Амортизація основних засобів

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Амортизація основних засобів: ➤ методи обчислення ➤ строки нарахування ➤ як обчислити амортизацію ➤ бухгалтерський облік амортизації

Основні засоби є невід’ємною частиною майна чи не кожного суб’єкта господарювання. Коли установа використовує економічні вигоди, втілені в цих основних засобах, їх залишкова вартість зменшується. Знос основних засобів та амортизація дає змогу правильно відобразити їх вартість. З’ясуємо усі методи нарахування амортизації основних засобів.

Основні засоби установи обліковують за:

 • національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202;
 • національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629;
 • Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Амортизація основних засобів не є виключенням. Цими актами встановлюють не лише правила її обліку, а й правила нарахування. Розглянемо їх детальніше.

Порядок нарахування амортизації основних засобів

Серед правил, за якими нараховують амортизацію, можна виділити такі:

 • якщо основні засоби визнано активом та встановлено період їх корисного використання, амортизація основних засобів обчислюється не виходячи за рамки цього періоду;
 • якщо основний засіб реконструюють, дообладнують, добудовують, модернізують чи консервують, його амортизацію призупиняють у місяці, який настав після місяця, у якому цей основний засіб переведено на виконання цих робіт. Також її не нараховують, якщо до основного засобу обмежено доступ у зв’язку з окупацією та/або проведенням АТО;
 • нарахування амортизації основних засобів відбувається рівними частинами щокварталу на відповідну дату балансу чи на річну розподіляючи вартість, яку амортизують;
 • щоб обчислити вартість, яку амортизують, потрібно від первісної чи переоціненої вартості основного засобу відняти його ліквідаційну вартість, де первісна вартість основних засобів це їх початкова вартість на момент надходження;
 • амортизація починається з місяця, який настав після місяця, у якому відповідний об’єкт визнано корисним для застосування і його введено в експлуатацію;
 • коли основний засіб вибуває, його вартість амортизують у місяці вибуття цього засобу, а припиняють амортизувати — з наступного місяця;
 • нарахування зносу на основні засоби полягає у збільшенні його суми на суму обчисленої на відповідну дату балансу амортизації;
 • обчислену суму амортизації зазначають у бухобліку в гривнях з двома знаками після коми, тобто з копійками.

Методи нарахування амортизації

Нараховувати амортизацію основних засобів (крім інших необоротних активів) можна методом:

 • прямолінійним;
 • зменшення залишкової вартості;
 • прискореного зменшення залишкової вартості;
 • кумулятивним;
 • виробничим.

Залежно від виду об’єкта, який обліковують на субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість», метод амортизації різниться. Амортизація основних засобів, які обліковують на інших субрахунках, обчислюється за прямолінійним методом.

Особливістю цього методу є обчислення спершу річної суми амортизації.

Річна сума амортизації = вартість, яку амортизують ÷ період, протягом якого ОЗ корисно буде використовувати

Отриманий результат зазначатимемо в бухгалтерському обліку за умови, що установа обрала спосіб, за яким амортизація основних засобів обчислюється на річну дату балансу.

Якщо спосіб амортизації поквартальний, слід отриманий результат розділити на 4 (квартали), і лише тоді відображати в бухобліку.

Якщо основний засіб вибуває, амортизацію у місяці вибуття обчислюють діленням отриманого результату на 12 (к. міс.).

Нарахування зносу на основні засоби бухгалтер проводить після обчислення амортизації. Тобто він збільшує суму зносу відповідного активу на суму обчисленої ним амортизації.

Терміни нарахування амортизації

Нараховуйте амортизацію:

Бюджетні установи складають баланс щокварталу тому і амортизацію потрібно нараховувати чотири рази на рік. Однак НП(с)БОДС 121 надає право керівникам установ прийняти рішення нараховувати амортизацію тільки на річну дату балансу. Таке рішення закріпіть у наказі про облікову політику.

Зважайте, що облікову політику установи має погодити головний розпорядник або установа вищого рівня. Тож і рішення про нарахування амортизації раз на рік також погоджуйте з установою вищого рівня або з головним розпорядником. Звичайно вони можуть не погодити таке рішення. У такому випадку щоквартального розрахунку амортизаціїї не уникнути.

Однак і цього правила не завжди можна дотримати. Адже установи мають розраховувати амортизацію і коли об’єкт обліку вибуває, а ця дата не завжди співпадає з датою балансу. Тож для такого об’єкта обліку амортизацію нараховуйте в місяці, коли він вибуває.

Об’єкт обліку вибуває коли установа його списує, передає чи відчужує

Крім того, НП(с)БОДС 121 передбачає випадки коли потрібно призупинити нараховувати амортизацію.

Не нараховуйте амортизацію за час, коли об’єкт обліку перевели на:

 • реконструкцію,
 • модернізацію,
 • добудову,
 • дообладнання,
 • консервацію.

Основні засоби, вартість яких не амортизують

Амортизації підлягає вартість необоротних та нематеріальних активів згідно з НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» та НП(с)БОДС 122 «Нематеріальні активи». Однак ці надстандарти містять перелік активів, які не потрібно амортизувати:

 • земельні ділянки;
 • музейні фонди та інші об’єкти з невизначеним строком корисного використання;
 • піддослідні тварини;
 • багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;
 • природні ресурси;
 • незавершені капітальні інвестиції;
 • нематеріальний актив з невизначеним строком корисного використання/експлуатації.

Бухгалтерський облік амортизації і зносу

У бухобліку вартість господарських операцій на відповідних субрахунках відображають методом подвійного запису. Якщо основні засоби, у т. ч. інвестиційну нерухомість, використовують у ході основної діяльності установи, амортизація основних засобів в бюджетних установах відображатиметься кореспонденцією субрахунків:

Нараховуємо амортизацію (знос) на:

Проводки

Д-т

К-т

інвестиційну нерухомість

8014 «Амортизація»

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

основні засоби

1411 «Знос основних засобів»

Коли їх використовують під час надання послуг, виконання робіт чи виготовлення продукції, облік зносу основних засобів відображають кореспонденцією субрахунків:

Нараховуємо амортизацію (знос) на:

Проводки

Д-т

К-т

інвестиційну нерухомість

8114 «Амортизація»

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

основні засоби

1411 «Знос основних засобів»

Нарахування амортизації основних засобів, у т. ч. інвестиційної нерухомості, відображаємо у призначеному для цього документі — Розрахунку амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) за відповідний період звітного року, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818 (див. нижче).

Розрахунок амортизації основних засобів

СКАЧАТИ БЛАНКзміст

відпустка на дітей заява

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді