Балансова вартість активів

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?

Що таке балансова вартість активів

У нормативних актах з бухгалтерського обліку поняття «балансова вартість» вживається досить часто. Його можна знайти у НПСБОДС 121 «Основні засоби», НСПОДС 122 «Нематеріальні активи», НПСБОДС 123 «Запаси», НПСБОДС 133 «Фінансові інвестиції», Податковому кодексі України та інших документах.

Так, балансова вартість активу – це та вартість, за якою він включається до підсумку балансу (п. 4 розд. І НПСБОДС 123). Як визначити таку вартість – див. у таблиці.

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ АКТИВІВ

Актив

Балансова вартість

Пояснення

Рядок балансу

основні засоби

залишкова вартість,

справедлива вартість

Переважно використовується залишкова вартість залишкова вартість основних засобів в балансі. Справедлива вартість – тільки при переоцінці та безоплатному отриманні основних засобів. Як справедлива вартість за переоцінки використовується ринкова вартість, а за неможливості її визначення – її замінники, наприклад, відновлювальна вартість

1000

нематеріальні активи

залишкова вартість,

справедлива вартість

Переважно використовується залишкова вартість. Справедлива вартість – лише при переоцінці та безоплатному отриманні нематеріальних активів, коли вона може бути достовірно визначена

1000

(разом з основними засобами)

запаси

первісна вартість, чиста вартість реалізації

У балансі використовується найменше з двох вартостей – первісна вартість або чиста вартість реалізації. Для використання останньої необхідно провести уцінку запасів

1050

фінансові інвестиції

собівартість, амортизована собівартість

Амортизована собівартість використовується тільки щодо фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення, тобто мають певний строк та графік погашення

1110, 1155

фінансові інструменти

собівартість, амортизована собівартість, переоцінена вартість

Зазвичай вживається собівартість, наприклад, щодо дебіторської і кредиторської заборгованості. Використання інших видів вартості визначає п. 2 розд. IV НПСБОДС 134

1120-1150

біологічні активи

первісна вартість, справедлива вартість

Переважно використовується залишкова вартість. Справедлива вартість – тільки при безоплатному отриманні біологічних активів, їхній переоцінці та коли за обліковою політикою їхній облік ведеться за справедливою вартістю

1040, 1090

інвестиційна нерухомість

залишкова вартість,

справедлива вартість

Справедлива вартість використовується тільки при отриманні інвестиційної нерухомості безоплатно або за умовною вартістю

1010

СКАЧАТИ

Таким чином, у більшості випадків як балансова вартість активу використовується його первісна вартість (собівартість) або залишкова вартість. Також в окремих випадках може використовуватися справедлива вартість активів підприємства у різних її різновидах (ринкова вартість, амортизована собівартість, чиста реалізаційна вартість).

Балансова вартість основних засобів

Якщо ми як балансову використовуємо залишкову вартість основних засобів, її розрахунок проводитимемо так, як наведено у таблиці нижче.

РОЗРАХУНОК БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Активи

Методи амортизації у бюджетних установах

Розрахунок балансової вартості

основні засоби (ОЗ)

прямолінійний

первісна вартість основних засобів – накопичений знос

малоцінні необоротні матеріальні активи

50/50

первісна вартість × 0,5

Балансова вартість основних засобів зменшується кожного періоду із нарахуванням амортизації. Таким чином, балансова вартість на кінець року менша за балансову вартість на початок року на суму нарахованої амортизації і т.д.

Приклад 1 (зменшення залишкової вартості ОЗ як наслідок амортизації). На початок року первісна вартість транспортних засобів становить 1 539 627 грн. Нарахована амортизація за рік прямолінійним методом – 39 627 грн. Отже, на кінець року балансова (залишкова) вартість має бути 1 500 000 грн (= 1 539 627 – 39 627).

У кінці строку амортизації балансова вартість основних засобів дорівнює їхній ліквідаційній вартості. Якщо ліквідаційна вартість нульова, а об’єкт основних засобів ще придатний до експлуатації, то обов’язково потрібно її визначити, так як залишкова вартість нульовою бути не повинна. Таку вимогу містить абз. 4 п. 1 розд. V Методичних рекомендацій з обліку основних засобів державного сектору економіки, які затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Для цього за наказом керівника створюється комісія. Також ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів може бути переглянута на кінець звітного року у разі зміни очікуваного способу надходження економічних вигод (ч. 2 розд. IV НП(С)БО 121).

Розрахунок балансової (залишкової) вартості може знадобитися не тільки для складання балансу, а й при вибутті об’єкта основних засобів. При вибутті основного засобу необхідно визначити його балансову вартість на місяць вибуття.

Приклад 2 (розрахунок балансової вартості ОЗ після певного строку експлуатації). На балансі бухгалтерії є монітор, первісна вартість якого 7500 грн. Строк використання – 5 років (60 місяців). Однак на 35-му місяці експлуатації його вирішили списати через непридатність до подальшого використання. За 35 місяців нараховано амортизації 7500 грн × 35 / 60 = 4375 грн. Отже, балансова вартість у місяці списання = 8000 – 4375 = 3625 грн.

СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ЗАЛИШКОВОЮ ВАРТІСТЮ

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

списана сума нарахованого зносу

1411

1014

4375,00

2

списана балансова вартість монітору

8411

1014

3625,00

3

віднесено до накопиченого фінансового результату суму внесеного капіталу

5111

5512

7500,00

4

закрито рахунок витрат

5511

8411

3625,00

Балансова вартість запасів

Під час оцінки запасів на дату балансу п. 1 розділу ІІІ НПСБОДС 123 вимагає використовувати найменшу з двох вартостей, – первісної чи чистої реалізаційної. Правила їхнього визначення містить таблиця нижче.

ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ

Балансова вартість

Формула визначення

первісна вартість

вартість придбання + вартість доставки + інші супутні витрати, пов’язані з придбанням

чиста вартість реалізації

можлива вартість реалізації – витрати на реалізацію

Приклад 3. Уцінка запасів на суму різниці між балансовою вартістю та чистою вартістю реалізації відображається проведенням Д-т 8411 (8421) та К-т 15. Відновлення вартості раніше уцінених запасів показуємо записом: Д-т 15 «Виробничі запаси», К-т 7411 (7421).зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді