Сільський голова - доплата за виконання обов'язків

Автор
експерт, к.е.н., в.о. директора Навчально-наукового економічного інституту Державного університету економіки і технологій
В даній статті розглянуто специфіку повноважень сільського голови, можливість виконання ним посадових обов’язків тимчасово відсутніх працівників, розмір доплати та порядок документального оформлення такого виконання.

Хто такий сільський голова

Ефективність самостійного управління територіальною громадою, з метою вирішення питань місцевого значення, в більшості випадків залежить від ряду факторів. До таких факторів доцільно віднести масштаб адміністративно-територіальної одиниці, наявні ресурси, місцевих жителів, комунікацію з місцевою громадою і звичайно якість управління. Однією з оптимальних одиниць місцевого самоврядування є село, управлінням якого займається сільський голова.

Пошук по Класифікатору професій

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі – Закон № 280/97-ВР), сільський голова за своїм адміністративним значенням є головною посадовою особою територіальної громади певного села. Територіальна громада обирає голову шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради та головує на її засіданнях. На сільських голів поширюються повноваження та гарантії передбачені законом про статус депутатів рад.

Слід зауважити, що для особи на посаді сільського голови є певні обмеження в її діяльності, а саме:

 • не може бути депутатом будь-якої ради;
 • не має права суміщати свою службову діяльність з іншою посадою;
 • заборонено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Як виняток сільський голова має право додатково займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою та інше.

Повноваження сільського голови

Відповідно до ст. 42 Закону № 280/97-ВР, новообраний сільський голова має право приступити до законного виконання своїх повноважень тільки після складання ним присяги на пленарному засіданні сільської ради. Формально на такому засіданні відповідною територіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо персони, яка обрана сільським головою. Основними повноваженнями сільського голови є:

 • організація роботи сільської ради та її виконавчого комітету (підписує рішення, вносить на розгляд ради пропозиції, скликає сесії ради, формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних засіданнях ради, здійснює керівництво апаратом ради та інше);
 • є розпорядником бюджетних коштів за призначенням, що визначено радою;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень та інше;

Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Калькулятор стажу державної служби, служби в ОМС та приведеної дати

Порядок виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

В практиці будь-якого підприємства чи організації не залежно від форми власності дуже часто виникають ситуації, коли працівник на критично важливій посаді (головний бухгалтер, комірник, землевпорядник та інші) тимчасово не можуть виконувати свої посадові обов’язки. Причиною цьому може бути затяжна хвороба, щорічна відпустка, тривале відрядження, творча відпустка та інше. Як в цій ситуації бути керівництву?

Вихід один – залучити іншого діючого працівника, який володіє відповідною компетенцією та досвідом, для додаткового виконання посадових обов’язків тимчасово відсутнього основного працівника. Головними умовами законності такого залучення повинні стати:

 1. посада включена до штатного розпису організації;
 2. посадовою інструкцією основного працівника, який тимчасово відсутній, не передбачено виконання його обов’язків іншим працівником;
 3. прийнято рішення керівника організації про покладання додаткових обов’язків на іншого працівника;
 4. добровільна згода працівника на додаткове навантаження в роботі за рахунок обов’язків тимчасово відсутнього основного працівника;
 5. доплата працівнику за виконання додаткових обов’язків.

Потрібно зазначити, що інший працівник розпочинає виконувати додаткові обов’язки в той день коли керівником організації прийнято відповідне рішення, а припиняє фактичне їх виконання в день коли повертається на роботу тимчасово відсутній основний працівник.


Документальне оформлення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Покладання на працівника додаткових обов’язків нерозривно пов’язано із додатковою відповідальністю за законність та належність їх виконання. Тому документальне оформлення такого рішення має важливе значення не тільки для працівника, який буде виконувати додаткові обов’язки, але і для керівника та організації в цілому.

Рішення про призначення іншого працівника для виконання обов’язків тимчасово відсутнього основного працівника приймає керівник організації. Оформляється таке рішення відповідним наказом. В змісті цього наказу обов’язково потрібно зазначити: П. І. П. особи яка буде тимчасово виконувати додаткові обов’язки; дату початку виконання обов’язків та день припинення їх виконання (фактичний вихід на роботу основного працівника); право підпису документів та вчиняти певні правочини від імені організації; розмір доплати та інше. В наказі також доручають відділу кадрів ознайомити з цим наказом відповідну посадову особу.

Додатково до такого наказу долучаються наступні підстави:

 1. документ, який засвідчує факт тимчасової відсутності основного працівника організації. Наприклад: наказ про відпустку, наказ про відрядження, довідка-виклик на сесію та інше;
 2. заява працівника, який буде виконувати додаткові обов’язки, про те, що він не заперечує виконувати посадові обов’язки тимчасово відсутнього основного працівника;
 3. службова записка від керівника відділу кадрів на ім’я директора з пропозицією кандидатури для виконання посадових обов’язків тимчасово відсутнього основного працівника.

В залежності від специфіки роботи тимчасово відсутнього працівника, яка в першу чергу пов’язана з матеріальною відповідальністю (касир, бухгалтер, комірник та інші), допуск іншого працівника до виконання додаткових обов’язків потрібно проводити в присутності комісії на чолі з керівником організації та обов’язковому складанні акту приймання - передачі. В окремих випадках (передачі готівки в касі, товарів на складі, фінансових документів та інше) доцільно провести повноцінну інвентаризацію з комісією та документальним оформленням її результатів. Наприклад: скласти інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, реєстри документів та інше.

Розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Статтею 105 Кодексу законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) передбачено, що працівникам, які виконують поряд з своєю основною роботою, додаткові обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються у колективному договорі.

Посадові оклади держслужбовців 2021

У випадку коли в колективній угоді відсутні положення щодо конкретного розміру встановлення доплати іншому працівнику за додаткове виконання обов’язків тимчасово відсутнього основного працівника, то керівнику організації потрібно керуватися наступними нормами:

 1. ч. 3 ст. 97 КЗпП: «конкретні розміри доплат працівникам встановлюються власником або уповноваженим ним органом»;
 2. абз. «а» п.п. 3 п. 3 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30.08.2002 р.: «за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників проводиться доплата у розмірі до 50 % посадового окладу».

Надбавка за вислугу років: кому і скільки

Наведене вище означає, що саме керівник організації, з урахуванням обсягу та складності виконання обов’язків тимчасово відсутнього основного працівника, встановлює конкретні розміри доплати працівнику за їх виконання, але не більше 50 % посадового окладу.

Чи може сільський голова виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника

Згідно зі ч. 4 ст. 42 Закону № 280/97-ВР, одним з основних повноважень сільського голови є формування структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів. Безпосередньо сільський голова в межах своєї компетенції відповідає за належне функціонування вказаних структур.

В умовах планової чи позапланової тривалої відсутності працівників на критичних для структури посадах, сільський голова має право покласти виконання їх обов’язків на інших працівників організації, в тому числі й на себе. Особливо актуальним застосування такого механізму стало в період карантину проти коронавірусної хвороби COVID-19, коли значна частина працівників сільської ради може перебувати на тривалому лікуванні чи самоізоляції.

Виконання сільським головою посадових обов’язків тимчасово відсутнього працівника має своє обґрунтування, а саме:

 • по-перше, рішення про особу, яка буде виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника приймає сільський голова самостійно;
 • по-друге, таке виконання не заборонено Законом № 280/97-ВР чи іншими законами України;
 • по-третє, повноцінне функціонування апарату сільської ради чи її виконавчого комітету є прямим його обов’язком незалежно від способів (тільки передбачені чинним законодавством України) вирішення наявних перешкод, особливо в критичних ситуаціях (наприклад: поширення короновірусної хвороби COVID-19);
 • по-четверте, норми трудового законодавства (ст. 105 КЗпП) на загальних підставах дозволяють сільському голові законно виконувати такі обов’язки.

Проте, доплата сільському голові за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників повинна здійснюватися в межах затверджених видатків на фонд оплати праці, затверджених у кошторисі на утримання сільської ради. Рішення про здійснення вказаної доплати сільському голові повинна прийнята сільська рада на своєму засіданні. Зазначені умови здійснення доплати сільському голові встановлені абз. 2 п. 6 Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 р.

Таким чином, сільський голова може виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді