Органи місцевого самоврядування в Україні

UA RU
Автор

ЛЕВАДСЬКИЙ Іван

консультант з обліку та оподаткування, Київ
Органи місцевого самоврядування (ОМС) – це виборні та інші органи територіальних громад, які мають повноваження вирішувати питання місцевого значення. Яка роль бухгалтера?

Система органів місцевого самоврядуванн

Закон України про місцеве самоврядування твердить: жителі села, селища, міста або кількох сіл, селищ, міст є відповідною місцевою територіальною громадою. Вона вирішує питання місцевого (у межах території села, селища, міста чи об’єднаної території) значення відповідно до Конституції України та законів України, як правило, через органи місцевого самоврядування України (ОМС).

Система органів місцевого самоврядування включає:

 • територіальні громади (жителів);
 • сільські, селищні, міські ради, у т. ч. об’єднані територіальні громади;
 • сільського, селищного, міського голову;
 • виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
 • старосту ради об’єднаної територіальної громади;
 • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
 • органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети).

Активуйте демодоступ до е-журналу «Головбух Бюджет» і користуйтеся всіма перевагами постійного передплатника!

Доступ діє добу – починайте вже зараз!

АКТИВУВАТИ ДЕМОДОСТУП

Склад органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування в Україні представлені як:

 • сільська рада і її виконавчий орган (комітет);
 • селищна рада і її виконавчий орган (комітет);
 • міська рада і її виконавчий орган (комітет);
 • районна в місті рада і її виконавчий орган (комітет);
 • районна рада;
 • обласна рада.

До складу ради входять депутати, які обрані на місцевих виборах і повноваження яких визнано і не припинено. Голова ради головує на пленарних засіданнях сесії ради депутатів.

Сільські, селищні, міські (районні в місті) ради утворюють виконавчий комітет. Останній очолює голова відповідної ради. Посади голови і секретаря ради є виборними, а голови і секретаря виконавчого комітету – ні. Як правило, ці посади займають особи, обрані на місцевих виборах.

Виконавчих органів не мають і не створюють такі ОМС, як районні і обласні ради. Функції і повноваження виконавчих органів на обласному і районному рівні виконують відповідно обласні і районні держадміністрації.

Органи місцевого самоврядування – бюджет

Для розвитку і процвітання тієї чи іншої територіальної громади потрібні фінансові і матеріальні ресурси. Основою для їх поповнення і використання є місцевий бюджет.

Такі органи місцевого самоврядування, як обласні і районні ради, лише затверджують відповідно обласні і районні бюджети. Складають і виконують ці бюджети обласні і районні органи державної влади – держадміністрації.

Сільська рада і її виконавчий комітет, селищна рада і її виконавчий комітет, міська рада і її виконавчий комітет, районна в місті рада і її виконавчий комітет самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідно:

 • сільський бюджет;
 • селищний бюджет;
 • міський бюджет;
 • районний у місті бюджет.

Затверджують ці бюджети сільська, селищна, міська, районна у місті ради, тобто рада депутатів. Готує проект бюджету, подає його на затвердження до ради, виконує його протягом бюджетного року виконавчий комітет відповідної ради.

Складовими частинами місцевого бюджету є доходи і видатки. Перелік надходжень до місцевого бюджету визначає Бюджетний кодекс України. Серед них – місцеві податки і збори. Органи місцевого самоврядування щороку затверджують ставки (розміри):

 • податку на майно – в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі;
 • єдиного податку;
 • збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • туристичного збору.

Надходження до районних й обласних бюджетів поступають за рахунок:

 • податків і зборів, пропорції розподілу яких між бюджетами визначає БК;
 • коштів, залучених з місцевих бюджетів на договірних засадах для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, які затверджують ОМС;
 • коштів державного бюджету з подальшим розподілом їх між сільськими, селищними та/або міськими радами або для виконання спільних проектів.

Із фінансуванням розібралися. Далі про те, які повноваження мають органи місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування – повноваження

Сільські, селищні, міські ради здійснюють свої повноваження через ухвалення відповідних рішень на пленарних засіданнях цих рад згідно із затвердженим регламентом. На цих засіданнях вони вирішують питання, пов’язані з:

 • затвердженням регламенту відповідної ради;
 • утворенням і ліквідацією постійних та тимчасових комісій ради, визначенням їх складу, в т. ч. обрання голів цих комісій;
 • утворенням виконавчого комітету відповідної ради, його чисельності і персонального складу;
 • обранням на посаду й звільнення з посади секретаря ради.

Також ці органи за пропозицією (поданням) голови відповідної ради на пленарних засіданнях:

 • затверджують структуру виконавчих органів ради;
 • затверджують чисельність апарату відповідної ради та її виконавчих органів;
 • утворюють інші виконавчі органи ради (відділи, управління тощо).

На пленарних засіданнях ці ОМС можуть скасувати акти, рішення, накази виконавчого комітету ради або інших створених нею виконавчих органів. За умови, що ці акти не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства чи рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. На пленарних засіданнях також:

 • затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку, цільові програми з інших питань;
 • затверджують місцевий бюджет, вносять зміни до нього;
 • встановлюють місцеві податки і збори, їх ставки, пільги.

Органи місцевого самоврядування наділені правом на пленарних засіданнях приймати рішення про:

 • здійснення місцевих запозичень;
 • передачу частини коштів з місцевого бюджету;
 • надання юридичним і фізичним особам пільг щодо сплати у меншому розмірі місцевих податків і зборів;
 • відчуження комунального майна;
 • передачу іншим органам окремих повноважень з управління комунальним майном.

Окрім цього, вони затверджують договори з питань, віднесених до виключної компетенції цієї ради, які укладені сільським, селищним, міським головою від імені ради. Але не всі питання вирішують на сесії. Значну частину рішень приймають виконавчі органи (комітети) цих рад.

Повноваження виконавчих органів місцевих рад

До основних функцій, які виконують органи місцевого самоврядування – виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, можна віднести:

 1. розробку програм соціально-економічного та культурного розвитку села, селища, міста, цільових програм з інших питань, подання їх раді для затвердження;
 2. організацію виконання цих програм, звітування раді про їх виконання;
 3. забезпечення збалансованого економічного й соціального розвитку території, яка підвладна виконавчим органам місцевих рад, ефективного використання ресурсів (природних, трудових, фінансових);
 4. складання балансів ресурсів (фінансових, трудових), грошових доходів і видатків, які необхідні для соціально-економічного й культурного розвитку цієї території, визначення потреби у місцевих ресурсах (будматеріалах, паливі тощо);
 5. розгляд проектів планів комунальних підприємств і організацій, яких створили органи місцевого самоврядування, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль їх виконання;
 6. попередній розгляд плану користування природними ресурсами місцевого значення на цій території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних держорганів пропозицій з цих питань;
 7. унесення пропозицій до програм соціально-економічного й культурного розвитку районів і областей, які затверджують обласні і районні ОМС, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
 8. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку села, селища, міста;
 9. розміщення на договірних засадах на підприємствах, в установах та організаціях замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для місцевої територіальної громади.

Та це невелика крапля у морі повноважень, що визначені главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

Органи місцевого самоврядування (виконавчі органи) здійснюють повноваження в:

 • управлінні комунальною власністю;
 • вирішенні питань адміністративно-територіального устрою;
 • забезпеченні законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Також мають повноваження у галузях:

 • бюджету, фінансів й цін;
 • ЖКГ, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту й зв’язку;
 • будівництва;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи.

Окрім цього, значна частина повноважень, що здійснюють виконавчі органи, пов’язана зі сферами:

 • соціально-економічного й культурного розвитку, планування й обліку;
 • освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;
 • соціального захисту населення;
 • реєстрації місця проживання фізичних осіб;
 • регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 • надання безоплатної первинної правової допомоги тощо.

Обов’язковість актів, що видають ОМС

Сільська, селищна, міська рада на її пленарному засіданні приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо у ньому не встановлено пізніший строк введення його в дію. Рішення, прийняті за результатами відкритого поіменного голосування, обов’язково оприлюднюють на офіційному веб-сайті ради. Разом з ним оприлюднюють протокол сесії ради і результати поіменного голосування.

Виконавчий комітет теж приймає акти у формі рішень, які підписує сільський, селищний чи міський голова. А от сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах видає розпорядження.

Усі ці акти (рішення, розпорядження) органи місцевого самоврядування оприлюднюють згідно з Законом України:

Якщо рішення чи розпорядження прийнято в межах повноважень відповідної місцевої ради, її виконавчого комітету чи місцевого голови, ці акти (рішення, розпорядження) є обов’язковими для виконання всіма, що розташовані на цій території:

 • органами виконавчої влади;
 • підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;
 • об’єднаннями громадян;
 • громадянами, які постійно або тимчасово проживають на цій території.

Публічні відомості

На виконання Закону № 2939 та Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою КМУ від 21.10.2015 № 835, органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті:

 • довідник (з зазначенням телефонів і адрес) юридичних осіб, які цим органом створені, і організацій, які підпорядковані органу місцевого самоврядування;
 • інформацію про організаційну структуру органу місцевого самоврядування;
 • звіт про використання бюджетних коштів в розрізі бюджетних програм;
 • нормативи, затверджені цим органом;
 • річні плани закупівель.

Окрім цього, ОМС мають оприлюднювати:

 • переліки адміністративних послуг;
 • інформаційні картки адміністративних послуг;
 • бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
 • інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає відповідний орган місцевого самоврядування;
 • реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
 • адміністративні дані, що збирає та/або обробляє орган місцевого самоврядування (наприклад, дані статзвітності тощо).

Як уже зазначали, органи місцевого самоврядування згідно з Законом № 2939 мають оприлюднювати:

 • нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних);
 • проекти рішень, що підлягають обговоренню;
 • інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

Проекти нормативно-правових актів (проекти рішень, розпоряджень) оприлюднюють не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Для іншої інформації строк для оприлюднення – не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа.

Також вони зобов’язані оприлюднювати:

 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств;
 • титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою;
 • інформацію про рекламні засоби;
 • перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у т. ч. посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті;
 • дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо);
 • відомості про ярмарки, їх організаторів, договори, укладені з організаторами таких ярмарків;
 • відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
 • відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість);
 • дані про місце розміщення зупинок міського електричного та автомобільного транспорту;
 • відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них;
 • поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування;
 • дані про депутатів місцевих рад, у т. ч. контактну інформацію та графік прийому;
 • дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень;
 • дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • дані про надходження звернень на телефонні “гарячі лінії”, в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо;
 • дані про електронні петиції, у т. ч. осіб, що їх підписали, та результати розгляду;
 • дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у т. ч. про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів;
 • дані про паркування, у т. ч. розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування;
 • адресний реєстр;
 • дані про надані адміністративні послуги;
 • дані про видані будівельні паспорти;
 • дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я;
 • дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт;
 • дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади;
 • території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів;
 • дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані;
 • дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою;
 • дані про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік);
 • дані про споживання комунальних послуг комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 • надходження і використання благодійної допомоги;
 • планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів;
 • перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування;
 • перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду;
 • схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти (відповідно до повноважень);
 • дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу, у т. ч. короткострокові зміни в русі транспорту та час прибуття транспорту на зупинки в режимі реального часу;
 • дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності;
 • перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у т. ч. маршрути перевезень;
 • розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту;
 • перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування;
 • перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності;
 • дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення;
 • реєстр містобудівних умов та обмежень;
 • дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування;
 • перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм;
 • перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами;
 • дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини;
 • дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень;
 • дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин;
 • дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності;
 • дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів;
 • дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин;
 • дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності;
 • дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності;
 • дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту;
 • дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту.

Усю зазначену інформацію опубліковують на офіційному веб-сайті цього органу із зазначенням дати:

 • оприлюднення документа;
 • дати оновлення інформації.

Відповідальність органів місцевого самоврядування

За свою діяльність органи місцевого самоврядування, їх посадові особи несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

ОМС періодично (мінімум два рази на рік) інформують населення про:

 • виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;
 • виконання місцевого бюджету;
 • інші питання місцевого значення.

Тобто вони звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. І це не дивно, адже територіальна громада у будь-який час може достроково припинити їх повноваження, якщо ОМС:

 • порушують Конституцію або закони України;
 • обмежують права і свободи громадян;
 • не забезпечують виконання повноважень, що надані їм законом.

Якщо внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій або їх бездіяльності завдано шкоду юридичним чи фізичним особам, суму шкоди відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо це вчинила посадова особа місцевого самоврядування, суму шкоди відшкодовують за рахунок її власних коштів.зміст

скачати посадову інструкцію