Баланс форма 1-дс – експертний зразок

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Баланс 1 – це традиційний фінансовий звіт. Якими є загальні вимоги до складання звіту Баланс форма 1-дс , яку саме інформацію у 2023 році мають розкривати щодо своїх активів і пасивів бюджетні установи – підкаже експерт, а також надасть зразок заповнення.

Баланс форма 1-дс – бланк

Баланс форма 1-дс – звіт про фінансовий стан бюджетної установи, який містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу на початок та на кінець певного періоду (року, кварталу). Складається він відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», наказ Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541 (даліНП(С)БОДС 101).
Бланк балансу (він жеформа 1-дс) міститься у додатку до цього стандарту.

Інформація до балансу потрапляє з залишків по бухгалтерських рахунках бюджетної установи, які відповідають Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (даліПлан рахунків). Однак перед складання балансу мають бути закриті всі рахунки доходів і витрат, тобто рахунки 7-го та 8-го класу. До балансу потрапляють тільки ті витрати, які належать до витрат майбутніх періодів або входять до складу первісної вартості запасів, основних засобів, нематеріальних та інших активів.

При заповненні балансу бюджетної установи керуйтеся Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, наказ Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307 (даліПорядок № 307). Також контролюйте арифметичну правильність внесення та розрахунку показників у балансі за Методичними рекомендаціями з перевірки співставності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170 (даліМетодрекомендації № 1170).

Актив – баланс форма 1-дс приклад заповнення

Актив балансу бюджетної установи складається із трьох розділів (п. 1 розд. І Порядку № 307):

 • нефінансові активи;
 • фінансові активи;
 • витрати майбутніх періодів.

Нефінансові активи

У розділі I Баланс за формою 1-дс має відображати інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість:

Аби визначити залишкову вартість цих об’єктів обліку, відображайте також інформацію про їхній знос або накопичену амортизацію. Залишкова вартість є різницею між первісною вартістю та сумою накопиченого зносу (амортизації) вищезгаданих активів.

У цьому розділі зазначайте також інформацію про:

 • незавершені капітальні інвестиції;
 • запаси;
 • виробництво;
 • поточні біологічні активи.

Кожній із наведених статей розділу I Активу відповідає код рядка від 1000 до 1090. Використовуйте залишки, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна», по таким рахункам:

 • Класу 1 «Нефінансові активи» (крім зносу, амортизації) – за дебетом;
 • 14 «Знос (амортизація) необоротних активів» – за кредитом.

Фінансові активи

У розділі IІ форми 1-дс має міститися інформація про:

 • довгострокову та поточну дебіторську заборгованість;
 • довгострокові та поточні фінансові інвестиції;
 • грошові кошти, їхні еквіваленти та інші фінансові активи.

Кожній із статей відповідає певний код рядка від 1100 до 1180. У цих статтях наводьте показники за залишками на дебетом рахунків класу 2 «Фінансові активи» за виключенням рахунку 29 «Витрати майбутніх періодів» Плану рахунків, які склалися на дату балансу.

Витрати майбутніх періодів

Інформацію про витрати майбутніх періодів, яку має містити Баланс форма 1, унаочнено у таблиці нижче.

ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ ІІІ АКТИВУ «ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Підстава

Витрати майбутніх періодів

1200

Підсумок показників залишків коштів, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» на субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» такі, як:

 • сплачені авансом орендні платежі;
 • передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо (п. 1 розд. II Порядку № 307)

Порядок застосування Плану рахунків в державному секторі*

*затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219

Рядок «Баланс» активу форми 1-дс

Підсумок балансу за активами має дорівнювати сумі зобов’язань, власного капіталу та фінансового результату (п. 3 розд. V НП(С)БОДС 101). Тобто актив балансу рівний пасиву, а показники граф 3, 4 за рядком 1300 Балансу 1-дс мають дорівнювати показникам граф 3, 4 за рядком 1800.

ЗАПОВНЕННЯ РЯДКА З СУМОЮ БАЛАНСУ

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

БАЛАНС

1300

р. 1300 = р. 1095 + р. 1195 + р. 1200 (Методрекомендації № 1170)

Звірка показників балансу

Звірте показники статей графи 3 Активу Балансу ф. № 1-дс із показниками відповідних статей графи 4 Активу Балансу ф. № 1-дс за попередній рік. Ці показники мають бути тотожними. Звичайно, якщо не виправлялися помилки після дати балансу.

Пасив – баланс форма 1-дс приклад заповнення

У Пасиві установи відображають джерела придбання (створення) активів Балансу, до яких належать узагальнені показники зобов’язань і власного капіталу станом на початок звітного року (графа 3) та на кінець звітного періоду (графа 4; п. 1 розд. V НП(С)БОДС 101).

Пасив містить чотири розділи (п. 1 розд. ІІ Порядку № 307):

 • власний капітал та фінансовий результат;
 • зобов’язання;
 • забезпечення;
 • доходи майбутніх періодів.

Власний капітал та фінансовий результат

Тут наводьте інформацію про:

 • внесений капітал;
 • капітал у дооцінках;
 • фінансовий результат;
 • капітал у підприємствах, резерви та цільове фінансування.

При заповненні даних про власний капітал використовуємо залишки за кредитом рахунків класу 5 «Капітал та фінансовий результат» Плану рахунків.

Зобов’язання

Баланс за формою 1-дс має містити інформацію про довгострокові зобов’язання за цінними паперами, кредитами та поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. Також тут зазначайте інформацію про поточні зобов’язання за:

 • платежами до бюджету, кредитами та одержаними авансами;
 • розрахунками (за товари, роботи, послуги, з оплати праці, із соціального страхування);
 • внутрішніми розрахунками, які називають статтями.

Кожній із вищенаведених статей відповідає код рядка від 1500 до 1595. Показники у цих статтях наводьте за залишками, які склалися на кінець останнього дня звітного періоду за кредитом рахунків класу 6 «Зобов’язання» Плану рахунків. Винятки – рахунки 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» та 69 «Доходи майбутніх періодів».

Забезпечення

Забезпечення – це кошти, які за рішенням керівника установа резервує, аби забезпечити майбутні витрати і платежі. Джерелом цієї інформації є залишки, що склалися на кредитом рахунку 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (див. таблицю нижче).

ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ ІІІ ПАСИВУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Забезпечення

1600

Тут наводьте підсумок залишків субрахунків:

 • 6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів»;
 • 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Доходи майбутніх періодів

Відображайте залишок, що склався за кредитом субрахунку 6911 «Доходи майбутніх періодів» (див. таблицю нижче).

ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ IV ПАСИВУ «ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ»

Назва статті

Код рядка

Що відображати

Доходи майбутніх періодів

1700

Інформацію про доходи, які отримали у звітному періоді та включають до доходів у майбутніх звітних періодах, зокрема доходи у вигляді одержаних:

 • авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи, тобто авансові орендні платежі;

 • передплат газет, журналів, періодичних та довідкових видань;
 • абонентної плати за користування засобами зв’язку тощо.

Рядок «Баланс» пасиву форми 1-дс

Цей рядок містить загальний підсумок показників пасиву балансу (див. таблицю нижче).

ЗАПОВНЕННЯ РЯДКА З СУМОЮ БАЛАНСУ

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Баланс

1800

р. 1800 = р. 1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1700 (Методрекомендації № 1170)

Очевидно, що показники рядку «Баланс» пасиву мають дорівнювати однойменному рядку «Баланс» у активі відповідного року.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді