Положення про оплату праці - скачайте вірний зразок

UA RU
Зразок Положення про оплату праці працівників на прикладі комунального підприємства допоможе вам правильно скласти власне положення.

Скачати Положення про оплату праці на підприємстві 2021 - зразок

Зразок Положення про оплату праці Положення про оплату праці: вимоги до оформлення

Положення про оплату праці - зразок 2021

1. Загальні положення

1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності праці, спрямованої на досягнення стратегічної мети та завдання Комунального закладу «Палац молоді» (далі – Палац молоді).

1.2. Основними законодавчими документами формування Положення є: Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про індексацію грошових доходів населення», «Інструкція зі статистики заробітної плати», інші законодавчі акти, що стосуються оплати праці.

2. Порядок оплати праці працівників

2.1. Заробітна плата вважається винагородою за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці (нормами часу, посадових обов’язків). Розміри заробітної плати залежать від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей робітника, результатів його праці та діяльності Палацу молоді в цілому.

2.2. Фонд оплати праці в Палаці молоді складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата включає:

 • посадові оклади (тарифні ставки) – для педагогічних, навчально-допоміжних, аміністративно-обслуговуючих та господарських співробітників, викладачів з погодинною оплатою роботи;
 • відрядні розцінки для співробітників при відрядній оплаті праці.

Додаткова заробітна плата містить доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, що передбачає чинне законодавство, це Положення.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат відносяться премії, інші грошові та матеріальні виплати, передбачені Колективним договором та Положенням про преміювання робітників Палацу молоді.

2.3. Основою організації трудової діяльності в Палаці є тарифна система, що містить: тарифні розряди, посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

2.4. Заробітна плата співробітникам Палацу молоді нараховують з відповідним затвердженому керівником штатним розписом, який формується на підставі окладів, визначених відповідно до тарифної сітки Палацу молоді, надбавок і доплат, інших виплат, встановлених чинним законодавством України, цим Положенням.

2.5. Тарифна сітка Палацу молоді викладена у додатку 1.1 до даного Положення.

2.6. Ставки погодинної оплати праці робітників Палацу молоді наведені у додатку 1.2.

2.7. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) робітника 1 тарифного розряду встановлюється наказом керівника з урахуванням фінансових можливостей Палацу молоді.

2.8. Посадові оклади заступників керівників встановлюють на 5–15 відсотків, головного бухгалтера – на 10 відсотків, помічників керівників – на 30 – 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, визначеного за тарифною сіткою.

Положення про оплату праці - скачайте вірний зразок
ІРИНА ПРОКОПЧУК,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Щоб ви не марнували часу, ми розрахували всі базові показники для зарплатних розрахунків на 2022 рік!!!

2.9. До тарифних ставок і посадових окладів робітникам Палацу молоді встановлюють надбавки і доплати, визначені чинним законодавством, цим Положенням і наведені у додатках 1.3, 1.4 до нього (за наявності фінансової спроможності Палацу).

2.10. Педагогічним співробітникам та робітникам бібліотеки, які працюють в Палаці молоді на постійній основі, щомісячно у відсотках до посадових окладів встановлюють надбавку з вислуги років згідно чинного законодавства України.

2.11. У випадках, коли підвищено тарифні ставки і посадові оклади корегування на коефіцієнт підвищення заробітної плати та її складових, що враховуються при розрахунку середньої для виплати відпускних, не провадиться у зв’язку з відсутністю фінансових можливостей Палацу молоді.

2.12. При наданні щорічних відпусток в Палаці молоді проводиться виплата матеріальної допомоги на оздоровлення за рахунок коштів фонду для таких категорій:

 • педагогічні співробітники – у розмірі 100% місячного посадового окладу;
 • керівники структурних підрозділів, працюючих при ненормованому робочому дні згідно з додатком 3 до Колективного договору – у розмірі 100 %;
 • співробітники навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого і господарського персоналу, які працюють в Палаці молоді на постійній основі не менш одного року – у розмірі 50 %.

2.13. Принаймні робітника за контрактом оплата праці передбачається угодою сторін і на основі виконання умов контракту. У контракті за згодою сторін можуть встановлюватися індивідуальні види оплати.

2.14. При укладанні з працівником трудового договору (контракту) доводять до його відома відомості про належну заробітну плату: її про розміри, порядок і терміни виплати.

2.15. При введенні нових або зміні діючих умов оплати праці в бік погіршення або випадках скорочення штату Палац молоді зобов'язується повідомляти працівників за два місяці.

2.16. Якщо співробітником виконано місячну (годинну) норму праці, Палацом молоді належить до сплати гарантована заробітна плата на рівні не нижче встановленої законом мінімальної.

2.17. При роботі на неповному робочому часі та коли робітником не виконано повний обсяг місячної (годинної) норми праці заробітна плата (у тому числі мінімальна) підлягає виплаті пропорційно до виконаної роботи.

2.18. Співробітникам Палацу молоді, що виконують паралельно зі своєю основною роботою додаткову, за іншою професією (посадою) чи обов’язки за тимчасово відсутнього співробітника, проводиться доплата за суміщення (додаток 1.3.).

2.19. Підставою нарахування заробітної плати співробітникам Палацу молоді за підсумком роботи за місяць є:

 • штатний розпис Палацу молоді;
 • табель обліку робочого часу;
 • накази з установлення доплат та надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат тощо;
 • наряди з виконання відрядних робіт.

2.20. Виплата заробітної плати в Палаці молоді проводиться у грошовій формі 2 рази на місяць – 16 та 31 числа, у лютому – 28 числа. На випадок, якщо день виплати співпадає з вихідним, святковим або неробочим днем, виплачується напередодні. Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у сумі не менш оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) робітника.

2.21. Заробітна плата співробітникам Палацу молоді за весь період щорічної відпустки підлягає виплаті протягом трьох днів до її початку, не пізніше.

2.22. З звільненням робітника виплата повної суми, йому належної, проводиться у день звільнення.

2.23. Кожен співробітник Палацу молоді щомісяця в розрахунковому відділі отримує інформацію щодо нарахованої та виплаченої йому заробітної плати.

2.24. Палацом молоді передбачена індексація заробітної плати робітників відповідно з чинним законодавством України.

2.25. Палацом молоді забезпечується виплата заробітної плати співробітникам порядку першої черги. Всі інші платежі здійснюються по виконанні зобов’язань з оплати праці.

Положення про оплату праці - скачайте вірний зразок

ТОП-10 помилок при виплаті зарплати та що з ними робити

3. Джерела коштів на оплату праці

3.1. Джерелом коштів при оплаті праці в Палаці молоді є кошти інших організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, що надходять до Палацу в якості сплати за надання освітніх послуг.

4. Відповідальність

4.1. Керівник та головний бухгалтер Палацом молоді відповідальні за:

 • забезпечення нарахування та виплати заробітної плати у відповідності з чинним законодавством України та даного Положення;
 • своєчасне затвердження та підписання документів, що служить підставою при її нарахуванні;
 • гарантування своєчасного та правильного її нарахування і виплати;
 • персоніфікованого обліку сум нарахованої заробітної плати.

Положення про оплату праці - скачайте вірний зразок
ІРИНА ПИЛИПЧУК,експерт Експертус Головбух
Бухгалтер помилився у сумі зарплати. Що зробити, щоб за це нічого не було, та як повернути гроші організації.

Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді