об’єктів НА. Ніяких роз’яснень, що робити, коли різні строки за різними об’єктами – немає. Тому можна взяти найменший з них або найбільший.

Також у ПКУ є обмеження:

 • у ПКУ на строк корисного використання НА, для яких строк корисного використання не встановлений: 2 роки – мінімальний, 10 років – максимальний (п. 138.3 ПКУ). Щодо тих активів, за якими відповідно до правовстановлюючого документа визначений строк корисного використання, ПКУ рекомендує дотримуватися саме його;
 • у додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, наказ Мінфіну від 23.01.2015 року № 11. Мінімум 2 роки – для авторського права і суміжних прав, мінімум 5 років – для об’єктів промислової власності, відповідно до правовстановлюючих документів – для всіх інших. Максимальний строк не заданий.

Бюджетникам виконувати вимоги ПКУ не обов’язково, але можна взяти до уваги й обмежити максимальний строк у 10 років. Однак він має бути зафіксований у наказі про облікову політику

Права користування природними ресурсами

210

Права на знаки для товарів і послуг

220

Права користування майном

230

Права на об'єкти промислової власності

240

Інші нематеріальні активи

250

Усього

260

За первісною вартістю та зносом має співпадати з гр. 3 (гр. 4) ряд. 1021 форми 1-дс

Додаткові рядки

261-266

Заповнюємо аналогічно подібним рядкам щодо основних засобів на підставі документів на обмеження використання, оформлення застави тощо

Розділ III Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції в основні засоби

300

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменним субрахунком 1311

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

310

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменним субрахунком 1312

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

320

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменним субрахунком 1313

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

330

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменним субрахунком 1314

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

340

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменним субрахунком 1312 у тій частині, що стосуються необоротних активів спецпризначення

Додатковий рядок:

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

351

Сума витрат на дослідження та розробки за даними обліку. Включення даного рядка Мінфіном до капітальних інвестицій є дещо дивним, так як такі витрати не є капітальними інвестиціями і їм краще було б бути у розділі IX «Доходи та витрати». Крім того, витрати на дослідження й розробки не входять і до капітальних інвестицій в нематеріальні активи, про що прямо сказано у п. 12 розділу ІІ та п. 2.6 розділу VII НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи»

Розділ IV. Виробничі запаси

Продукти харчування

360

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменними субрахунками 1511-1518. Як балансову вартість беремо залишки за цими субрахунками

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

370

Будівельні матеріали

380

Пально-мастильні матеріали

390

Запасні частини

400

Тара

410

Сировина і матеріали

420

Інші виробничі запаси

430

Готова продукція

440

Заповнюємо на основі залишків і оборотів за однойменними субрахунками 1811-1816. Як балансову вартість беремо залишки за цими субрахунками

Малоцінні та швидкозношувані предмети

450

Державні матеріальні резерви та запаси

460

Активи для розподілу, передачі, продажу

470

Інші нефінансові активи

480

Незавершене виробництво запасів

490

Заповнюємо за даними субрахунку 1613 «Інше виробництво» у частині обліку витрат на виробництво продукції або інших запасів

Усього

500

Сума має співпадати з ряд. 1050 + ряд. 1060 гр. 3 (гр. 4) форми 1-дс

Додаткові рядки:

відображені за чистою вартістю реалізації

507

Відображаємо ті запаси, щодо яких застосовувалася уцінка. На дату балансу запаси за п. 1 розділу ІІІ НП(С)БОДС 123 «Запаси» мають відображатися за найменшою з двох вартостей: первісною або чистою вартістю реалізації (вартість, за яку їх можна реалізувати за мінусом витрат на таку реалізацію)

відображені за відновлювальною вартістю

508

Відновлювальна вартість застосовується щодо запасів, які утримуються з метою безоплатного розподілу, передачі, а також ті, щодо яких не існує активного ринку, тобто не можна визначити справедливу вартість. Запаси тоді відображаються в обліку за найменшою з двох вартостей: первісною або відновлювальною (п. 4 НП(С)БОДС 123 «Запаси»). Відновлювальна вартість – це сучасна собівартість придбання, тобто та вартість, за якою можна зараз виготовити або придбати подібний актив з поправкою на його нинішній фізичний стан

Розділ VI. Зобов'язання

Довгострокові

600

Заповнюємо на основі даних субрахунків 6011-6016. У гр. 5 «до 12 місяців ставимо знак «х», так як довгострокові зобов’язання мають строк більше 12 місяців

Поточні

610

Заповнюємо на основі даних субрахунків 6111-6117. У гр. 6 «більше 12 місяців ставимо знак «х», так як поточні зобов’язання мають строк до 12 місяців.

Тут же (гр. 5) відображаються зобов'язання за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження (Роз’яснення ДКСУ*)

Доходи майбутніх періодів

620

Заповнюємо за субрахунком 6911. Вони, до речі, можуть бути і «до 12 місяців» і «більше 12 місяців», тому у гр. 5 і 6 вказуємо відповідну суму

Розділ VII. Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість

650-651

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2011-2013. У гр. 4 «до 12 місяців» ставимо позначку «х», так як довгострокова заборгованість має строк більше 12 місяців.

Поточна дебіторська заборгованість

660-661

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2110-2117. У гр. 5 «від 12 до 18 місяців» і гр. 6 «від 18 до 36 місяців» ставимо позначки «х», так як поточна заборгованість має строк до 12 місяців

Розділ VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:

670

Усі кошти в національній валюті за групами субрахунків 2211, 2213, 2215, 2311-2315 – для розпорядників та 2222, 2223, 2225, 2227, 2321-2325 (державні цільові фонди)

касі

671

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2211 (2221) «Готівка у національній валюті» – розпорядники (державні цільові фонди).

Також грошові документи в касі: субрахунок 2213 (2223) «Грошові документи в національній валюті» – розпорядники (державні цільові фонди)

казначействі на реєстраційних рахунках

672

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» – розпорядники (державні цільові фонди)

казначействі на інших рахунках

673

Заповнюємо на основі даних субрахунку 2314 (2324) «Інші рахунки в казначействі розпорядники (державні цільові фонди)

установах банків на поточних та інших рахунках

674

Заповнюємо на основі даних субрахунку 2311 (2321) «Поточні рахунки» – розпорядники (державні цільові фонди)

установах банків у тимчасовому розпорядженні

675

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум» – розпорядники (державні цільові фонди)

дорозі

676

Заповнюємо на основі даних субрахунку 2215 (2226) «Грошові документи в дорозі в іноземній валюті»

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:

680

Усі кошти в іноземній валюті за групами рахунків 221, 231 (розпорядники) та 222, 232 (державні цільові фонди)

на поточних рахунках

681

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2311-2315 (2321-2325) у частині коштів в іноземній валюті – для розпорядників (державних цільових фондів)

інші кошти в іноземній валюті

682

Заповнюємо на основі даних субрахунків 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2214 (2224) «Грошові документи в іноземній валюті», 2216 (2226) «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» – розпорядники (державні цільові фонди). Також субрахунок 2227 «Інші еквіваленти грошових кошті» – для державних цільових фондів

Розділ IX. Доходи та витрати

Зверніть увагу:

 • заповнення наведено на прикладі розпорядників, для держаних цільових фондів – аналогічні рахунки;
 • будьте уважні, аби не порахувати тут деякі суми двічі! «у тому числі» – рядок є сумою серії рядків, «з них» – наступні рядки лише наводять додаткову інформацію з загальної цифри й не обов’язково є її сумою;
 • у цьому розділі слід відображати тільки ту інформацію, що передбачена розд. IV «Розкриття інформації про доходи від обмінних та необмінних операцій» НП(С)БОДС 124 «Доходи» та розд. V «Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності» НП(С)БОДС 135 «Витрати» (Роз’яснення ДКСУ*)

Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього

760

Заповнюємо як суму рядків 770-850, 860-910

у тому числі:

від обмінних операцій:

бюджетні асигнування

770

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування»

надання послуг

780

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

продаж

790

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7211 «Дохід від реалізації активів»

операції з капіталом

800

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

продаж нерухомого майна

810

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

відсотки

820

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

роялті

830

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

дивіденди

840

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

інші доходи від обмінних операцій

850

Заповнюємо як суму рядків 851-853 і 950

у тому числі:

курсова різниця

851

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки

852

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

відновлення корисності активів

853

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

від необмінних операцій:

Заповнюємо як суму рядків 860-910

податкові надходження

860

неподаткові надходження

870

трансферти

880

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7512 «Трансферти»

гранти та дарунки

890

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями»

надходження до державних цільових фондів

900

списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню

910

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями»

Інші витрати - усього

920

Заповнюємо як суму рядків 930 і 940. Ця сума НЕ повинна відповідати ряд. 2380 форми 2-дс «Усього витрат» (Роз’яснення ДКСУ*)

у тому числі:

інші витрати за обмінними операціями

930

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями». Дана сума може бути більшою, ніж сума за ряд. 931-940 і 960

з них:

курсова різниця

931

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

витрати, пов'язані з реалізацією активів

932

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

уцінка активів

933

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

втрати від зменшення корисності активів

934

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

інші витрати за необмінними операціями

940

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями»

з них:

витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів

941

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями»

неповернення депозитів

942

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями»

Додаткові рядки:

сума отриманих активів, робіт, послуг у натуральній формі

950

Заповнюємо на основі даних субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями»

Сума витрат, визнаних у зв’язку з недотриманням раніше визначених доходів

960

Заповнюємо на основі даних субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

* Роз’яснення ДКСУ – Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді. Знайти їх можна на сайті Казначейства.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді