Бюджетна звітність: правила складання 2021

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Бюджетна звітність бюджетних установ як була, так і залишається цілим набором звітів щодо стану виконання бюджету. В якихось аспектах вона пересікається з фінансовою звітністю, але є самостійним джерелом інформації для Казначейства. ДКСУ. Форми, строки та особливості складання бюджетних звітів у 2021 році – у даному огляді.

Правила складання бюджетних звітів та їхній перелік міститься у Порядку складання бюджетної звітності з наказу Мінфіну від 09.02.2012 р. № 44 (далі Порядок № 44). Про самостійність джерел інформації для складання фінансової та бюджетної звітності говорить Мінфін у листі від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303, за яким звірку між показниками бюджетної та фінансової звітності проводити не треба. Через це між фінансовою і бюджетною звітністю є різниця у класифікації доходів та витрат: для бюджетної звітності основою є Бюджетний кодекс (даліБКУ), а для фінансової звітності – НП(С)БОДС.

Калькулятор штрафів

Тримайте напохваті:

Форми бюджетної звітності 2021

бюджетної звітності та вимоги щодо них встановлюються Мінфіном (пп. 1 ст. 58 БКУ). Існуючі форми бюджетних звітів наведено у таблиці нижче. У 2021 році у бланках сталися незначні косметичні зміни, зокрема тепер зазначаються власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ підписантів звітності замість їх ПІБ. Тобто звітність підписується “Василь КОВАЛЕНКО” замість “В.П. Коваленко”.

№ форми

Назва форми бюджетної звітності

№ Додатку у Порядку № 44

№ 2-д,

№ 2-м

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду

СКАЧАТИ

1

№ 4-1д,

№ 4-1м

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

СКАЧАТИ

2

№ 4-2д,

№4-2м

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

СКАЧАТИ

3

№4-3д,

№4-3м

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

СКАЧАТИ

4

№4-4д

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

СКАЧАТИ

5

№4-3 д.1,

№ 4-3м.1

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій

СКАЧАТИ

6

№ 7д,

№ 7м

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

СКАЧАТИ

7

№ 7д.1,

№7м.1

Звіт про заборгованість за окремими програмами

СКАЧАТИ

8

Пояснювальна записка
СКАЧАТИ

10

Окрім згаданих звітів розкриття інформації здійснюється у Пояснювальній записці та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (це додатки 11, 15-17, 19-27 та Порядку №44).

Розпорядники та одержувачі – звітні особи

Бюджетну звітність складають і подають не тільки розпорядники бюджетних коштів, але й одержувачі. Різниця між ними така:

ПОДАВАЧІ БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ

Розпорядники (п. 47 ст. 2 БКУ)

Одержувачі (п. 38 ст. 2 БКУ)

бюджетна установа, яку представляє керівник, яка уповноважена отримувати бюджетні асигнування, брати на облік бюджетні зобов’язання, довгострокові зобов’язання за енергосервісом та здійснювати витрати бюджету. Така особа повністю фінансується за рахунок держави

суб’єкт господарювання/громадська або інша організація (не обов’язково бюджетна установа), яка уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, які передбачені бюджетною програмою. На це вона отримує відповідні кошти, але вони не є єдиним джерелом її існування.

Яку бюджетну звітність подають:

Всі форми

Всі, крім форми №4-4д. Форму №4-1д, № 4-1м подають за наявністю №

Періодичність та строки подання бюджетної звітності 2021

Бюджетна звітність може мати місячний, квартальний та річний період складання. Періоди, які вона складається, такі:

 • місячна – календарний місяць;
 • квартальна (проміжна) – період охоплює 1 січня і останній день кварталу. Це І квартал, півріччя, 9 місяців та рік;
 • річна – подається раз на рік і охоплює період з 1 січня по 31 грудня. Подається у строки, які встановлені для подачі фінансової звітності.

Фінансова звітність бюджетних установ подається до Казначейства не пізніше 22 січня року, який настає за звітним. Однак детальніші графіки подачі звітності встановлюються на онові застосування АС “Є-Звітність”. Головні розпорядники визначають строки подачі бюджетної звітності підконтрольними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Окрім того, головні розпорядники також подають звітність Рахунковій палаті (п. 9 розд. ІІ Порядку № 44).

Бюджетна звітність не повинна мати помилок і перекручень і тоді вона буде вважатися правдивою – це головна вимога.

Складається бюджетна звітність у гривнях з копійками. Якісь рядки і графи додавати до форм бюджетної звітності заборонено. У порожніх графах ставлять прочерки (п. 10 Порядку № 44).

Бюджетну звітність треба супроводити листом, в якому є перелік форм звітності, які подаються та їхній обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також номери додатків, які не подавалися через відсутність показників.

Подача бюджетної звітності відбувається через систему АС “Є-Звітність” та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Підписи мають накласти керівник і головний бухгалтер/спеціаліст на якого покладено обов’язок вести бухгалтерський облік. При цьому підпис накладається на кожну форму. Без їхніх підписів звітність недійсна. Забезпечити ж складання і подання бюджетної звітності має головний бухгалтер бюджетної установи.

Після прийняття звітності АС “Є-Звітність” має сформувати спеціальне повідомлення про статус (прийнято чи ні). Його треба дочекатися й перевірити.

Бюджетні новації — 2021

Розмежування даних бюджетної та фінансової звітності

Фактичні видатки у звітності бюджетної установи

Фактичні видатки розпорядники визначають за даними таких регістрів бухгалтерського обліку, як:

 • книга «Журнал-Головна» (а саме сальдо субрахунків класу 8);
 • Картка аналітичного обліку фактичних видатків за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 29.06.2017 № 604.

Оскільки в органі Казначейства фактичні видатки не враховують, то відповідальність за достовірність цих даних покладається безпосередньо на розпорядника.

Графи про фактичні видатки з бюджетної звітності уже давно вилучені з впровадженням фінансової звітності. Наприклад, інформацію про амортизацію перенесли у:

 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс; додаток 2 до НП(С)БОДС 121; далі — Звіт про фінансові результати) — у рядки 2210, 2220, 2850;
 • Баланс – у рядки, призначені для відображення нарахованого зносу (накопичувальної амортизації), – рядки 1002, 1012, 1022, 1042.

Суми фактичних видатків за їхніми видами, що їх обліковують на субрахунках 8011, 8012, 8013, 8014, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, установи відображають у розділах I та IV Звіту про фінансові результати. Такі витрати в останній день звітного кварталу відносять на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511), а різниця між отриманими доходами та здійсненими витратами у вигляди профіциту/дефіциту потрапить до рядку 2390 цього Звіту. Відповідно, її врахують у складі рядка 1420 «Фінансовий результат» графи 4 «На звітну дату» Балансу.

 • Оскільки суми доходів та видатків на звітну дату відображають у фінансовій звітності наростаючим підсумком з початку року, більше значення має ведення аналітичного обліку в установі.
 • Решту позицій у Звіті про фінансові результати заповнюють за загальними правилами, визначеними в нормативними актах та роз’ясненнями Мінфіну, у т. ч. листом від 28.03.2017 № 35220-06-5/8303.

Доходи у звітності бюджетної установи

Форми бюджетної звітності не містять дані щодо отриманих доходів. Це призначення фінансової звітності. Суми ж нарахованих доходів відображається у розділі I Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), затвердженої наказом Мінфіну від 29.06.2017 № 604 (далі — Картка аналітичного обліку доходів). Зокрема, із загальної суми доходи виокремлюють в розрізі контрагентів, а також видів власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду, які належать до першої групи власних надходжень, таких як:

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхньою основною діяльністю (підгрупа 1);
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (підгрупа 2);
 • плата за оренду майна бюджетних установ (підгрупа 3);
 • надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (підгрупа 4).

Інформацію про кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень (Форма № 4-2д, № 4-2м), бюджетні установи заповнюють на підставі Картки аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів), затвердженої наказом Мінфіну від 29.06.2017 р. № 604, як за нарахованими (перша частина цієї картки), так і за отриманими доходами (друга частина цієї картки). Такі показники повинні відповідати даним графи «Надійшло коштів за звітний період (рік)» за рядками 020-050 Форми № 4-2д, № 4-2м.

Статті за темою

Календар бухгалтера-бюджетника на серпень 2021

Передача ОЗ між бюджетними установами - облік

Звіт форма № 3‑борг - експертна підтримка заповнення

Перевірте облік витрат перед звітністю: п’ять шпаргалок

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами - приклад заповнення


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді