Облік використання робочого часу

Положення про облік використання робочого часу працівників розроблено з метою впорядкувати облік використання робочого часу працівниками підприємства, підвищити відповідальність керівників структурних підрозділів за достовірність відомостей у табелях обліку використання робочого часу, посилити трудову дисципліну.

Скачайте Положення про табельний облік використання робочого часу - зразок

Типове положення про облік використання робочого часу

Положення про табельний облік робочого часу є обов’язковим для виконання всіма особами, відповідальними за ведення обліку використання робочого часу (далі — відповідальна особа). Зміни, уточнення, доповнення вносяться до положення про облік використання робочого часу працівників наказом керівника підприємства на підставі пропозицій (доповідних записок) відповідальних осіб, а також працівників бухгалтерії та відділу кадрів.

Порядок організації та оформлення обліку використання робочого часу

Обов’язки з ведення обліку використання робочого часу працівниками структурних підрозділів та оформлення табелів обліку використання робочого часу (далі — табель) відповідно до посадових інструкцій покладено на керівників відповідних структурних підрозділів, а обов’язки з ведення обліку використання робочого часу працівниками апарату управління та оформлення відповідних табелів відповідно до посадової інструкції покладено на помічника керівника підприємства.

Облік використання робочого часу ведеться окремо для апарату управління та за кожним структурним підрозділом.

Облік використання робочого часу ведеться за допомогою табеля, форму якого затверджено наказом керівника підприємства.

У положенні про табельний облік робочого часу зазначаються відмітки про використання робочого часу кожним працівником протягом календарного місяця.

Включення до положення про табельний облік робочого часу та виключення з нього працівників проводяться на підставі наказів про прийняття, переведення, звільнення.

Відповідальна особа оформлює протягом місяця три табелі:

  • один робочий;
  • два підсумкових.

Порядок ведення робочого табеля ►►►

Порядок оформлення підсумкових табелів

Підсумкові табелі оформлюються двічі на місяць:

  • за першу половину місяця (з 1-го до 15-го числа) — 15-го числа відповідного місяця;
  • за другу половину місяця (з 1-го до останнього числа місяця) — в останній день відповідного місяця.

Підсумкові табелі оформлюються за правилами, визначеними Положенням для робочих табелів (пп. 3.1—3.8 Положення).

Підсумкові табелі оформлюються за відомостями, що містяться в робочому табелі.

Якщо на момент оформлення підсумкового табеля стали відомі (підтверджені документами) фактичні причини відсутності працівника на роботі, позначені в робочому табелі як відсутність із нез’ясованих причин, то в підсумковому табелі робиться відповідна відмітка, починаючи з першого дня відсутності працівника на роботі.

Відповідальна особа засвідчує відомості у підсумкових табелях підписом із зазначенням посади, прізвища, ініціалів і дати.

У день оформлення підсумкові табелі подаються на перевірку до відділу кадрів.

Працівник відділу кадрів (відповідно до обов’язків, визначених посадовими інструкціями) перевіряє правильність заповнення табелів (прізвища, посади, професії, місця роботи, відповідність фактичної роботи графікам та наказам тощо), візує їх і не пізніше наступного дня після отримання передає табелі до бухгалтерії для нарахування заробітної плати.

Якщо після оформлення і подання до бухгалтерії підсумкового табеля стали відомі (підтверджені документально) фактичні причини відсутності працівника, позначені у підсумковому табелі шифром НЗ, або продовжується/переноситься щорічна відпустка у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, для працівника складається окремий уточнюючий табель, в якому зазначається достовірна інформація за весь період відсутності.

Уточнюючий табель подається до відділу кадрів і бухгалтерії у наступний найближчий термін подання підсумкових табелів (15-го або останнього числа місяця).

Якщо працівник був відсутнім на роботі із нез’ясованих причин протягом тривалого часу і відповідно до наказу керівника підприємства дні відсутності визнано прогулами, то на підставі зазначеного наказу скориговані табелі складаються за весь час відсутності працівника на роботі.

Зберігання підсумкових табелів забезпечує бухгалтерія.

Порядок присвоєння працівникам табельних номерів

Табельний номер працівникам присвоюється під час прийняття на роботу працівником відділу кадрів, на якого відповідно до посадової інструкції покладено такий обов’язок (далі — працівник відділу кадрів).

Табельний номер складається із п’яти цифр: перші дві цифри — цифровий код структурного підрозділу за Класифікатором структурних підрозділів (Додаток), а наступні три — порядковий номер працівника за відповідним Реєстром табельних номерів.

Реєстри табельних номерів веде працівник відділу кадрів окремо за кожним структурним підрозділом з наскрізною нумерацією починаючи з дати введення в дію Положення. Відомості про працівника вносяться до відповідного Реєстру в день оформлення трудових відносин з працівником.

У разі переведення працівника до іншого структурного підрозділу йому присвоюється новий табельний номер. Відомості про працівника вносяться до відповідного Реєстру табельних номерів у день переведення.

Табельний номер працівника обов’язково зазначається в табелях та всіх наказах із кадрових питань (про прийняття, звільнення, переведення, виплату матеріальної допомоги, надання відпустки, встановлення доплат і надбавок, встановлення режиму неповного робочого часу, відрядження, стягнення тощо).

Облік використання робочого часу
ІРИНА ЖИТКОВА,головний редактор Експертус Кадри
Тримайте напохваті розрахунок норм тривалості робочого часу на 2021 рік.

Права осіб, відповідальних за облік використання робочого часу

Відповідальні особи мають право:

  1. Контролювати додержання підлеглими працівниками трудової дисципліни.
  2. Вимагати від підлеглих надання документів, що підтверджують поважність причин відсутності на роботі, запізнень та інших порушень трудової дисципліни.
  3. Надавати керівнику підприємства пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників трудової дисципліни та щодо заохочення працівників, які сумлінно дотримуються трудового розпорядку та встановлених графіків роботи.

Відповідальність за неналежний облік використання робочого часу

За порушення порядку та правил ведення обліку використання робочого часу, внесення до табелів неправдивих, недостовірних відомостей, порушення строків складання, оформлення та подання табелів відповідальні особи несуть дисциплінарну відповідальність у межах, визначених законодавством про працю.

СКАЧАЙТЕ Додаток до Положення про облік використання робочого часу:

Додаток до Положення про облік використання робочого часу

СКАЧАТИ

Стаття підготовлена за матеріалами журналу «Головбух: Праця та Зарплата»


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді