Штатний розпис 2024

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Окремі форми штатного розпису змінили, кого це стосується, яку форму штатного розпису обрати та як заповнити розглянемо далі у публікації.

Посади працівників та фонд їх оплати праці (основної зарплати) керівник затверджує у штатному розписі. Саме цей документ регламентує штат держоргану, ОМС, установи. Складають і затверджують штатний розпис традиційно на початку кожного року відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі – Порядок № 228). Тож як це правильно зробити, розглянемо далі.

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024

Як формувати штатний розпис

Штатний розпис складають за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57. Існує дві форми:

 • штатний розпис;
 • типовий штатний розпис.

Першу форму використовують держоргани та ОМС, а типову форму – бюджетні установи, які утворені держорганами чи ОМС. Основною відмінністю між цими формами є затверджений фонд оплати праці. Держоргани та ОМС у штатному розписі визначають лише фонд оплати праці на місяць за посадовими окладами, бюджетні установи – увесь місячний фонд оплати праці, який включає основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Також зверніться до головного розпорядника, адже він може затвердити форму штатного розпису для відповідної галузі.

Штатний розпис – це внутрішній (локальний) документ, який фіксує:

 • перелік назв посад в розрізі структури держоргану, ОМС, установи;
 • кількість штатних одиниць за посадою в розрізі структурних підрозділів;
 • розмір посадового окладу за посадою;
 • місячний фонд заробітної плати за посадовими окладами – для держорганів та ОМС, за усіма її складовими – для бюджетних установ.

Формувати штатний розпис мають спільно бухгалтерська та кадрова служби установи. Бухгалтерська служба вносить дані щодо оплати праці. Кадрова служба визначає чисельність та добирає назви посад відповідно до:

 • Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі – Класифікатор професій);
 • професійних обов’язків;
 • потрібної кваліфікації працівників.

Розробляйте штатний розпис із урахуванням вимог нормативно-правових актів, структури установи, нормативів чисельності працівників, положення про оплату праці. Але в першу чергу маємо дотримати абзац 4 пункту 28 Порядку № 228, все це слід привести у відповідність з обсягами бюджетних асигнувань. Тож залежно від доведеного обсягу бюджетних асигнувань може змінитись не лише фонд оплати праці, а й структура установи, кількість штатних одиниць.

Штатний розпис – зразок заповнення

Тож як заповнити кожну графу штатного розпису:

 • назви структурного підрозділу та посад;
 • класифікаційний код посади;
 • кількість штатних посад;
 • посадовий оклад;
 • надбавки та доплати;
 • фонд заробітної плати на місяць/рік.

Назву структурного підрозділу зазначайте так, як це передбачає організаційна структура держоргану, ОМС, установи. Посади групуйте за структурними підрозділами дотримуючись ієрархії: від найвищої (керівної) до найнижчої (спеціаліста, робітника). Назву посади формуйте з урахуванням Класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та класифікаційних угруповань.

До штатного розпису включайте структурні підрозділи та посади, які утримують за рахунок власних надходжень (абз. 2 п. 37 Порядку № 228).

Установи у типовому штатному розписі можуть ввести ще одну графу – Код Класифікатора професій. Або ж просто на основі штатного розпису створіть список/довідник. Це полегшить заповнення реквізиту 14 таблиці Додатка Д5 до Податкового розрахунку.

Пошук по Класифікатору професій

Графу «Класифікаційний код посади» містить штатний розпис 2024, який складають держоргани та ОМС. Її заповнюють лише держоргани, які провели класифікацію посад державної служби.

Кількість штатних посад, як правило, визначають на основі типових (примірних) штатних нормативів. Але фактично їх нівелюють, адже в умовах недостатнього фінансування в першу чергу маєте дотримати абзац 4 пункту 28 Порядку № 228, щоб видатки на утримання штатних одиниць не перевищили обсяг бюджетних асигнувань. У цій графі можуть зазначати як цілі числа, так і дробові – 0,3, 0,5, 1,5 тощо.

У графі «Посадовий оклад» зазначайте повний розмір посадового окладу для посади з розрахунку однієї штатної одиниці. Використовуйте схеми посадових окладів, затверджені відповідними нормативно-правовими актами.

Кількість підграф у графах «Надбавки», «Доплати» залежить від кількості, що визначає колективний договір установи. Конкретизуйте за кожною посадою розмір відповідної виплати.

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами визначають держоргани та ОМС для кожної посади окремо – шляхом множення розміру посадового окладу на кількість штатних посад (одиниць).

Фонд заробітної плати на місяць установи визначають для кожної посади окремо – шляхом множення суми виплат за посадою (посадовий оклад, надбавки, доплати) на кількість штатних посад (одиниць).

Фонд заробітної плати на рік установи також визначають для кожної посади окремо – шляхом множення фонду заробітної плати на місяць на кількість місяців роботи за посадою.

В кінці табличної частини штатного розпису наводять рядок «Усього»/«Разом» за кількістю штатних посад та фондом заробітної плати. Їх переносять у гриф затвердження.

штатний розпис зразок 2024

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Як затвердити штатний розпис

Штатний розпис установи підписують її керівник та керівник фінансового підрозділу або бухгалтерської служби. Затверджує його керівник установи, уповноваженої затверджувати такі документи. Його підпис скріплюють гербовою печаткою, із зазначенням дати.

Штатний розпис бюджетної установи-розпорядника нижчого рівня затверджує одночасно з її кошторисом головний розпорядник коштів (п. 37 Порядку № 228). Хто затверджує кошториси та штатні розписи окремим установам, дивіться у таблиці.

Кому

Хто

Секретаріату Кабінету Міністрів України

Державний секретар Кабінету Міністрів України за погодженням із Мінфіном

Міністерствам:

 • за бюджетною програмою «Керівництво та управління»;
 • за іншими бюджетними програмами, що виконує безпосередньо апарат міністерства
 • державний секретар міністерств за погодженням із Мінфіном;
 • керівник міністерства

Територіальним органам міністерств

Державний секретар міністерства

Іншим центральним органам виконавчої влади:

 • за бюджетною програмою «Керівництво та управління»;
 • за іншими бюджетними програмами, що виконує безпосередньо апарат центрального органу виконавчої влади
 • їх керівники за погодженням із Мінфіном;
 • керівник центрального органу виконавчої влади

Територіальним органам центрального органу виконавчої влади

Керівник центрального органу виконавчої влади

Обласним, Київській та Севастопольській міській держадміністрації

Голови відповідних держадміністрацій

Президіям національних академій наук:

 • за бюджетними програмами «Наукова і організаційна діяльність президії»;
 • за іншими бюджетними програмами, що виконують безпосередньо апарати цих установ
 • їх керівники за погодженням із Мінфіном
 • їх керівники
Бюджетним установам, що утримуються за рахунок бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, бюджетів районів у містах (у разі утворення районних у місті рад)

Міські, сільські, селищні голови відповідних територіальних громад або керівники відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (районних у місті рад)

Бюджетним установам, що залучені до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану

Їх керівники (у разі надання таких повноважень головним розпорядником)

Національним закладам вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті

Керівники цих закладів за погодженням із головним розпорядником, якщо інше не передбачає законодавство

Закладам фахової передвищої освіти, які є структурним підрозділом або відокремленим структурним підрозділом закладу вищої освіти, що не має статусу юридичної особи

Головний розпорядник, якщо інше не передбачено законом

Установам, які не мають вищестоящої установи

Райдержадміністрації або виконавчі органи відповідних місцевих рад

Як внести зміни до штатного розпису

Керівник протягом року має право своїм наказом вносити зміни до штатного розпису, якщо:

 • змінили структуру установи (наприклад, утворили нові або ліквідували наявні структурні підрозділи);
 • змінили умови оплати праці (наприклад, розряд, розмір посадового окладу, доплат чи надбавок);
 • потрібно ввести чи вивести певні посади (професії) або змінити їх назви.

Законодавство не встановлює кількість та періодичність, із якою можна вносити зміни до штатного розпису протягом року. Ці показники залежать від характеру змін.

Якщо до штатного розпису вносите зміни через ліквідацію структурних підрозділів, виведення зі штатного розпису певних посад (професій) тощо, то дата введення в дію цих змін має бути такою, аби керівник зміг виконати вимогу частини третьої статті 32 КЗпП – попередити працівників про наступне вивільнення через скорочення чисельності та про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці. Під зміною істотних умов праці розуміємо зменшення розміру посадових окладів, тарифних ставок, окладів, розрядів, класів, назви посади (професії). У період діє воєнного часу – не пізніше дня запровадження цих умов.

Затвердити штатний розпис у новій редакції керівник повинен, зокрема, якщо структуру установи суттєво перебудували або законодавці змінили розміри посадових окладів.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді