Первісна вартість основних засобів: зразок картки обліку та рахунки

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Первісна вартість основних засобів: ➤ що таке первісна вартість ОЗ ➤ як її визначити ➤ з чого складається ➤ зміна первісної вартості основних засобів ➤ ГОТОВІ ЗРАЗКИ проведень для обліку незавершених капінвестицій картки аналітичного обліку капінвестицій.

Що таке первісна вартість основних засобів

Первісна вартість основних засобів у НПСБОДС 121 «Основні засоби» визначається як вартість активів, яка є історичною, тобто сума фактично витрачених на його придбання грошей або вартість тих активів, які передали в обмін на такий основний засіб.

Таким чином, первісна вартість основних засобів — це скільки коштують основні засоби на момент надходження.

Який рахунок використовувати для обліку

В обліку первісна вартість ОЗ потрапляє одразу на рахунок 101 або 11 за відповідними групами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Також цю суму слід внести в інвентарну картку обліку основних засобів.

У подальшому первісна вартість залишається незмінною, окрім випадків переоцінки основних засобів та ремонтів. Нарахування амортизації не впливає на суму первісної вартості.

У балансі первісна вартість відображається у рядку 1001. Однак до суми балансу враховується балансова вартість, тобто залишкова вартість основних засобів за рядком 1000, яка відрізняється від первісної на суму накопиченого зносу.

Як визначається первісна вартість основних засобів

Правила формування первісної вартості основних засобів містить п. 4-9 розд. ІІ НПСБОДС 121. Залежно від способу надходження основних засобів до бюджетної установи, компоненти первісної вартості відрізнятимуться (див. табл.).

Спосіб надходження основного засобу

Що входить до первісної вартості основних засобів

 (п. 4 НПСБОДС 123)

Пояснення

Придбання за плату

Вартість придбання

У вартість придбання, окрім сплаченої ціни основного засобу, включають ще низку витрат, пов’язаних із їх доставкою та доведенням до придатного для експлуатації стану (детальніше – нижче)

Самостійне виготовлення

Собівартість виробництва

До собівартості включають витрати, які пов’язані з виготовленням об’єкта. Це фактична собівартість об’єкта, куди входять прямі витрати (матеріальні, зарплата, амортизація тощо) та розподілені непрямі витрати. Діють правила НСПОДС 135 «Витрати»

Безоплатне отримання від суб’єкта держсектору

Первісна (переоцінена) вартість

За основу береться вартість, за якою об’єкт основних засобів знаходився в обліку установи, яка його передала. Якщо витрати на доставку поніс отримувач, то на них слід збільшити первісну вартість отриманого об’єкта

Безоплатне отримання від інших юридичних осіб або фізичних осіб

Справедлива вартість

Як справедлива використовується ринкова вартість такого чи подібного до нього об’єкта. Залучати оцінювача не потрібно, оскільки вартість може бути зазначена у договорі дарування чи супровідних документах. Це не є переоцінкою, тому бухгалтер може самостійно визначити облікову вартість

Обмін (бартер)

Залишкова вартість переданих активів

Балансова вартість переданих активів визначається за правилами НПСБОДС 121 як різниця між первісною вартістю та накопиченим за місяці експлуатації зносом

Також можливе ще використання умовної вартості щодо цінностей, за якими ринок купівлі-продажу відсутній і достовірно визначити їх вартість важко. Йдеться про музейні експонати, археологічні ділянки, пам’ятники (п. 9 розд. ІІ НПСБОДС 123). За такими активами вартість визначають експерти.

Наталія ЧЕРЕДНИК експерт Експертус Головбух
Довведення вексплуатацію об’єктів основних засобів (далі— ОЗ) всі витрати наїхнє придбання, виготовлення, поліпшення ібудівництво установа обліковує ускладі незавершених капітальних інвестицій. Первісну вартістьОЗ під час їхуведення вексплуатацію формують зарахунок незавершених капінвестицій. Коли ревізори приходять наперевірку, вони ретельно перевіряють порядок формування первісної вартості ОЗ. Адже порушення, допущені уцьому процесі, призводять дозавищення або заниження вартості активів іякнаслідок— донадання недостовірних даних уфінзвітності.

З чого складається первісна вартість основних засобів

До первісної вартості основних засобів входять (за п. 5 НПСБОДС 121):

 • безпосередньо сплачена ціна придбаного основного засобу. Вартість береться без ПДВ. Якщо бюджетна установа не є платником ПДВ, то ціна береться повна, разом із цим податком;
 • витрати на доставку (транспортування), установку, монтаж, налагодження об’єкта;
 • сплачений реєстраційний збір, ввізне мито, акцизний податок. Щодо останнього, то у разі імпорту він не відшкодовується установі, тому його треба включити до первісної вартості;
 • вартість будівельно-монтажних робіт;
 • вартість страхування ризиків, пов’язаних із доставкою. Страхування включається тільки те, яке було пов’язане з транспортуванням. У первісну вартість не входить страховка самого об’єкта на випадок пожежі, ДТП тощо;
 • усі інші витрати, які напряму можна пов’язати з доведенням придбаного об’єкта основних засобів до стану, у якому він придатний до експлуатації.

До первісної вартості основних засобів НЕ включають:

 • суму ПДВ, якщо бюджетна установа є платником ПДВ;
 • фінансові витрати на кшталт витрат на відсотки по кредиту;
 • страхування об’єкта основних засобів. Наприклад, по автомобілям автокаско (майнове страхування) та автоцивілка (страхування відповідальності власників транспортних засобів) до первісної вартості не входять;
 • витрати на перевезення основного засобу в межах установи;
 • витрати, з якими не можна документально підтвердити зв’язок з придбанням основного засобу.

Формула для визначення первісної вартості, таким чином, буде такою:

ціна + монтаж + доставка + страхування + митні платежі

Якщо ця сума буде меншою за 20 000 грн без ПДВ, то здійснюватимемо облік малоцінних необоротних матеріальних активів (рахунок 1113). Нагадаємо, до травня 2020 року гранічна сума для МНМА становила 6000 грн.

Зміна первісної вартості основних засобів

Первісна вартість основних засобів на кінець року може змінитися внаслідок таких операцій:

 • дооцінка основних засобів (збільшиться);
 • уцінка основних засобів (зменшиться);
 • проведення ремонту, який збільшує експлуатаційні характеристики об’єкта та вигоди, які отримує установа від його використання. Наприклад, добудова приміщення, установка газобалонного обладнання на автомобіль тощо (збільшується на суму витрат на ремонт);
 • розбирання об’єкта, розкомплектування (зменшиться на суму частин, які були вилучені тощо).

Нарахування амортизації та поточні ремонти не позначаються на первісній вартості основних засобів.

Нижче наведемо приклад із формування первісної вартості основних засобів у разі їх придбання.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Отримано фінансування на придбання комп’ютера

2313

5411

18000,00

2

Отримано асигнування на сплату ПДВ

2313

7011

3620,00

3

Отримано асигнування на оплату транспортних послуг

2313

7011

100,00

4

Перерахована попередня оплата за комп’ютер

2113

2313

21600,00

5

Відображений податковий кредит з ПДВ

641

2113

3000,00

6

Отриманий комп’ютер від постачальника

1311

6211

18000,00

7

Витрати на доставку включено до первісної вартості комп’ютера

1311

6211

100,00

8

Відображений податковий кредит з ПДВ за транспортними послугами

641

6211

20,00

9

Закрито дебіторську заборгованість у розмірі попередньої оплати

6211

2113

18000,00

10

Оплачені витрати на доставку

6211

2313

120,0

11

Вилучено зі складу доходів суми, які відносяться до складу первісної вартості основних засобів

7011

5411

100,00

12

Введено основний засіб в експлуатацію (=18000 + 100)

1014

1311

18100,00

13

Збільшено на вартість введеного об’єкта основних засобів внесений капітал бюджетної установи

5411

5111

18100,00

14

Закритий рахунок обліку доходів у кінці звітного періоду

7011

5511

3000,00

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів

Якщо об’єкт основних засобів отримується без оплати, то при оприбуткуванні збільшується внесений капітал і сума вже існуючого на дату дарування (передачі) зносу переноситься на субрахунок 1411 «Знос основних засобів»:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

ОЗ отримано від іншої бюджетної установи

1

Комп’ютер отримано безоплатно від іншої бюджетної установи

1014

5111

15000,00

2

Відображений наявний знос комп’ютера

8011

1411

5000,00

ОЗ отримано від суб’єкта господарювання

1

Безоплатно отриманий комп’ютер

1014

2117

15000,00

2

Відображено дохід від безоплатно отриманого активу

2117

7511

15000,00

3

Збільшений внесений капітал на вартість отриманого комп’ютера

7511

5111

15000,00

Дооцінка первісної вартості основних засобів

Дооцінка основних засобів збільшує їх первісну вартість. При дооцінці сума зносу об’єкта та його первісна вартість множаться на спеціальний індекс (= справедлива вартість / залишкова вартість). Переоцінка основних засобів може здійснюватися лише з залученням професійного оцінювача (ст. 7 Закону від 12.07.2001 № 2658).

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Здійснена дооцінка первісної вартості

1013

5311

15000,00

2

Здійснено коригування зносу

5311

1411

5000,00

Зразок картки аналітичного обліку незавершених капітальних інвестицій за об’єктом необоротних матеріальних активів:

Первісна вартість основних засобів: ГОТОВІ ЗРАЗКИ

СКАЧАТИзміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді