Безоплатна передача основних засобів в бюджетних установах

UA RU
Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
У бюджетній сфері безоплатна передача – поширене явище. Коли відбувається безоплатна передача основних засобів? Як різнитиметься оцінка активу залежно від ситуації та як відображати ці операції в бухобліку? Розглянемо детальніше.

Як оформляється безоплатна передача основних засобів

Аби передати чи отримати основні засоби року, слід оформити акт приймання-передачі. Є два варіанти обрання його форми. Розглянемо їх.
Варіант 1. Акт приймання-передачі основних засобів, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818 (даліНаказ № 818), застосовуємо у ситуаціях коли:

 • безоплатна передача основних засобів відбувається між установами в межах одного органу управління майном;
 • установа отримує активи як благодійну, гуманітарну допомогу від суб’єктів господарювання приватного сектору економіки.

В останньому випадку акт може складатися в одному примірнику, а може й у 2-х, так як суб’єкти приватного сектору теж можуть використовувати форми первинки з обліку основних засобів з Наказу № 818.

Варіант 2. Якщо ж установи, між якими має відбутися безоплатна передача основних засобів, підпорядковуються різним органам управління майном, то вони складають інший акт приймання-передачі, форма якого наведена у Додатку до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою Кабміну від 21.09.1998 р. № 1482 (даліПорядок № 1482).

Акт з Порядку № 1482 обов’язково застосовувати, коли відбувається безоплатна передача основних засобів у комунальну власність з державної або навпаки, – з комунальної у державну. Такий акт складається аж у 4-х примірниках (п. 10 Порядку № 1482).

Оформлення безоплатної передачі основних засобів з використанням акта з Наказу № 818

Для різних форм актів передбачені різні правила порядки їхнього складання. Так, акт за формою Наказу № 818 у загальному випадку складає комісія установи, яка передає основний засіб. Якщо ж це неможливо, то тоді його складає приймаюча установа, наприклад у ситуації отримання основного засобу від приватного сектору як гуманітарної допомоги, дарунку, безповоротної допомоги тощо (акт у такому випадку може бути в одному екземплярі).

При складанні акта за формою наказу № 818 комісія оглядає актив, визначає за документами первісну вартість або вживає заходів для визначення справедливої (ринкової) вартості активу – якщо безоплатна передача основних засобів відбулась без первинних документів або в них не відображена сума первісної вартості і сума зносу. Професійний оцінювач тут не потрібен і комісія установи може зробити все самостійно, так як дана ситуація не вважається переоцінкою основних засобів, коли за законодавством треба професійна оцінка.

Процедура безоплатної передачі майна в бюджетних установах

При передачі майна іншій бюджетній установі слід врахувати таке:

 • рішення приймається власником, тобто суб’єктом управління. Для комунального майна має бути рішення відповідної місцевої ради. ініціатором може бути як суб’єкт управління, так і установа. В останньому випадку треба подати обґрунтовану заяву та згоду установи, яка приймає на баланс актив. Також треба подати відомість розрахунку вартості такого основного засобу, який планується передати;
 • рішення про передачу майна треба оформити наказом. У ньому має бути посилання на рішення власника;
 • до складеного акта приймання-передачі слід додати первинні документи (чи їхні копії), які є доказом вартості основного засобу, який передається. Наприклад, накладні на його придбання у минулому тощо. Можна додати витяг з облікового регістру щодо придбання основного засобу, де відображається як формувалася його первісна вартість (ціна придбання, витрати на доставку тощо).

У цілому керуватися слід Порядком № 1482, Наказом № 818 та тими нормативними документами, які прийняті місцевою радою.

Безоплатна передача основних засобів іншій установі

Якщо є рішення про передачу відповідного активу іншій установі, відповідна комісія складає акт приймання-передачі. Одночасно з цим бухгалтером установи, яка передає актив, списується первісна (переоцінена) вартість активу та сума зносу, нарахованого за час експлуатації основного засобу.

Безоплатна передача основних засобів в бюджетних установах супроводжується різною кореспонденцією, яка відрізняється для основних засобів, що:

 • передають за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти майном;
 • передані суб’єктами державного сектору у межах відповідного бюджету;
 • вибувають у випадках, передбачених законодавством, або списують.

ОБЛІК БЕЗПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст господарської операції

Проводки

Сума

Дт

Кт

Первісна вартість основного засобу (ОЗ) – 100 тис. грн, накопичений знос на момент вибуття – 20 тис. грн.

Установи підпорядковані різним органам управління, які фінансуються з різних бюджетів

нараховано знос за місяць вибуття

8014

1411

100

віднесено на витрати залишкову вартість ОЗ

8411

10

80000

списано ОЗ у сумі нарахованого зносу (20000 грн включає і знос нарахований за місяць вибуття 100 грн)

1411

10

20000

закрито субрахунки витрат у кінці кварталу

5511

8014

100

5511

8411

80000

віднесено активу на фінансовий результат виконання кошторису первісну вартість об’єкта ОЗ при списанні

5111

5512

100000

Установи підпорядковані одному органу управління або фінансуються з одного бюджету

списано вартість ОЗ при його передачі на зменшення внесеного капіталу

5111

10

100000

нараховано знос за місяць вибуття

8014

1411

100

закрито субрахунки витрат у кінці кварталу

5511

8014

100

списано ОЗ у сумі нарахованого зносу (20000 грн включає і знос нарахований за місяць вибуття 100 грн)

1411

5511

20000

Безоплатне отримання активів

Відмінності в обліку існують у обранні вартості основного засобу та визнанні доходу. Усе залежить від того, звідки надійшов основний засіб. Так, при надходженні основного засобу обирається така вартість:

 • первісна вартість(з обліку установи, яка передала) – якщо передача відбувається між бюджетними установами незалежно від їхнього органу управління;
 • справедлива (ринкова) вартість – якщо приймання основного засобу відбувається від приватного сектору. Вона також застосовується, якщо достовірна інформація про первісну вартість з тих чи інших причин відсутня. Визначити її можна, наприклад, по цінах продажу подібних активів.

В усіх випадках вартість активу слід збільшити на супутні витрати, якщо їх понесла приймаюча сторона: транспортування, монтаж тощо.

Дохід слід визнавати тільки тоді, коли передача була між різними бюджетами або основний засіб надходить з приватного сектору (Кт 7511 «Доходи за необмінними операціями»). Якщо ж все відбулося між установами, які управляються, наприклад органом комунального майна місцевої ради, то дохід визнавати не слід (одразу Кт 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»).

Ще одним невід’ємним питанням подібних операцій є відображення зносу від попереднього власника. Його слід теж «оприбуткувати», якщо передача відбувається між бюджетними установами (він має бути в акті приймання-передачі). Якщо ж основний засіб ставиться на баланс за справедливою вартістю, наприклад при надходженні з приватного сектору, то показник зносу від попереднього власника уже не потрібен. Такі вимоги містяться у п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» та п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

ОБЛІК БЕЗПЛАТНОГО ПРИЙМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст господарської операції

Проводки

Сума

Дт

Кт

Первісна вартість основного засобу (ОЗ) – 100 тис. грн, накопичений знос на момент вибуття – 20 тис. грн, справедлива вартість 70 тис. грн

Установи підпорядковані різним органам управління, які фінансуються з різних бюджетів

оприбутковано актив на суму первісної вартості за актом приймання-передачі

10

2117

100000

нараховано дохід за необмінною операцією (складена довідка про надходження в натуральній формі і подаємо до органу Казначейства)

2313

7511

100000

відображено касові видатки

2117

2313

100000

збільшуено внесений капітал на вартість отриманих ОЗ

7511

5111

100000

зменшено внесений капітал на суму оприбуткованого зносу від минулого власника

5111

1411

20000

Установи підпорядковані одному органу управління або фінансуються з одного бюджету

оприбутковано ОЗ за первісною вартістю

10

5111

100000

зменшено внесений капітал на суму оприбуткованого зносу від минулого власника

5111

1411

20000

Основний засіб приймається від суб’єкта приватного сектору

оприбутковано ОЗ за справедливою вартістю

10

2117

70000

нараховано дохід за необмінною операцією (складаємо довідку про надходження в натуральній формі і подаємо до органу Казначейства)

2313

7511

70000

відображено касові видатки

2117

2313

70000

збільшено внесений капітал на вартість отриманих ОЗ

7511

5111

70000

Якщо нараховується дохід при отриманні основного засобу, то ще треба скласти й подати органу Казначейства довідку про надходження в натуральній формі на суму первісної вартості отриманого активу (не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому отримано актив). Форма довідки, що застосовується, різниться від бюджету, з якого фінансується установа. Так, якщо установа фінансується з:

Вартісний критерій при прийманні-передачі основних засобів

Бюджетні установи отримали можливість самостійно визначати собі вартісний критерій розділення основних засобів (ОЗ) та малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА). Більшість у свої обліковій політиці використовують критерій з пп. 14.1.138 ПКУ, де вартісна межа МНМА складає 20 000 грн. Однак можна обрати й іншу цифру, так як бюджетники не є платниками податку на прибуток і звертати увагу на цифру з ПКУ взагалі їм не обов’язково. Це може бути й 6000 грн, й 10 000 грн, й 15 000 грн і т.д.

Однак зверніть увагу, що:

 • якщо вартісний критерій був збільшений, то перераховувати щось «заднім числом» не потрібно. За НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» це трактується зміна облікових оцінок, а не помилка, через це все залишається, як було;
 • новий критерій «працює» лише до тих об’єктів, які надходять після зміни критерію.

Вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, установа визначає у обліковій політиці з обґрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак (абзац тринадцятий п. 1 розд. II Методрекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, наказ Мінфіну від 23.01.2015 № 11). Тож зміни вартісного критерію для МНМА, як і будь які інші зміни до облікової політики, установа повинна погодити з установою вищого рівня або головним розпорядником.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді